• 30 maart 2021

In de CIZ info van januari stond dat er een format beschikbaar is waarmee u kunt melden dat u een cliënt met een rechterlijke machtiging (rm) hebt opgenomen. Of dat de opname van een cliënt met een nieuwe rm is verlengd. Zorgaanbieders zijn verplicht dit te melden bij het CIZ, maar ook bijvoorbeeld bij de griffier van de rechtbank die de machtiging heeft verleend en bij de inspectie (IGJ). Dit staat in de wet (artikel 42 Wzd). Graag lichten wij toe waarom deze informatie voor het CIZ belangrijk is.

Zodra de cliënt een rm heeft gekregen van de rechter, moet hij binnen 4 weken worden opgenomen. Als dit niet lukt, vervalt de rm en is deze niet meer geldig. In dat geval moet er een nieuwe aanvraag gedaan worden om de cliënt op te kunnen nemen.

Als de cliënt zich nog steeds verzet, moet er een nieuwe aanvraag voor een rm worden gedaan. Wij kunnen alleen een nieuw verzoekschrift voor een rm indienen bij de rechter als de eerdere rm is komen te vervallen of als het gaat om een verlenging van de rm.

Als de cliënt zich niet meer verzet tegen opname, moet een aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf (artikel 21) worden gedaan. Deze kunnen wij alleen afgeven als wij zeker weten dat er geen rm meer loopt voor de cliënt.

Het komt ook voor dat een cliënt tijdelijk wordt opgenomen in een zorginstelling en vervolgens verhuist. Ook dan geldt dat de nieuwe zorgaanbieder moet melden dat ze de cliënt hebben opgenomen. Dit is wettelijk bepaald. Daarnaast hebben wij de verblijfplaats van de cliënt nodig om te kunnen bepalen bij welke rechtbank wij het verzoekschrift voor de rm moeten indienen.

Het format staat op www.dwangindezorg.nl en bevat ook een instructie. 

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website