• 1 augustus 2019

De Eerste Kamer heeft 10 juli ingestemd met een aanpassing van de Wet langdurige zorg. De wijziging zorgt ervoor dat ook mensen met een psychische stoornis toegang krijgen tot de wet.

Door de openstelling van de Wlz, worden mensen met een psychische stoornis (die voldoen aan de Wlz-toegangscriteria) hetzelfde benaderd als mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap, of mensen met een somatische of psychogeriatrische beperking of aandoening. De toegang gaat in per 1 januari 2021. Deze groep cliënten krijgt nu zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Zorgverzekeringswet (Zvw). De relatiebeheerders ggz nemen contact op met zorgaanbieders en gemeenten om hen persoonlijk te informeren over de toegang tot de Wlz voor deze groep.

Daarnaast is er een wijziging op het wetsvoorstel aangenomen om ook jeugdigen met een psychische stoornis toegang te geven tot de Wlz. De staatssecretaris heeft toegezegd het onderzoek naar de effecten van de toegang van deze groep nog deze zomer te starten en voor de zomer van 2020 met een rapportage te komen. Als er geen belemmering is voor een zorgvuldige uitvoering, wordt de jeugd met ingang van 2023 toegelaten tot de Wlz. Het CIZ wordt betrokken bij het onderzoek naar toelating voor de jeugdigen met een psychische stoornis. 

Cliëntschetsen ggz  

Om een beeld te vormen van wie zorg kan krijgen vanuit de Wlz, zijn er schetsen gemaakt van cliënten met een psychische stoornis. De cliëntschetsen worden door de relatiebeheerders ggz tijdens overleggen met zorgaanbieders en gemeenten besproken. Zo wordt duidelijker welke cliënten toegang kunnen krijgen tot de Wlz. Ook andere organisaties binnen de ggz kunnen gebruik maken van de cliëntschetsen.  

De cliëntschetsen staan op onze website bij de folders en downloads. Op onze site staat de web-toegankelijke versie, deze is drempelvrij gemaakt voor mensen met leesproblemen. Op deze pagina vindt u ook de toelichting op de toegangscriteria Wlz voor mensen met een psychische stoornis.

Heeft u vragen?

  • Bent u zorgverlener of zorgt u voor iemand met een psychische stoornis, neem dan contact op met het Juiste Loket, via telefoonnummer 030 789 78 78 of e-mailadres meldpunt@juisteloket.nl.

  • Als zorgaanbieder of gemeente kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw eigen relatiebeheerder ggz van het CIZ als u vragen heeft over bijvoorbeeld de toegangscriteria of de Wlz-aanvraag.

  • Informatie over de Wlz voor mensen met een psychische stoornis vindt u op de website van VWS. Hier vindt u ook onze cliëntschetsen en de toegangscriteria Wlz voor mensen met een psychische stoornis.

  • Vragen aan het CIZ over de indicatiestelling Wlz voor mensen met een psychische stoornis kunt u stellen via 088 789 1000 of info@ciz.nl.

Andere berichten uit deze nieuwsbrief

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen