De Wet langdurige zorg (Wlz) voorziet in een tijdelijke subsidieregeling voor extramurale behandeling en het vervoer naar en vanaf de locatie waar de behandeling plaatsvindt.   

Wat is extramurale behandeling?

Extramurale behandeling vanuit de Wlz is geneeskundige zorg van specifiek medische, gedragswetenschappelijke of paramedische aard die een cliënt nodig heeft in verband met zijn aandoening, beperking, stoornis of handicap.

De behandeling kan zich richten op:

 • verbetering van functionele vaardigheden;
 • het leren omgaan met de aandoening en de beperkingen die daaruit voortkomen;
 • het aanleren van nieuwe vaardigheden en gedrag;
 • het stabiliseren van het functioneren en het voorkomen van verergering van de gevolgen van een aandoening.

Voor extramurale behandeling vanuit de Wlz is meestal een indicatie van het CIZ nodig.

Voor wie is deze behandeling?

Extramurale behandeling is bedoeld voor cliënten zonder Wlz-indicatie. Ook cliënten met een geldige Wlz-indicatie voor een ‘laag’ zorgprofiel die thuis wonen en hebben gekozen voor zorg thuis vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Zorgverzekeringswet (Zvw), kunnen behandeling vanuit deze subsidieregeling ontvangen.

Een indicatie voor extramurale behandeling is mogelijk voor cliënten met:

 • een somatische aandoening;
 • een psychogeriatrische aandoening;
 • een lichamelijke beperking, waaronder niet-aangeboren hersenletsel;
 • een verstandelijke beperking, mits de cliënt 18 jaar is of ouder.

Behandeling vanwege een psychiatrische of zintuiglijke beperking valt onder de Zvw. Dat geldt ook voor de behandeling van kinderen met een meervoudig complexe beperking. Behandeling vanwege een verstandelijke beperking bij cliënten onder de 18 jaar valt onder de Jeugdwet. Kijk op Regelhulp.nl voor informatie hierover.

De inhoud van de behandeling

Er zijn vier vormen van behandeling:

 • specifieke zorg (voorheen CSLM-zorg genoemd);
 • behandeling gericht op verbetering van functionele vaardigheden en/of het aanleren van nieuwe vaardigheden of gedrag;
 • aanvullende functionele diagnostiek;
 • consultatie.

De behandeling kan individueel of in een groep gegeven worden.

Wel of geen indicatie van het CIZ?

Er is geen indicatie nodig voor individuele behandeling door een specialist ouderengeneeskunde (SO) of arts verstandelijk gehandicapten (AVG) op verzoek en verwijzing van een huisarts. Dit geldt voor alle vormen van behandeling.

Voor individuele behandeling waarbij geen SO of AVG betrokken is, is een indicatie van het CIZ noodzakelijk.

Voor dagbehandeling is altijd een indicatie noodzakelijk.

Een indicatie aanvragen

U kunt deze aanvraag voor een cliënt indienen via het digitale aanvraagsysteem Portero, net als reguliere Wlz-aanvragen. De wijze waarop het CIZ deze aanvragen beoordeelt, is beschreven in een beleidsregel.

Geldigheidsduur van de indicatie

De indicaties voor behandeling zijn niet onbeperkt geldig. De geldigheidsduur hangt af van het soort behandeling:

 • specifieke zorg: maximaal vijf jaar;
 • behandeling gericht op herstel en/of aanleren van nieuwe vaardigheden of gedrag: maximaal twee jaar;
 • aanvullende functionele diagnostiek: maximaal drie maanden;
 • consultatie: maximaal één jaar.

Uitvoering van de subsidieregeling

Zorginstituut Nederland geeft subsidie voor extramurale behandeling aan de zorgkantoren. Zorgkantoren geven een vergoeding aan zorgaanbieders die extramurale behandeling bieden.

Meer informatie

Op de website van Zorginstituut Nederland leest u meer over de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling. Zie ook de wet- en regelgeving op wetten.overheid.nl. De wijzigingen in deze subsidieregeling per 1 januari 2019 staan in de Staatscourant.

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Meld u aan voor CIZ info.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen