• 18 april 2019

Per 1 januari 2020 gaat het CIZ de Wet zorg en dwang uitvoeren. De voorbereidingen zijn in volle gang om de overgang van de Bopz naar de Wet zorg en dwang soepel te laten verlopen. Kernboodschap van de nieuwe wet is ‘Dwang, alleen als het echt niet anders kan’.  

Binnen de Wet zorg en dwang (Wzd) heeft het CIZ taken met betrekking tot opname en verblijf. Het CIZ onderzoekt bij een aanvraag voor opname en verblijf, net als bij de Wet Bopz, eerst of er bij de cliënt sprake is van ernstig nadeel (of een aanzienlijk risico hierop) als gevolg van een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap. De Wzd artikel 21-toets is niet helemaal hetzelfde als de Bopz artikel 60-toets. Nieuw is dat zorgaanbieders onvrijwillige zorg moeten opnemen in een zorgplan en een stappenplan moeten doorlopen. Het CIZ gaat beoordelen of er geen minder ingrijpende maatregelen mogelijk zijn en of opname noodzakelijk en geschikt is om ernstig nadeel te voorkomen. Het CIZ geeft een besluit tot opname en verblijf af (Wzd artikel 21) als de cliënt tijdens een gesprek geen blijk geeft van de nodige bereidheid tot (voortzetting van) opname en verblijf in een accommodatie, maar zich daartegen ook niet verzet.  

Aanvullende taken

Binnen de Wzd krijgt het CIZ er ook een aantal taken bij. De aanvullende taken bestaan voor een groot deel uit het indienen van verzoekschriften bij de rechtbank voor (voorwaardelijke) rechterlijke machtigingen en inbewaringstellingen. Het CIZ  zorgt hierbij voor de inbreng van zorginhoudelijke kennis en medische expertise zodat er samen met de partners voor gezorgd kan worden dat de cliënt zo snel mogelijk de juiste zorg kan ontvangen. Om deze taken uit te voeren, gaat het CIZ nauw samenwerken met nieuwe partners zoals het Openbaar Ministerie, officieren van justitie, burgemeesters en de Rechtspraak.

Voorbereidingen

Het CIZ bereidt zich voor door ervoor te zorgen dat de taken en processen in de organisatie duidelijk worden, er voldoende mensen met de juiste kennis en ervaring beschikbaar zijn vanaf 1 januari 2020 en dat de systemen er klaar voor zijn om de werkzaamheden goed te ondersteunen. Daarbij werken we samen met de eerder genoemde nieuwe partners en met de partners in het zorgveld zoals brancheorganisaties en zorgaanbieders. 

Heeft u vragen over de Wet zorg en dwang en de rol van het CIZ? Laat het ons weten via wzd@ciz.nl.

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Heeft u deze nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen