• 29 november 2018

De Wet langdurige zorg (Wlz) wordt ook toegankelijk gemaakt voor GGZ-cliënten die langdurige zorg nodig hebben. Het streven is om het wetsvoorstel per 1 januari 2020 in werking te laten treden, zodat het CIZ kan starten met de indicatiestelling.

De overheveling wordt in 2019 voorbereid en in 2020 geïmplementeerd. Beoogd is dat het CIZ vanaf 2020 start met het (her)indiceren van cliënten met een psychische stoornis. Cliënten met een psychische stoornis waarbij de zorgbehoefte voldoet aan de omschreven criteria in de Wet langdurige zorg, kunnen per 2021 toegang krijgen. In de wet is geregeld dat de afgegeven indicaties vanaf 1 januari 2021verzilverd kunnen worden.

De implementatie van de wetswijziging vindt plaats met ondersteuning vanuit VWS en in samenwerking met betrokken ketenpartijen zoals VNG, zorgkantoren, zorgverzekeraars, branche- en belangenorganisaties.

Wij houden u in 2019 op de hoogte van de ontwikkelingen.

Het ministerie van VWS stelt informatie beschikbaar op https://www.informatielangdurigezorg.nl/veranderingen/vanaf-2021/ggz-naar-wlz.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen