• 1 augustus 2019

Om vanaf januari 2020 de Wet zorg en dwang goed te kunnen uitvoeren, is het CIZ volop bezig met de voorbereidingen. De afgelopen periode werden processen en werkafspraken afgestemd met ketenpartners en cliënt- en brancheorganisaties. Momenteel steken we veel energie in het formeren van een Wzd-team en het opleiden van collega’s.

Multidisciplinair werken

De Wzd-toets artikel 21, de opvolger van de Bopz-toets artikel 60, wordt uitgevoerd binnen de reguliere teams van het CIZ. Om de aanvullende taken goed uit te kunnen voeren, wordt een gespecialiseerd Team Wzd Aanvullende taken opgestart. Dit team bestaat uit beoordelaars, onderzoekers, juridisch medewerkers, medisch adviseurs en relatiebeheerders. Als multidisciplinair team richten zij zich volledig op de uitvoering van de taken. Denk dan aan de aanvragen voor een rechterlijke machtiging, een machtiging tot voortzetting van een inbewaringstelling, een voorwaardelijke machtiging voor jongvolwassenen en nog enkele controle- en adviestaken voor de officier van justitie en rechters.

Opleiden

Alle medewerkers van het CIZ die te maken krijgen met de Wet zorg en dwang, worden in het najaar opgeleid. Er is hiervoor een speciaal opleidingsprogramma samengesteld waarin theorie over de wet en leren door middel van casuïstiek centraal staat. Op deze manier werkt het CIZ aan een landelijke, uniforme werkwijze.

Contact met het veld

Binnen het Team Wzd Aanvullende taken zijn er vanaf het najaar vijf relatiebeheerders werkzaam. Zij gaan contacten leggen in het veld om vragen en signalen op te halen, casussen te bespreken en de rol van het CIZ verder toe te lichten. In het najaar organiseert VWS meerdere informatiebijeenkomsten in het land. Het CIZ is bij elke bijeenkomst vertegenwoordigd.

Heeft u vragen over de Wet zorg en dwang voor het CIZ? Laat het ons weten via wzd@ciz.nl.

Meer weten over de Wet zorg en dwang? Kijk op www.dwangindezorg.nl

Andere berichten uit deze nieuwsbrief

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Heeft u deze nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen