Heeft uw thuiswonende kind intensieve zorg nodig? Dan kunt u dubbele kinderbijslag aanvragen. Dit doet u bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

De SVB bepaalt de zorgbehoefte van uw kind niet zelf. Het CIZ onderzoekt de zorgbehoefte en geeft een advies aan de SVB. Op basis van dit advies bepaalt de SVB of u dubbele kinderbijslag krijgt.

Welke informatie heeft het CIZ nodig?

Ontvangt uw kind al zorg vanuit de Wet langdurige zorg?

Dan heeft het CIZ de zorgbehoefte van uw kind al eens onderzocht. Met die informatie kunnen we vaak snel een advies geven aan de SVB. Daarvoor is wel uw toestemming nodig. Vul op de aanvraag van de SVB in of u toestemming geeft om de informatie uit de Wlz-indicatie opnieuw te gebruiken.

Heeft uw kind geen zorg vanuit de Wlz?

Dan vraagt het CIZ informatie bij u op. Wij sturen u een medisch vragenformulier toe. Vul dit formulier zo volledig mogelijk in.

Tip: download het formulier op een laptop of pc, dit kan niet op de telefoon of iPad.

Samen met het formulier stuurt u het volgende mee:

 • Een ondertekende toestemmingsverklaring
 • Een diagnose (opgesteld door een behandelend arts, brief specialist);
 • Het laatste verslag van school als uw kind naar speciaal onderwijs gaat;
 • Recente (medische) informatie die aangeeft welke zorg uw kind nodig heeft. Zoals een ontwikkelingsplan, evaluatieverslagen en recente onderzoeken.

Om de aanvraag snel af te kunnen handelen, is het belangrijk dat het CIZ over de juiste medische informatie beschikt. Soms vraagt het CIZ extra informatie op bij uw arts of medisch specialist. Dit mag het CIZ alleen doen als u daarvoor toestemming geeft.

Wat is intensieve zorg?

Het CIZ beoordeelt of u voldoet aan de volgende twee criteria:

 • Uw kind ondervindt in het dagelijks leven beperkingen door de ziekte of stoornis. Dit vraagt om een objectieve diagnose van een arts.
 • Uw taken in de verzorging en het ouderlijk toezicht (oppassing) zijn ernstig verzwaard door de ziekte of stoornis van uw kind.

Verzorging en ouderlijk toezicht zijn onderverdeeld in vijf ‘functies’:

Verzorging

 1. lichaamshygiëne
 2. zindelijkheid
 3. eten en drinken
 4. mobiliteit
 5. medische verzorging 

Ouderlijk toezicht (oppassing)

 1. gedrag
 2. communicatie
 3. alleen thuis zijn
 4. begeleiding buitenshuis
 5. bezig houden

We bekijken per functie wat de zorgbehoefte van uw kind is. Dat doen we door voor iedere functie een score op te geven. Voor een positief advies aan de SVB is een score op meerdere functies nodig. Dit is afhankelijk van de leeftijd van uw kind:

 • Bij kinderen van 3 t/m 5 jaar: een score op minimaal 5 functies;
 • Bij kinderen van 6 t/m 9 jaar: een score op 4 functies;
 • Bij kinderen van 10 t/m 17 jaar: een score op 3 functies.

U kunt hier het beoordelingskader bekijken dat wij gebruiken.

Hoe wordt u geïnformeerd?

Met ingang van 30 juli 2018 zult u zowel bericht ontvangen van het CIZ als de SVB. U ontvangt eerst een adviesbrief van het CIZ, waarin het opgestelde advies aan de SVB te lezen is en daarna zult u de besluitbrief van de SVB ontvangen, waarin u kunt lezen of uw kind wel of niet in aanmerking komt voor dubbele kinderbijslag.

Bekijk ook de veelgestelde vragen over dubbele kinderbijslag.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen