Ook gemeenten spelen een belangrijke rol in het begeleiden en ondersteunen van mensen met een complexe zorgvraag. Lees meer over de samenwerking met het CIZ.

Samenwerking

Als gemeente heb je te maken met verschillende wet- en regelgeving. Maar ook met veel partijen, zoals zorgverzekeraars, zorgaanbieders, cliëntondersteuners en het CIZ. Een goed werkend zorgstelsel, waarbij iedereen zorgvuldig geholpen wordt en de zorg krijgt waar hij of zij recht op heeft, is alléén te realiseren als alle betrokken partijen met elkaar afstemmen, samenwerken en hun kennis delen. Daarom gaan we graag met u in gesprek. Om te bekijken hoe we de samenwerking tussen gemeenten, zorgverzekeraars en het CIZ zo goed én efficiënt mogelijk kunnen vormgeven. Zodat er geen cliënten van het kastje naar de muur gaan.

Het CIZ werkt landelijk vanuit verschillende regiokantoren. In dit overzicht ziet u welk team werkzaam is in uw gemeente.

CIZ Databank

Via onze databank kunt u raadplegen hoeveel cliënten Wlz-recht hebben op een bepaalde peildatum. Het gaat om regulier Wlz-recht, maar ook om subsidieregelingen, partnerverblijf en Wlz-indiceerbaren. De landelijke aantallen zijn onder meer uit te splitsen naar landsdeel, provincie en gemeente. Ook kunt u de resultaten verfijnen tot specifieke grondslagen, zorgprofielen en leeftijdscategorieën. Ga naar de databank van het CIZ.

Digitaal Wlz-register

Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het CIZ voor gemeenten een digitaal register ingericht, met daarin alle besluiten over de toegang tot zorg vanuit de Wlz. Gemeenten moeten inzicht kunnen krijgen of 'hun' Wmo-cliënt een Wlz indicatiebesluit heeft, en dus onder de Wlz valt. En in hoeverre hij nog aanspraak kan maken op de Wmo of de (Zvw). Het CIZ is wettelijk verplicht gemeenten deze informatie op hun verzoek te verstrekken. Via dit register kan iedere gemeente bij gerede twijfel over de samenloop met de Wlz, aan de hand van het Burgerservicenummer (BSN), checken of een inwoner een Wlz-indicatie heeft.

Gemeenten hebben informatie over Wlz indicatie nodig, met als reden:

  • Dubbele financiering voorkomen;
  • Wlz kan van invloed zijn op Wmo-aanbod van gemeenten
  • Wlz kan van invloed zijn op declaratie van zorg/ behandeling: Wlz of Zvw.

Gebruikers van de Wlz-registertoets zijn alleen gemeenten. Er zijn afspraken gemaakt rond beveiliging en bescherming van gegevens. Iedere bevraging van het register wordt gelogd bij het InlichtingenBureau en bij het CIZ. Het register is alleen een raadpleegdocument.

Aansluiting

De aansluiting verloopt via het Inlichtingenbureau (IB). Een gemeente kan via het IB op de Gemeentelijk Gegevens Knooppunt (GGK) aangesloten worden op de Wlz-registertoets.
Meer informatie? De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) informeert gemeenten over dit register en het IB regelt de aansluiting.

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Meld u aan voor CIZ info.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen