In het proces van Wlz-aanvraag tot het ontvangen van zorg spelen verschillende partijen een rol. Het CIZ is daar één van.

schema samenwerkingspartners Wlz

In dit schema wordt het volgende weergegeven:

  • De cliënt vraagt een Wlz-indicatie aan bij het CIZ. Ook kan de zorgaanbieder namens hem een indicatie aanvragen.
  • Op grond van de beleidsregels Wlz beoordeelt of toetst het CIZ of de cliënt toegang heeft tot zorg vanuit de Wlz.
  • Krijgt de cliënt een Wlz-indicatie, dan regelt het zorgkantoor met een zorgaanbieder dat de zorg geleverd wordt. De cliënt heeft hiervoor een zorgaanbieder van voorkeur kunnen aangeven. Kiest de cliënt voor een persoonsgebonden budget, dan koopt hij zelf de zorg in en kiest hij zelf zijn zorgverleners. Het budget wordt beheerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt de zorgverleners op basis van de declaraties of facturen die door de cliënt zijn ingediend.
  • In de meeste gevallen moet een cliënt een eigen bijdrage betalen voor zorg vanuit de Wlz. Het CAK berekent de hoogte van de eigen bijdrage en stuurt de rekening naar de cliënt. Ook als de cliënt een persoonsgebonden budget (pgb) heeft, gaat dit via het CAK.

Bij de indicatiestelling hebben ook het Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een belangrijke rol.
Het Zorginstituut Nederland maakt in opdracht van het ministerie van VWS de regelingen rond het persoonsgebonden budget en voorziet de zorgkantoren van relevante informatie. Ook het publiek wordt op hoofdlijnen op de hoogte gebracht. 
De NZa stelt onder meer regels, budgetten en tarieven vast voor gereguleerde zorg.

De organisaties in de Wlz-keten wisselen informatie uit via de informatievoorziening Wlz (iWlz).

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen