• 28 januari 2021

Het CIZ blijft ook tijdens de strengere lockdown huisbezoeken afleggen. Het gaat om urgente aanvragen waar het écht niet anders kan en er geen alternatieven mogelijk zijn, zoals videobellen.

Het CIZ vindt het belangrijk aan te sluiten bij de behoefte van het zorgveld om indicaties te kunnen verstrekken en zijn maatschappelijke rol te blijven vervullen. Zowel de cliënt thuis als de zorginstellingen kunnen de medewerker van het CIZ blijven ontvangen omdat wij onder het zorgproces vallen en wij niet meetellen als ‘de 1 bezoeker in de privésfeer’. Mocht er extra familie willen aansluiten bij het huisbezoek, dan kunnen zij via beeldbellen aansluiten indien mogelijk.

Verantwoordelijkheid

Het CIZ heeft ook de taak haar medewerkers te beschermen. Daarom hanteren wij de volgende maatregelen:

  • 1,5 meter afstand houden moet mogelijk zijn;
  • Onze medewerker beschikt over beschermingsmiddelen en gebruikt deze naar eigen inzicht;
  • Onze medewerker belt maximaal 1 dag van tevoren naar het te bezoeken adres met de vraag naar mogelijke besmettingen of klachten die kunnen wijzen op een besmetting binnen het huishouden als het gaat om een bezoek bij de cliënt thuis;
  • Bij een bezoek aan de instelling informeert onze medewerker daarnaast of bezoek aan de instelling mogelijk is en zo ja, onder welke omstandigheden. Die zijn leidend voor het wel of niet afleggen van een huisbezoek;
  • Onze medewerker kan de aanwezige personen bij het huisbezoek verzoeken ook een mondmasker te dragen;

Als onze medewerker beoordeelt dat aan diverse maatregelen niet voldaan kan worden, staat het hem of haar vrij het huisbezoek af te breken. Als een nieuw huisbezoek niet mogelijk is, moeten wij de aanvraag opschorten totdat een huisbezoek weer mogelijk is. De cliënt ontvangt hier een brief over.

Wij vragen aan u als zorgaanbieder ons hierbij te helpen en helder te communiceren of uw instelling bezoek door een CIZ-onderzoeker toestaat. Ook is uw instelling transparant ten aanzien van actuele informatie over COVID-besmettingen. We verwachten dat we in gezamenlijkheid hier goede afspraken over kunnen maken in het belang van de cliënt. Vanzelfsprekend mag u van onze medewerker verwachten dat hij of zij ook transparant is over klachten en werkwijze.

Heeft u vragen, neem dan contact op met het team in uw gemeente.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen