Soms is een onvrijwillige spoedopname nodig. Bijvoorbeeld omdat iemand een gevaar vormt voor zichzelf of voor zijn omgeving. De burgemeester kan dan een inbewaringstelling (ibs) afgeven. Met deze ibs kan een cliënt maximaal 3 dagen tegen zijn zin opgenomen worden. Heeft de cliënt een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie? Dan meldt de burgemeester de inbewaringstelling bij het CIZ. Dit staat in de Wet zorg en dwang (Wzd). Wordt het gevaar veroorzaakt door psychische problemen? Dan geldt de Wvggz. Lees meer over de Wvggz

Burgemeester informeert het CIZ

De burgemeester informeert het CIZ binnen 24 uur over de ibs. Dit gebeurt via een digitale koppeling.

Aanleveren

De burgemeester levert de volgende informatie aan bij het CIZ:

  • een afschrift van de beschikking tot inbewaringstelling;
  • de medische verklaring die aan de beschikking ten grondslag ligt.

Uit de medische verklaring moet blijken dat de cliënt voldoet aan de criteria voor een inbewaringstelling.

Let op:

  • De verklaring moet opgesteld zijn door een ter zake kundige arts die de cliënt kort van tevoren heeft onderzocht.
  • De verklaring kan verstrekt worden door een arts die verbonden is aan de zorgaanbieder waar de cliënt verblijft.

Verzoekschrift verlenging van de inbewaringstelling

Uiterlijk één werkdag na het ontvangen van de informatie, vraagt het CIZ de rechter om te beslissen of de inbewaringstelling wordt verlengd. Wij dienen daarvoor een verzoekschrift in bij de rechter. Dat gebeurt alleen als de cliënt nog steeds een gevaar vormt voor zichzelf of voor zijn omgeving. En als een procedure voor een rechterlijke machtiging te lang duurt.

Meer informatie

Als er vragen zijn, kunt u mailen naar wzd@ciz.nl of bellen via 088-789 3000.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen