• 16 december 2021

De beleidsregels voor de indicatiestelling Wlz 2022 zijn beschikbaar op onze website. Het CIZ stelt jaarlijks de beleidsregels vast. De beleidsregels vormen een leidraad bij de indicatiestelling voor de Wlz-zorg.

De belangrijkste wijzigingen dit jaar zijn:

  • Het Besluit langdurige zorg is gewijzigd op 1 september 2021. Een indicatiebesluit kan sindsdien alleen met terugwerkende kracht worden afgegeven als het gaat om verblijf in een instelling. In paragraaf 2.1.6.3 is daarom de tekst over de ingangsdatum van het indicatiebesluit aangepast.
  • We hebben in paragraaf 2.1.1 opgenomen wie een Wlz-aanvraag mag ondertekenen. We ontvingen hierover veel vragen.
  • In paragraaf 2.4 is beschreven dat voor mensen die op grond van een rechterlijke machtiging (Wet zorg en dwang) onvrijwillig worden opgenomen, een vangnet is geregeld om te garanderen dat de opname en de daarbij horende zorg ook wordt bekostigd.
  • In bijlage 2 hebben we verduidelijkt dat een persoon die geriatrische revalidatiezorg (GRZ) ontvangt vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), de revalidatie moet afronden in de Zvw. Als de GRZ is afgerond en de persoon voldoet aan de criteria van de Wlz, kan een aanvraag worden gedaan voor een blijvend zorgprofiel.
  • Verder hebben we kleine tekstuele aanpassingen gedaan naar aanleiding van vragen die aan ons zijn gesteld door ketenpartners en medewerkers.

 De beleidsregels voor de indicatiestelling Wlz 2022 zijn op 10 december in de Staatscourant gepubliceerd.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Heeft u deze nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website