Bekijk hier de veelgestelde vragen over de maatregelen van het CIZ vanwege het coronavirus.

Aanvraag en huisbezoek

Ja, nieuwe aanvragen en lopende aanvragen worden gewoon in behandeling genomen. Zowel digitaal als schriftelijk (ook Portero). Alle medewerkers het CIZ zetten thuis hun werkzaamheden voort. Indien mogelijk vragen we u de informatie zoveel mogelijk digitaal via info@ciz.nl aan te leveren.

 

Het CIZ blijft huisbezoeken afleggen. Het kan zijn dat dit via beeldbellen gebeurt.  Het CIZ vindt het belangrijk aan te sluiten bij de behoefte van het zorgveld om indicaties te kunnen verstrekken en onze maatschappelijke rol te blijven vervullen. Als het niet lukt om (digitaal) op huisbezoek te komen, moeten we uw aanvraag tijdelijk opschorten.

Het CIZ heeft echter ook de taak haar medewerkers te beschermen. Daarom hanteren wij de volgende maatregelen:

  • Onze medewerker houdt 1,5 meter afstand;
  • Onze medewerker beschikt over beschermingsmiddelen en gebruikt deze naar eigen inzicht;
  • Onze medewerker belt mogelijk maximaal 1 dag van tevoren naar het te bezoeken adres met de vraag naar mogelijke besmettingen of klachten die kunnen wijzen op een besmetting binnen het huishouden als het gaat om een bezoek bij de cliënt thuis;
  • Bij een bezoek aan de instelling informeert onze medewerker daarnaast of bezoek aan de instelling mogelijk is en zo ja, onder welke omstandigheden. Die zijn leidend voor het wel of niet afleggen van een huisbezoek;
  • Als onze medewerker beoordeelt dat aan diverse maatregelen niet voldaan kan worden, staat het hem of haar vrij het huisbezoek af te breken.

We gebruiken zoveel mogelijk andere manieren als een fysiek huisbezoek niet mogelijk is, om een goede indicatie te stellen. Dit doen we op basis van dossieronderzoek en telefonisch onderzoek. Als we de cliënt toch graag willen zien, proberen we dit via de beeldbelapplicatie WeSeeDo te doen. Zo kunnen we ook contact leggen met familie van de cliënt of de zorgaanbieder.

Opschorten betekent dat uw aanvraag wordt uitgesteld totdat het CIZ weer op huisbezoek kan komen. Dit omdat het huisbezoek fysiek niet mogelijk is en niet vervangen kan worden door een andere manier van onderzoek. Zoals bijvoorbeeld dossieronderzoek, telefonisch onderzoek of een afspraak via beeldbellen (WeSeeDo). Het kan zijn dat u hier nog een brief over krijgt naar aanleiding van het telefoongesprek. 

ID-controle

Als de cliënt al bekend is bij de zorgaanbieder overleggen we met de zorgaanbieder of de huisarts of de identiteit van de cliënt is gecontroleerd. Indien dit niet het geval is zullen wij de ID controle doen wanneer dat weer mogelijk is. 

 

Wij controleren de identiteit van de cliënt zodra wij weer op huisbezoek mogen gaan. Als dan blijkt dat de identiteit niet klopt en er sprake is van fraude kunnen we de indicatie terugdraaien.

 

Wet zorg en dwang

De zorgaanbieder kan, als het echt nodig is, iemand opnemen zonder dat het CIZ al een Wzd-status heeft vastgesteld. Deze afspraak gold al bij crisissituaties. De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft ons laten weten dat dit nu geldt gezien de uitzonderlijke omstandigheden. Het CIZ zal later, zodra een huisbezoek mogelijk is, alsnog de cliënt moeten zien.

We proberen het huisbezoek zoveel mogelijk via beeldbellen door te laten gaan. Als dat niet lukt, proberen we langs te komen. Indien een fysiek huisbezoek pas in de toekomst mogelijk is, hoeft dit de zorgaanbieder er echter niet van te weerhouden om, als het echt nodig is, iemand op te nemen zonder dat het CIZ al een Wzd-status heeft vast gesteld. Deze afspraak gold al bij crisissituaties, de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd heeft ons nu laten weten dat dit gezien de uitzonderlijke omstandigheden ook kan gelden in situaties die voortkomen uit bovengeschetste werkwijze. Wel zal het CIZ dan later alsnog de cliënt moeten zien, zodra het huisbezoek onder de omstandigheden, zoals beschreven bij vraag 1, weer mogelijk is.

Overig

Rechtbanken handelen de zaken op verschillende manieren af. Dit kan per rechtbank verschillen. Per cliënt wordt bekeken op welke manier de zaak behandeld wordt:

  • Schriftelijk
  • Telefonisch
  • Online
  • Bij de rechtbank of een vervangende locatie waar 1,5 meter afstand mogelijk is

 

Ja, wij nemen uw bezwaar in behandeling. We bekijken per situatie of we dit telefonisch, via videobellen of door middel van een face-to-face hoorzitting doen. 

Wij mogen als werkgever niet aan onze medewerkers vragen of zij gevaccineerd zijn. Net zoals onze medewerkers dat niet aan u mogen vragen. Een huisbezoek kan via beeldbellen plaatsvinden als u daar prijs op stelt. Als onze medewerker langskomt voor een huisbezoek zal hij/zij de maatregelen in acht nemen zoals: 1,5 meter afstand, geen handen schudden en een mondmasker gebruiken indien gewenst.

Heeft u het antwoord op uw vraag niet kunnen vinden op onze website? Mail dan naar communicatie@ciz.nl of bel 088 789 1000

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Heeft u deze nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen