Het CIZ stelt jaarlijks beleidsregels vast die een leidraad vormen bij de indicatiestelling voor de Wlz-zorg, de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling en de Subsidieregeling ADL-assistentie.

De beleidsregels voor de indicatiestelling Wlz 2019 zijn op 5 december in de Staatscourant gepubliceerd. U vindt ze ook op de pagina Beleidsregels Wet langdurige zorg.

Hier vindt u de beleidsregels voor beide subsidieregelingen.

Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2019

De belangrijkste wijzigingen zijn:

Inleiding

Er is een passage opgenomen over het hele systeem van wet- en regelgeving in de verschillende domeinen (Wlz, Wmo, Zvw) met betrekking tot zorg voor burgers.

Hoofdstuk Afwegingskaders

  • Er is een apart afwegingskader beschreven voor meerderjarige verzekerden die vanwege een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen toegang hebben tot de Wlz. Deze afweging stond voorheen beschreven in het reguliere afwegingskader. De informatie over deze indicaties is bij elkaar gezet ter verduidelijking.
  • Hetzelfde geldt voor de afweging voor verzekerden met een psychische stoornis.

Hoofdstuk Gebruikelijke zorg

De tekst en richtlijn zijn samengevoegd om de leesbaarheid te verbeteren.

Verder hebben we een aantal taalkundige aanpassingen doorgevoerd en aanpassingen in de hoofdstukindeling. Dit verbetert de leesbaarheid van de beleidsregels.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen