Bekijk hier de veelgestelde vragen over de maatregelen van het CIZ vanwege het coronavirus.

Heeft u het antwoord op uw vraag niet kunnen vinden op onze website? Mail dan naar communicatie@ciz.nl of bel 088 789 1000

Hou deze pagina regelmatig in de gaten. Wij zullen deze pagina regelmatig updaten.

Aanvraag en huisbezoek

Ja, nieuwe aanvragen en lopende aanvragen worden gewoon in behandeling genomen. Zowel digitaal als schriftelijk (ook Portero). Alle medewerkers het CIZ zetten thuis hun werkzaamheden voort. Indien mogelijk vragen we u de informatie zoveel mogelijk digitaal via info@ciz.nl aan te leveren.

 

De Rijksoverheid en het RIVM hebben vergaande maatregelen aangekondigd in verband met het coronavirus. Gevolg hiervan is onder andere dat het CIZ vanaf 18 mei alleen huisbezoeken aflegt als de dit veilig is voor de cliënt en de medewerker van het CIZ. Dit kan bij instellingen die een afgesloten gespreksruimte hebben, waarbij de medewerker alleen in een afgesloten ruimte zit en de cliënt zichtbaar is door een tussenschot. Voorbeelden hiervan zijn een babbel-, gespreks- of bezoekbox.

Medewerkers van het CIZ nemen hierover contact op met de aanvragers. Als het huisbezoek niet mogelijk is, wordt in overleg bekeken of het huisbezoek vervangen kan worden door een telefonische afspraak, een afspraak via Skype of via FaceTime. Huisbezoeken in de thuissituatie kunnen nog niet doorgaan. Ook dan wordt gekeken of een afspraak via de telefoon, Skype of FaceTime mogelijk is.

In de meeste gevallen komt de medewerker van het CIZ niet op bezoek. De medewerker van het CIZ neemt telefonisch hierover contact met u op en bespreekt met u hoe en wanneer het onderzoek wordt voortgezet. 

Vanaf 18 mei komt de CIZ-medeweker wel weer op huisbezoek bij instellingen die een bezoekbox hebben en waarbij de veiligheid van de cliënt en de medewerker gewaarborgd blijft. De medewerker van het CIZ neemt hierover contact met u op.

Als een veilig huisbezoek in een bezoekbox niet mogelijk is, gebruiken we andere manieren om een goede indicatie te stellen. Dit doen we op basis van dossieronderzoek en telefonisch onderzoek. Als we de cliënt toch graag willen zien, proberen we dit via de cliënt/zijn familie of de zorgaanbieder te doen via Skype of FaceTime.

Opschorten betekent dat uw aanvraag wordt uitgesteld totdat het CIZ weer op huisbezoek kan komen. Dit omdat het huisbezoek niet mogelijk is en niet vervangen kan worden door een andere manier van onderzoek. Zoals bijvoorbeeld dossieronderzoek, telefonisch onderzoek of een afspraak via Skype. Het kan zijn dat u hier nog een brief over krijgt naar aanleiding van het telefoongesprek. 

ID-controle

Als de cliënt al bekend is bij de zorgaanbieder overleggen we met de zorgaanbieder of de identiteit van de cliënt is gecontroleerd. Als de cliënt nog niet bekend is bij een zorgaanbieder is het mogelijk om een besluit te nemen. De ID-controle doen we zodra we weer op huisbezoek mogen komen.

 

Wij controleren de identiteit van de cliënt zodra wij weer op huisbezoek mogen gaan. Als dan blijkt dat de identiteit niet klopt en er sprake is van fraude kunnen we de indicatie terugdraaien.

 

Wet zorg en dwang

De zorgaanbieder kan, als het echt nodig is, iemand opnemen zonder dat het CIZ al een Wzd-status heeft vastgesteld. Deze afspraak gold al bij crisissituaties. De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft ons laten weten dat dit nu geldt gezien de uitzonderlijke omstandigheden. Het CIZ zal later, zodra de huisbezoeken weer mogelijk zijn, alsnog de cliënt moeten zien.

De lijn is dat we alles in het werk stellen om, in goed overleg met de aanvrager, de benodigde informatie te verkrijgen om tot een oordeel te komen. Daarvoor gebruiken we bijvoorbeeld Skype of FaceTime. Normaal gesproken is dat niet onze werkwijze. Gezien het algemene gezondheidsbelang kiezen we voor deze digitale werkwijze om zoveel mogelijk ‘digitale huisbezoeken’ door te kunnen laten gaan. Zeker bij deze doelgroep zal dat niet altijd mogelijk zijn en moeten we in overleg besluiten het onderzoek uit te stellen.

Overig

Rechtbanken sluiten, maar urgente zaken gaan wel door. Dat geldt ook voor zittingen rond verplichte zorg (zoals bij de Wet zorg en dwang). Waar mogelijk wordt videoconference of 'telefonisch horen' ingezet. De rechtbank Limburg heeft een handleiding beschikbaar gesteld waar in staat hoe dat werkt. Het CIZ stuurt deze handleiding mee bij alle nieuwe verzoeken (vanuit de regio Limburg) die worden ingediend zodat mensen in het veld hierover worden geïnformeerd. Als er vragen binnenkomen dan kunnen we verwijzen naar de rechtbank Limburg (Locatie Roermond 088-3616787 en locatie Maastricht 088-3616665). Als deze werkwijze ook door andere rechtbanken opgepakt wordt, laten we dat weten.

Ja, wij nemen uw bezwaar in behandeling. Door de situatie is een face-to-face (mondelinge hoorzitting) echter niet mogelijk. Wij nemen contact met u op om te overleggen of wij u telefonisch of bijvoorbeeld via Skype kunnen horen. Als u de voorkeur heeft voor een face-to-face (mondelinge) hoorzitting kan dit alleen als u het goed vindt dat wij de behandeling van uw bezwaar tijdelijk stopzetten (opschorten). Wij nemen uw bezwaar dan weer in behandeling zodra face-to-face hoorzittingen weer zijn toegestaan.

Indien mogelijk werken al onze medewerkers thuis tot en met in ieder geval 19 mei. Fysieke afspraken of presentaties gaan in ieder geval tot en met 19 mei niet door. Onze medewerker neemt hierover contact met u op.  

De maatregelen gelden vooralsnog tot en met19 mei a.s. Hierin volgen we het advies van het RIVM en de Rijksoverheid. Mocht de situatie tussentijds veranderen, dan informeren we hierover via de website en social media. 

Werkwijze Wlz-registratie

De druk op ziekenhuizen en verpleeghuizen loopt hoog op als gevolg van de COVID-19 pandemie. Zowel Actiz als de Federatie Medische Specialisten hebben een dringend beroep op de minister gedaan en gepleit voor een indicatievrije toegang tot Wlz en ELV (Eerstelijns Verblijf). Alles dient in het werk te worden gesteld om op een goede manier door de COVID-19 periode heen te komen.

Daarbij is de vraag om ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgverleners zoveel mogelijk te ontlasten van administratieve handelingen, zoals het aanleveren van medische gegevens en dossiers aan het CIZ.

Met een tijdelijke registratie van de indicatiestelling voor ELV en Wlz, wordt het mogelijk om ouderen acuut op te nemen en negatief COVID-19 geteste of herstellende ouderen snel te verplaatsen van het ziekenhuis naar het verpleeghuis. Zodat capaciteit beschikbaar komt voor coronapatiënten of om ziekenhuisopname te voorkomen. Het kan dus bijvoorbeeld ook gaan om ouderen waarvan de mantelzorg of dagbesteding is weggevallen als gevolg van COVID-19, en die daardoor - tijdelijk- niet meer thuis kunnen blijven. Of om ouderen die al zijn opgenomen maar waarvoor de huidige indicatie niet meer toereikend is.

Voor een groep cliënten is een laagdrempelige registratie van de Wlz-indicatie georganiseerd. Indien het voor de zorgaanbieder niet mogelijk is medische informatie aan te leveren. Hierbij doet het CIZ geen onafhankelijk onderzoek en is er geen compleet dossier noodzakelijk. Het betreft cliënten waarvan het -volgens de betrokken aanbieder, verpleegkundige of arts- evident is dat de Wlz- indicatie blijvend noodzakelijk is.
En het is bedoeld voor cliënten met een acute noodzaak tot aanpassing van een bestaand Wlz V&V- zorgprofiel. De registratie leidt tot een tijdelijke indicatie van één (1) jaar.

Zodra de COVID-19 crisismaatregelen zijn opgeheven -op dit moment 1 juni- vervalt deze regeling. (Indien een verhoogd profiel na 1 jaar nodig blijft, dient een nieuwe aanvraag hiervoor bij het CIZ te worden ingediend.)

Dit is toegang tot de Wlz voor VV-profielen gedurende de COVID-19 crisis (tot 1 juni of nader order). Deze toegang komt tot stand door middel van een registratie door het CIZ in plaats van een onderzoek. Met andere woorden: er is geen dossieronderzoek, telefonisch onderzoek of huisbezoek. Wij doen dit om de zorgaanbieders administratief te ontlasten als zij door COVID-19 niet in staat zijn medische informatie aan te leveren. Er hoeven voor de registratie dus geen dossiers of verklaringen aangeleverd te worden door zorgaanbieders of artsen.

Cliëntgroep 1: er is nog geen Wlz-indicatie aanwezig

Er is sprake van een acute en blijvende noodzaak tot opname met een V&V-zorgprofiel Wlz. De cliënt heeft geen Wlz-indicatie en is al met een spoedplaatsing opgenomen of opname zal binnen zeer afzienbare tijd (richtlijn ongeveer twee weken) plaatsvinden. De opname vindt plaats bij een gecontracteerde zorgaanbieder.

Cliëntgroep 2: er is wél een Wlz-indicatie aanwezig

Er is sprake van een geldig Wlz V&V-zorgprofiel, maar deze is niet toereikend voor de noodzakelijke zorg van dit moment. Er is een hoger zorgprofiel V&V nodig. De zorginstelling kan deze door middel van de registratie indienen.

Als iemand met een volledig pakket thuis (VPT) verblijft en met spoed een ophoging nodig heeft van het bestaande zorgprofiel, kan dat ook middels een Wlz-registratie.

Het hogere zorgprofiel wordt afgegeven voor de duur van 1 jaar. Daarna gaat het oude zorgprofiel weer in. Als het hogere zorgprofiel na 1 jaar nog nodig is, kan daarvoor een nieuwe aanvraag worden gedaan die door ons dan alsnog inhoudelijk wordt onderzocht.

LET OP: het zorgprofiel 9b behoudt een geldigheid van 6 maanden.

Voor alle VV-zorgprofielen kan een Wlz-registratie worden aangevraagd. Dus ook voor de VV5 en VV7. Alle registraties krijgen een doorlooptijd van 1 jaar.

Deze tijdelijke werkwijze Wlz-registratie V&V is toegankelijk voor transferverpleegkundigen, huisartsen of behandelend artsen, wijkverpleegkundigen en zorginstellingen die niet in staat zijn medische informatie aan te leveren voor hun client. De cliënt zelf of zijn mantelzorger of cliëntondersteuner of casemanager en dergelijke, kunnen een reguliere aanvraag doen voor een Wlz-indicatie.

Ervan uitgaande dat een Wlz-registratie VV alleen aan de orde is in het geval van acute noodzaak tot opname of wanneer de cliënt al is opgenomen, is het te verwachten dat de betrokken zorginstelling de indicatie voor de cliënt kan aanmelden.

Zij doen de aanvraag voor een Wlz-registratie met een passend zorgprofiel op basis van een specifieke zorgbehoefte, naar eer en geweten. Zo kan de noodzakelijke zorg zo snel als nodig en op passende wijze starten en worden gefinancierd. 

Een Wlz-registratie aan de orde is, want:

  1. De cliënt heeft nu geen Wlz-indicatie en er is een acute noodzaak tot opname middels een zorgprofiel V&V.

Of:

  1. De cliënt heeft wel een Wlz-indicatie, maar het huidige profiel is niet meer toereikend. Een hoger profiel VV is noodzakelijk.

De zorgaanbieder doet de aanvraag bij voorkeur in Portero. Indien er geen contract is, kan hij gebruik maken van een online aanvraagformulier in PDF die via de (beveiligde) mail aan het CIZ gestuurd kan worden, de zelfaanmelder (MijnWlz.nl) of het is mogelijk de aanvraag telefonisch te doen. De telefoonnummers van de teams vindt u hier. Hier kan de zorgaanbieder/verpleegkundige/arts naartoe bellen.

Na de aanmelding en registratie, ontvangt de cliënt een besluitbrief met daarin het besluit: toegang tot de Wlz en het daarbij behorende zorgprofiel en een geldigheidsduur van 1 jaar vanaf de datum van ingang van de indicatie. LET OP: profiel 9b behoudt een geldigheid van 6 maanden.

De geldigheidsduur van deze indicatie is standaard één (1) jaar. Na deze periode, of zoveel eerder als gewenst, kan een reguliere Wlz-indicatie worden aangevraagd. De cliënt verliest hierbij niet de toegang tot de Wlz (hij/zij is inmiddels opgenomen). Wel kan een ander zorgprofiel worden geïndiceerd. 

Als het gaat om een ophoging, wordt na 1 jaar het eerdere zorgprofiel (ZP) weer actief. Na deze periode van 1 jaar, wanneer verhoging van het ZP noodzakelijk blijft, dient hiervoor een nieuwe reguliere en complete aanvraag bij het CIZ te worden ingediend. Die wordt dan alsnog inhoudelijk beoordeeld.

Daarnaast behoudt de cliënt het recht om de aanvraag direct door het CIZ te laten onderzoeken waardoor de cliënt direct op de hoogte is van de geldigheidsduur van zijn indicatie.

Let op: zorgprofiel 9 b behoudt een geldigheid van 6 maanden.

In deze periode kan de zorgaanbieder de cliënt leren kennen, wordt de langdurige zorgbehoefte duidelijk en is er tijd om na dit jaar (of eerder als gewenst) een nieuwe indicatie aan te vragen. Na dit jaar kunnen de herindicaties gefaseerd binnenkomen bij het CIZ.

Ook hebben we met het afgeven van een geldigheidsduur van 1 jaar ruimte om flexibeler in te kunnen spelen op een eventuele verlenging van deze regeling na 1 juni.

De cliënt behoudt altijd het recht op Wlz (tenzij hij ervan af wil zien) waarbij wel de mogelijkheid bestaat dat een lager zorgprofiel wordt afgegeven zodra het CIZ inhoudelijk onderzoek doet.

Nee. Uiteraard en bovenal blijft het CIZ de mogelijkheid bieden tot het indienen van een reguliere aanvraag waarbij het CIZ inhoudelijk, onafhankelijk onderzoek uitvoert op de aanspraak voor zorg vanuit de Wlz en daarvoor een levenslange indicatie kan afgeven. Als het niet mogelijk is medische informatie aan te leveren is het mogelijk een WLZ-registratie aan te vragen. Dit kan alleen gedaan worden door een zorgaanbieder, behandelend arts, (wijk-of transfer)verpleegkundige

Ook blijft het CIZ doorgaan met indiceren volgens de (aangepaste) reguliere werkwijze voor alle doelgroepen die buiten de scope vallen van de Wlz-registratie VV. Denk aan: Wzd, GGZ, VG, Buk en andere zorgprofielen.

Er kan ook een gecombineerde aanvraag gedaan worden. Hierbij kan de Wlz-registratie meteen afgegeven worden. De aanvraag voor Besluit tot opname en verblijf (artikel 21) wordt regulier afgehandeld. Dat betekent dat wij aanvullende informatie op zullen vragen en dat er een (digitaal) huisbezoek plaatsvindt.

De zorgaanbieder informeert de cliënt over de aanvraag, het aangevraagde zorgprofiel en de realisatie van het besluit. Ook attenderen zij de cliënt op de eigen bijdrage en het CAK in verband met de financiële gevolgen. Het CIZ faciliteert dit zo goed mogelijk door een flyer aan te bieden waarop deze informatie staat. De flyer is ook op papier te bestellen. Verder ontvangt de cliënt een indicatiebesluit waarin is vermeld dat de aanvraagdatum de ingangsdatum is. Ook kan de zorgaanbieder folders bestellen om mee te geven. De cliënt ontvangt na de registratie als bewijs voor de toegang tot de Wlz een besluitbrief van het CIZ.

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Er zijn meerdere situaties mogelijk. Dit hangt af van uw leeftijd. Lees meer

Veelgestelde vragen