De beleidsregels voor de indicatiestelling Wlz 2020 zijn beschikbaar op onze website. Het CIZ stelt jaarlijks de beleidsregels vast die een leidraad vormen bij de indicatiestelling voor de Wlz-zorg.

De beleidsregels voor de indicatiestelling Wlz 2020 zijn ook op 11 december in de Staatscourant gepubliceerd.

Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2020

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Met ingang van 2020 is de Wlz gewijzigd. Cliënten vanaf 18 jaar met de grondslag ‘psychische stoornis’ kunnen vanaf 2021 ook zorg ontvangen uit de Wlz met een onbeperkte indicatieduur. De indicatiestelling kan al per 2020 plaatsvinden. Dit is op diverse plekken in de beleidsegels verwerkt.
  • Ook de Regeling langdurige zorg is gewijzigd te aanzien van de zorgprofielen voor licht verstandelijk gehandicapten (LVG) en sterk gedragsgestoord en licht verstandelijk gehandicapten (SGLVG). Dit is verwerkt in de beleidsregels
  • De tekst over Forensische zorg onder het kopje ‘zorg en indicatiestelling uit een ander domein’ is verwijderd. Dit is gedaan omdat het CIZ ook in geval van forensische zorg indiceert. Hierbij kan de zorg pas tot gelding worden gebracht na afloop van de forensische zorg.
  • Waar nodig zijn teksten aangepast aan recente richtlijnen.

Verder is de leesbaarheid van de beleidsregels verbeterd.

Beleidsregels subsidieregelingen

De belangrijkste wijzigingen in de Beleidsregels extramurale behandeling zijn:

  • De beleidsregels zijn aangepast aan de wijzigingsregeling van de subsidieregeling en sluiten aan op de prestaties in de beleidsregels Prestatiebeschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2020 van de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza). Dat betekent dat er geen een indicatie meer nodig is voor de inzet van de gedragswetenschapper, op aanvraag van een huisarts of medisch specialist, als deze wordt ingezet om functionele diagnostiek te verrichten in het kader van de behandeling van niet aangeboren hersenletsel.
  • Er is verduidelijkt dat voor het kunnen voortzetten van (extramurale) SGLVG-behandeling onder de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2020 aansluitend op een Wlz-zorgprofiel SGLVG, de grondslag niet opnieuw hoeft te worden vastgesteld.
  • In de Beleidsregels is beschreven voor welke vormen van behandeling wel en voor welke vormen van behandeling geen indicatie noodzakelijk is.

In de Beleidsregels ADL-assistentie zijn een paar kleine wijzigingen aangebracht. De toegangscriteria voor de Wlz zijn toegevoegd om het onderscheid met de toegang tot ADL-assistentie te verduidelijken.

Verder is de leesbaarheid van de beleidsregels verbeterd.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website