De beleidsregels voor de indicatiestelling Wlz 2021 zijn beschikbaar op onze website. Het CIZ stelt jaarlijks de beleidsregels vast die een leidraad vormen bij de indicatiestelling voor de Wlz-zorg.

Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2021

Er zijn geen beleidsinhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de beleidsregels 2020.

De belangrijkste verduidelijkingen zijn:

  • Zorg voor mensen met een indicatiebesluit voor een zorgprofiel GGZ-Wonen kan vanaf 2021 geleverd worden uit de Wlz. Daarom is de beperking over de ingangsdatum van deze zorgprofielen verwijderd.
  • De tekst over de zorgprofielen GGZ-B (voorgezet verblijf) is aangepast in overeenstemming met de teksten die onze website staan.
  • In het afwegingskader voor de (SG)LVG zorgprofielen is een stap 2b toegevoegd. Het gaat in deze stap om jongeren met een licht verstandelijke handicap en gedragsproblemen die toegang krijgen tot een LVG-zorgprofiel. Dit omdat hun behandelaar aangeeft dat ze zijn aangewezen op het afmaken van de behandeling die tot hun 18e verjaardag werd vergoed vanuit de Jeugdwet. In de nieuwe stap beschrijven we dat we de aandoening, stoornissen en beperkingen van de jongere in kaart brengen om zo een indicatiebesluit te kunnen geven dat het beste bij de zorgbehoefte past.
  • In het hoofdstuk gebruikelijke zorg is het overzicht ‘uitgangspunten gebruikelijke zorg’ tekstueel verduidelijkt. Het is niet de bedoeling dat kinderen door deze aanpassing eerder of later toegang krijgen tot de Wlz.

Ook is de leesbaarheid van de beleidsregels verbeterd en zijn verschillende passages verder verduidelijkt.

De beleidsregels voor de indicatiestelling Wlz 2021 zijn ook op 3 december in de Staatscourant gepubliceerd.

Beleidsregels ADL-assistentie

Ook de beleidsregels voor de indicatiestelling ADL-assistentie 2021 staan op onze website. Er zijn geen beleidsinhoudelijke wijzigingen vergeleken met de beleidsregels 2020. Wel worden de verwijzingen naar de regeling Wlz-indiceerbaren en de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling verwijderd. Beide regelingen eindigen op 31 december 2020.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website