Bent u het niet eens met de inhoud van een besluit van het CIZ? U kunt dan een bezwaar indienen.

U bent het bijvoorbeeld niet eens met het zorgprofiel. Of u bent het oneens met onze beslissing dat u niet in aanmerking voor zorg vanuit de Wlz.

Hoe dien ik een bezwaar in?

U kunt ons een brief sturen waarin u schrijft waar u bezwaar tegen maakt, en waarom u dat doet. Dit heet officieel een bezwaarschrift. U kunt het bezwaarschrift schriftelijk of per mail sturen naar:

CIZ
T.a.v. Team Bezwaar en Beroep
Postbus 2891
3500 GW Utrecht
E-mail: info.bezwaarberoep@ciz.nl (Voeg een scan van uw ondertekende document als bijlage toe.)

Wat moet er in een bezwaarschrift staan?

Een bezwaarschrift moet aan een aantal wettelijke eisen voldoen. Zorg dat het volgende in uw bezwaarschrift staat:

  • Uw naam en adres;
  • De datum;
  • De datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt en het besluitnummer. Het besluitnummer vindt u op het indicatiebesluit dat u heeft ontvangen;
  • Een uitleg waartegen u precies bezwaar maakt;
  • Uw handtekening (of de handtekening van de ouder, mentor, curator of gemachtigde die het bezwaar indient).

Let op: stuur uw bezwaarschrift op binnen zes weken na de datum van het besluit, waartegen u bezwaar maakt. Ook is het belangrijk dat uw bezwaarschrift in het Nederlands geschreven is.

Kan iemand anders namens mij een bezwaarschrift indienen?

Ja, dat kan. Vul dan het machtigingsformulier in en stuur het met het bezwaarschrift mee. De persoon die namens u het bezwaarschrift indient, moet het bezwaarschrift ondertekenen met zijn eigen handtekening.

Bent u jonger dan 18 jaar? Dan moet degene met ouderlijk gezag (ouder of voogd) het bezwaarschrift indienen.

Heeft u door de rechtbank een wettelijke vertegenwoordiger (mentor of curator) toegewezen gekregen? Dan is een handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger nodig op het bezwaarschrift. U hoeft dan niet zelf te tekenen. De brief van de rechtbank waarin staat dat u een wettelijke vertegenwoordiger heeft, moet u ook meesturen.

Vragen?

Heeft u vragen over uw bezwaar, neem dan contact op met het CIZ via telefoonnummer 088 – 789 10 00.

U kunt alle informatie ook teruglezen in de folder Een bezwaar indienen, hoe doet u dat? Daarin leest u ook wat er gebeurt als u uw bezwaarschrift heeft ingediend.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen