Op 1 januari 2018 verandert het aanvraagproces van palliatief terminale zorg (PTZ) voor mensen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz-zorg).

PTZ is zorg in de laatste levensfase. Het omvat bijvoorbeeld verzorging, verpleging, pijnbestrijding en begeleiding van de cliënt en van zijn of haar naasten. Mensen met Wlz-zorg kunnen PTZ thuis, in een verpleeghuis of in een hospice ontvangen.

Hoe gaat het tot 1 januari 2018?

  • Het aanvragen van een indicatie voor PTZ (Zorgprofiel beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg, ZP VV10) doet u via het CIZ.

Aandachtspunten voor en na 1 januari 2018 zijn:

  • Aanvragen voor een ZP VV10 met een ingangsdatum in 2017 kunnen nog tot en met 5 januari 2018 worden gedaan. Het CIZ indiceert dan het zorgprofiel VV10 met een startdatum in 2017. Na 5 januari kan dit niet meer.
  • Het indienen van een aanvraag voor een ZP VV10 met ingangsdatum op of na 1 januari 2018 bij het CIZ is niet meer mogelijk.

Hoe gaat het vanaf 1 januari 2018?

  • De zorgaanbieder kan direct extra zorg inzetten bij een noodzaak voor PTZ-zorg. Deze extra zorginzet wordt onderbouwd en vastgelegd in een zorgleefplan.
  • Heeft een cliënt een pgb voor Wlz-zorg en biedt dit pgb te weinig ruimte voor PTZ-zorg? Dan kan hij extra budget aanvragen bij het zorgkantoor. Hiervoor heeft hij een verklaring nodig van de behandelend arts.

In beide situaties is dus geen aanvraag bij het CIZ meer nodig. De extra zorg blijft beschikbaar tot het overlijden, ook als de laatste levensfase langer duurt dan verwacht. Kijk op de website Informatie Langdurige Zorg voor meer informatie .

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen