• 16 december 2021

De beleidsregels voor de indicatiestelling Wlz 2022 zijn beschikbaar op onze website. Het CIZ stelt jaarlijks de beleidsregels vast. De beleidsregels vormen een leidraad bij de indicatiestelling voor de Wlz-zorg.

De belangrijkste wijzigingen dit jaar zijn:

  • Het Besluit langdurige zorg is gewijzigd op 1 september 2021. Een indicatiebesluit kan sindsdien alleen met terugwerkende kracht worden afgegeven als het gaat om verblijf in een instelling. In paragraaf 2.1.6.3 is daarom de tekst over de ingangsdatum van het indicatiebesluit aangepast.
  • We hebben in paragraaf 2.1.1 opgenomen wie een Wlz-aanvraag mag ondertekenen. We ontvingen hierover veel vragen.
  • In paragraaf 2.4 is beschreven dat voor mensen die op grond van een rechterlijke machtiging (Wet zorg en dwang) onvrijwillig worden opgenomen, een vangnet is geregeld om te garanderen dat de opname en de daarbij horende zorg ook wordt bekostigd.
  • In bijlage 2 hebben we verduidelijkt dat een persoon die geriatrische revalidatiezorg (GRZ) ontvangt vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), de revalidatie moet afronden in de Zvw. Als de GRZ is afgerond en de persoon voldoet aan de criteria van de Wlz, kan een aanvraag worden gedaan voor een blijvend zorgprofiel.
  • Verder hebben we kleine tekstuele aanpassingen gedaan naar aanleiding van vragen die aan ons zijn gesteld door ketenpartners en medewerkers.

 De beleidsregels voor de indicatiestelling Wlz 2022 zijn op 10 december in de Staatscourant gepubliceerd.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website