• 1 augustus 2019

Het ministerie van VWS wijzigt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 de Regeling langdurige zorg. De reden hiervan is dat er afspraken zijn gemaakt over de in- en uitstroom uit de (SG)LVG-behandelinstellingen.

Eén van deze afspraken is dat een LVG (licht verstandelijk gehandicapten)-of SGLVG-indicatie (sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapten) met maximaal drie maanden kan worden verlengd als er geen Wlz-toegang is en geen Wlz-indicatie kan worden afgegeven na afloop van de behandeling in de LVG- of SGLVG-behandelinstelling.

Indicaties voor de (SG)LVG-zorgprofielen zijn bedoeld voor integrale, multidisciplinaire behandeling met verblijf in (SG)LVG-behandelinstellingen. In de praktijk blijkt een deel van de cliënten met een LVG- of SGLVG-zorgprofiel op een andere plek te wonen dan beschreven in het zorgprofiel. Soms tijdelijk vanwege een wachtlijst bij de behandelinstelling, soms voor de gehele duur van de indicatie. Het zorgkantoor zette deze profielen dan om naar een ander zorgprofiel. Sinds 1 januari 2019 kan dat niet meer omdat zorgkantoren hun voorschrift zorgtoewijzing in lijn hebben gebracht met het beleid en de wet- en regelgeving. Daarom is er een reeks maatregelen genomen om de praktijk weer te laten aansluiten bij de wet- en regelgeving.

Welke maatregelen?

  • Een indicatie voor het zorgprofiel LVG of SGLVG kan sinds 1 januari 2019 alleen worden verzilverd in een LVG- of SGLVG-behandelinstelling. Omzetting naar een ander (VG)-zorgprofiel of omzetting naar een modulair pakket thuis (mpt) of volledig pakket thuis (vpt) door het zorgkantoor is niet meer mogelijk. Voor de cliënten die hun zorgprofiel LVG of SGLVG op een andere manier verzilveren, in een VG-instelling, als pgb, vpt of mpt, geldt een overgangsregeling die wordt uitgevoerd door het zorgkantoor. De bestaande situaties mogen worden gehandhaafd zolang het indicatiebesluit geldig is, maar uiterlijk tot 1 januari 2021.
  • Een pgb is niet meer mogelijk voor de zorgprofielen LVG1 en LVG2. Deze zorgprofielen worden toegevoegd aan de lijst waarvoor geen pgb mag worden verstrekt. (NB De overige zorgprofielen in deze reeks konden al niet als pgb worden verzilverd).
  • Als de behandeling in een LVG- of SGLVG-behandelinstelling is afgerond en er nog zorg nodig is, kan een aanvraag bij het CIZ worden gedaan. Als er geen toegang is tot de Wlz, kan de indicatie voor het zorgprofiel LVG of SGLVG maximaal met drie maanden worden verlengd om de overgang naar andere vormen van zorg (Wmo, eventueel samen met een indicatie voor extramurale behandeling) te kunnen borgen. Als er wel toegang is tot de Wlz, mag een cliënt tijdelijk langer in de LVG- of SGLVG-instelling blijven op basis van het nieuwe zorgprofiel. Zorgkantoren en instellingen maken afspraken over deze overbruggingszorg. Het CIZ speelt hierin geen rol.

Kijk voor meer informatie op www.informatielangdurigezorg.nl voor de berichten over deze maatregelen. U kunt ook doorklikken op LVG en SGLVG naar de berichten op deze site.

Andere berichten uit deze nieuwsbrief

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen