Woont uw kind thuis en heeft uw kind veel extra zorg nodig? En is uw kind 3 jaar of ouder, maar nog geen 18? Dan kunt u dubbele kinderbijslag aanvragen. Dit doet u bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Voorwaarden dubbele kinderbijslag

Dubbele kinderbijslag is er voor ouders met kinderen die veel extra zorg nodig hebben. Er zijn een aantal voorwaarden om dubbele kinderbijslag te kunnen krijgen:

  • uw kind is 3 jaar of ouder, maar nog geen 18
  • uw kind woont minimaal 4 nachten per week thuis
  • uw kind heeft een ziekte of aandoening. Een arts, specialist of behandelaar heeft dit beschreven.
  • uw kind heeft door die ziekte of aandoening heel veel extra zorg nodig. Wij noemen dit intensieve zorg.

Wilt u weten of het voor u zin heeft om een aanvraag te doen? Ga naar www.svb.nl/dubbele-kinderbijslag en beantwoord de vragen onderaan die pagina.

 stappen dubbele kinderbijslag

Door een vertraging bij het CIZ duurt het helaas langer dan 8 weken voordat u een besluit krijgt. Over dit uitstel krijgt u na 8 weken een brief van de SVB. In deze brief staat wanneer u uiterlijk een besluit krijgt.

Welke informatie hebben wij nodig?

Krijgt uw kind al zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz)?

Dan hebben wij de situatie van uw kind al eens onderzocht. Met die informatie geven we meteen een positief advies aan de SVB. Daarvoor is wel eerst uw toestemming nodig. Vul op de aanvraag van de SVB in of u toestemming geeft om de informatie uit de Wlz-indicatie opnieuw te gebruiken. Als u geen toestemming geeft, dan onderzoeken we de situatie van uw kind eerst en vragen we informatie bij u op. Het duurt dan langer voordat u het advies krijgt.

Krijgt uw kind geen zorg vanuit de Wlz?

Dan vragen wij informatie bij u op. Wij sturen u een vragenformulier toe. Vul dit formulier zo volledig mogelijk in.
Tip: download het formulier op een laptop of pc, dit kan niet op de telefoon of iPad.

Samen met het vragenformulier stuurt u onder andere het volgende mee:

  • een ondertekend machtigingsformulier
  • een brief van de arts, specialist of behandelaar waarin staat welke ziekte of aandoening uw kind heeft. 
  • een verslag van school of de dagbesteding
  • (medische) informatie waaruit blijkt dat uw kind erg veel zorg nodig heeft door de ziekte of aandoening. Bijvoorbeeld een verslag van een arts of behandelaar over het gedrag van uw kind.

Het is belangrijk dat wij de juiste medische informatie krijgen. Dan hebben we een zo goed mogelijk beeld van uw kind en kunnen we uw aanvraag sneller behandelen. Zorg daarom dat u de laatste diagnose meestuurt die de arts gesteld heeft. Andere informatie mag niet ouder zijn dan 18 maanden. Is er (nog) geen diagnose? Kijk bij de veelgestelde vragen.

Soms vragen wij extra informatie op bij uw arts of medisch specialist. Dit mogen wij alleen doen als u daarvoor toestemming geeft. Daarom sturen wij een machtiging mee met het vragenformulier.

Heeft u vragen?

Kijk bij de veelgestelde vragen over dubbele kinderbijslag.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen