Vanaf 1 januari zijn er twee grote veranderingen: de Wet zorg en dwang vervangt de Wet Bopz en ggz-cliënten krijgen toegang tot de Wlz.

Vanaf 2021 kunnen ggz-cliënten toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet regelt de zorg voor mensen die blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur zorg in de nabijheid. In 2020 beoordeelt het CIZ aanvragen van cliënten die nu zorg krijgen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Jeugdwet en de Forensische zorg. En het CIZ beoordeelt de doorstroom van cliënten met een geldig GGZ-B zorgprofiel waarbij voortgezet verblijf niet meer noodzaakzakelijk is.

Vanaf 1 januari is de Wet Bopz vervangen door de Wet zorg en dwang (Wzd). De Wzd is er voor cliënten met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening (of een gelijkgestelde aandoening). De Wzd regelt wanneer zij onvrijwillige zorg krijgen of onvrijwillig opgenomen kunnen worden. Een onvrijwillige opname mag volgens de Wzd alleen als het écht niet anders kan. Het CIZ onderzoekt of opname noodzakelijk en geschikt is voor een cliënt. Ook kijken we of er minder ingrijpende mogelijkheden dan opname zijn. U kunt vanaf 1 januari 2020 bij het CIZ een aanvraag doen voor een besluit tot opname en verblijf (artikel 21 Wzd), een rechterlijke machtiging of een voorwaardelijke machtiging. Er zijn aanvraag- en machtingsformulieren voor de verschillende aanvragen op onze website beschikbaar

Op onze website vindt u meer informatie over ggz-cliënten binnen de Wlz en over de Wet zorg en dwang.

 

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen