• 28 oktober 2021

Helaas lopen de coronabesmettingen weer op. Het CIZ blijft wel huisbezoeken afleggen. We komen fysiek langs als dit veilig kán. Het is daarom belangrijk dat wij op de hoogte worden gesteld als er coronabesmettingen zijn in de instelling of in de situatie van de cliënt thuis. Beeldbellen blijft een optie als een huisbezoek niet mogelijk is.

Het CIZ heeft echter ook de taak haar medewerkers te beschermen. Daarom hanteren wij de volgende maatregelen:

  • Onze medewerker beschikt over beschermingsmiddelen en gebruikt deze naar eigen inzicht;
  • Onze medewerker belt mogelijk maximaal 1 dag van tevoren naar het te bezoeken adres met de vraag naar mogelijke besmettingen of klachten die kunnen wijzen op een besmetting binnen het huishouden - als het gaat om een bezoek bij de cliënt thuis;
  • Bij een bezoek aan de instelling, informeert onze medewerker daarnaast of bezoek aan de instelling mogelijk is en zo ja, onder welke omstandigheden. Die zijn leidend voor het wel of niet afleggen van een huisbezoek;
  • Als onze medewerker beoordeelt dat aan diverse maatregelen niet voldaan kan worden, staat het hem of haar vrij het huisbezoek af te breken.

Wij vragen u als zorgaanbieder ons hierbij te helpen en helder te communiceren of uw instelling bezoek door een CIZ-onderzoeker toestaat. Ook is uw instelling transparant ten aanzien van actuele informatie over COVID-besmettingen.

We verwachten dat we in gezamenlijkheid hier goede afspraken over kunnen maken in het belang van de cliënt. Vanzelfsprekend mag u van onze medewerker verwachten dat hij of zij ook transparant is over klachten en werkwijze.

Heeft u vragen? Lees verder bij de veelgestelde vragen over corona. Of benader ons via social media, de telefoon (088 789 1000) of mail (info@ciz.nl).

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen