Het CIZ vindt uw privacy belangrijk. Daarom gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens. Hieronder leest u – in het kort – hoe wij dat doen. Zo ziet u in één oogopslag waar u op kunt rekenen.

 Wij willen u zo goed mogelijk helpen. En om dat te kunnen doen, hebben we een aantal gegevens van u nodig. Wij gebruiken uw gegevens onder andere om:

 • Uw aanvraag voor zorg uit de Wet langdurige zorg zo zorgvuldig mogelijk te beoordelen;
 • Te voldoen aan onze wettelijke taken, bijvoorbeeld op basis van de Wet zorg en dwang of het Besluit Uitvoering Kinderbijslag;
 • U verder te helpen bij vragen of klachten;
 • Onze dienstverlening te verbeteren;
 • Onderzoeken te doen;
 • U te informeren over ontwikkelingen binnen het CIZ. Bijvoorbeeld via een (digitale) nieuwsbrief;
 • Fraude te voorkomen of op te sporen;
 • Schadeclaims en andere geschillen af te kunnen handelen.

Voorop staat: wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Welke gegevens wij precies van u gebruiken, hangt af van de situatie. Als u aanvrager bent, hebben we andere informatie van u nodig dan wanneer u bijvoorbeeld de partner of contactpersoon van de aanvrager bent.  Wij gebruiken in elk geval nooit méér gegevens dan wij nodig hebben om onze taken goed uit te kunnen voeren of om onze doelen te behalen.

Hierop kunt u vertrouwen:

 • Het CIZ heeft een goed informatiebeveiligingsbeleid, dat voldoet aan de eisen die de Rijksoverheid stelt;
 • Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is om onze wettelijke taken goed uit te voeren of om onze doelen te behalen;
 • Wij delen uw gegevens alléén met andere partijen als wij dat wettelijk verplicht zijn, als u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven of wanneer dit nodig is voor doelen die erg belangrijk voor ons zijn.

Uw gegevens zijn van u. U heeft dus zelf ook rechten.

 • U mag altijd uw eigen gegevens inzien;
 • U mag het CIZ vragen uw gegevens aan te passen of te verwijderen, als blijkt dat ze niet (meer) kloppen. Of als het gebruiken van uw gegevens niet (langer) gerechtvaardigd is;
 • U mag bezwaar maken tegen het gebruiken van uw gegevens. U heeft dit recht in elk geval bij al het gebruik dat gebaseerd is op doelen die erg belangrijk voor ons zijn. Of op taken van algemeen belang. Dit zijn taken die belangrijk kunnen zijn voor de hele samenleving, bijvoorbeeld het bestrijden van fraude;
 • U mag het CIZ vragen bepaalde gegevens (tijdelijk) niet te gebruiken. Dit kunt u doen als:
  • U in afwachting bent van de beoordeling van een correctieverzoek of een beroep op uw recht van bezwaar;
  • Uw gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden, maar u dat niet wilt;
  • Als het CIZ uw gegevens niet langer nodig heeft, maar u wel. Bijvoorbeeld voor een rechtszaak.
 • U mag uw gegevens opvragen. Het CIZ stuurt u dan een overzicht. Dit geldt alleen voor de gegevens die wij digitaal gebruiken. En waarvoor u toestemming heeft gegeven;
 • U mag uw toestemming voor het gebruiken van uw gegevens weer intrekken.

Raadplegen gegevens 

Hieronder leest u wie er gegevens over de afgegeven Wlz-indicatie kunnen opvragen of op een andere manier kunnen inzien.

Opvragen indicatiegegevens

Op basis van de wet (de Wet langdurige zorg) kunnen zorgaanbieders uw zorgprofiel met daarin de laatst bekende Wlz-indicatie raadplegen. Hiervoor is geen toestemming van u nodig. Deze raadpleging mag alleen als dit nodig is om zorg te kunnen leveren en er een relatie bestaat tussen u en de zorgaanbieder.

Telefonisch opvragen indicatiegegevens

 • U bent de cliënt of zijn of haar ouder met wettelijk gezag en vraagt indicatiegegevens op: Het CIZ beantwoordt telefonische vragen van u of zijn of haar ouder na het juist beantwoorden van enkele controlevragen.
 • Een ziekenhuismedewerker of zorgaanbieder die een Wlz-aanvraag voor een cliënt heeft gedaan vraagt indicatiegegevens op: Het CIZ verstrekt informatie over de indicatie als dit nodig is om zorg te kunnen leveren. In alle andere gevallen hebben wij schriftelijke toestemming van u of uw wettelijk vertegenwoordiger nodig.
 • Het zorgkantoor vraagt indicatiegegevens op: Het zorgkantoor mag contactgegevens van u of uw wettelijk vertegenwoordiger ontvangen als dit nodig is om zorg te kunnen leveren.
 • Overige zorgaanbieders en huisartsen vragen indicatiegegevens op: Wij verstrekken geen gegevens. Wij verstrekken alleen een kopie van het indicatiebesluit als u daarvoor toestemming heeft gegeven. De zorgaanbieder of huisarts moet overige informatie rechtstreeks bij u opvragen.
 • De mentor/curator (wettelijk vertegenwoordiger) vraagt indicatiegegevens op: Het CIZ verstrekt telefonisch geen informatie, ook niet als u als zoon of dochter bent aangemerkt als wettelijk vertegenwoordiger. De wettelijk vertegenwoordiger kan alleen schriftelijk of via de mail informatie opvragen. Bij het verzoek moet u bewijsstukken meesturen: een kopie van het identiteitsbewijs van u en uw wettelijk vertegenwoordiger. En een bewijs van mentorschap/curatorschap/volmacht als dat nog niet eerder gedeeld is met het CIZ. 
 • Geen wettelijk vertegenwoordiger of op een andere manier gemachtigd? Dan mogen we u op basis van privacy wetgeving geen informatie verstrekken.

Opvragen kopie indicatiebesluit

Zonder schriftelijke toestemming van u of uw wettelijk vertegenwoordiger verstrekken wij geen kopie van het indicatiebesluit. 

Opvragen gegevens door gemeente

Voor gemeenten geldt dat zij het Wlz-register kunnen bekijken als dit nodig is. Dit kan via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt. Ook kunnen gemeenten automatische signalen krijgen als een Wmo-voorziening samenloopt met een Wlz-indicatie. U kunt hiervoor kijken op de website van het Inlichtingenbureau voor informatie . 

Verzoek AVG 

Wilt u gebruik maken van uw rechten op grond van de AVG? Dan kunt u bij ons een schriftelijk, ondertekend verzoek indienen. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u voorbeelden van zulke verzoeken. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoeken we u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt op een veilige manier een kopie van uw identiteitsbewijs maken met de KopieID app. Maakt u hier geen gebruik van, dan vragen wij u om het BSN door te strepen op de kopie. Bent u een wettelijk vertegenwoordiger of gevolmachtigde? Sluit dan ook een bewijs van vertegenwoordiging of volmacht bij. Uw verzoek kunt u sturen aan:
CIZ
Postbus 2690
3500 GR Utrecht

Wilt u liever mailen? Dan willen wij u wijzen op het volgende: aan het versturen van gevoelige informatie per e-mail zijn altijd risico’s verbonden. Wij bieden u daarom de mogelijkheid uw mail beveiligd naar ons sturen. U kunt hiervoor een speciale link opvragen via 088 789 1000.

Wij hebben wat tijd nodig om uw verzoek(en) zorgvuldig te behandelen. Binnen een maand ontvangt u van ons een antwoord op uw verzoek. Bij ingewikkelde vragen kan dat soms langer duren (maximaal 3 maanden). Als dat zo is, dan laten we u dat binnen een maand na ontvangst van uw verzoek weten. 

AVG-Helpdesk voor Zorg en Welzijn

Om de informatie goed toegankelijk te maken voor alle betrokkenen in de zorg is er de AVG-Helpdesk voor Zorg en Welzijn. Deze helpdesk is een samenwerking tussen koepelorganisaties in de zorg, het sociaal domein en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Zie www.AVGhelpdeskzorg.nl.

Bent u werkzaam in de zorg of het sociaal domein? Dan kunt u (ook) bij de AVG-Helpdesk terecht met alle vragen over privacy in het algemeen en de AVG in het bijzonder. Kunt u de informatie die u zoekt niet terugvinden op de website van de AVG-helpdesk? Dan kunt u contact opnemen via AVGhelpdeskzorg@minvws.nl.

Wilt u meer weten over hoe wij met uw privacy omgaan? Bekijk dan ons volledige privacy statement

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming.

E-mail: FG@ciz.nl
Telefoon: 088 – 789 1000

 

 

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen