Bent u het niet eens met de inhoud van een Wlz-besluit van het CIZ? U kunt dan een bezwaar indienen. 

U bent het bijvoorbeeld niet eens met het zorgprofiel. Of u bent het oneens met onze beslissing dat u niet in aanmerking voor zorg vanuit de Wlz.

Hoe dien ik een bezwaar in?

U kunt ons een brief sturen waarin u schrijft waar u bezwaar tegen maakt, en waarom u dat doet. Dit heet officieel een bezwaarschrift. U kunt het bezwaarschrift schriftelijk of per mail sturen naar:

CIZ
T.a.v. Team Bezwaar en Beroep
Postbus 2891
3500 GW Utrecht
E-mail: info.bezwaarberoep@ciz.nl (Voeg een scan van uw ondertekende document als bijlage toe.)

Let op: stuur uw bezwaarschrift op binnen 6 weken na de datum van het besluit, waartegen u bezwaar maakt. Ook is het belangrijk dat uw bezwaarschrift in het Nederlands geschreven is.

Wat moet er in een bezwaarschrift staan?

Een bezwaarschrift moet aan een aantal wettelijke eisen voldoen volgens de Algemene wet bestuursrecht. Zorg dat de volgende dingen in uw bezwaarschrift staan:

  • uw naam en adres
  • de datum
  • de datum van het besluit waartegen u bezwaar maakt en het besluitnummer. Het besluitnummer vindt u op het indicatiebesluit dat u heeft ontvangen
  • een uitleg waartegen u precies bezwaar maakt
  • uw handtekening (of de handtekening van de ouder, mentor, curator of gemachtigde die het bezwaar indient)

Kan iemand anders namens mij een bezwaarschrift indienen?

Ja, dat kan. Vul dan het machtigingsformulier in en stuur het met het bezwaarschrift mee. De persoon die namens u het bezwaarschrift indient, moet het bezwaarschrift ondertekenen met zijn eigen handtekening.

Bent u jonger dan 18 jaar? Dan moet degene met ouderlijk gezag (ouder of voogd) het bezwaarschrift indienen.

Heeft u door de rechtbank een wettelijke vertegenwoordiger (mentor of curator) toegewezen gekregen? Dan is een handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger nodig op het bezwaarschrift. U hoeft dan niet zelf te tekenen. De kopie van de brief van de rechtbank waarin staat dat u een wettelijke vertegenwoordiger heeft, moet u ook meesturen.

Wanneer krijg ik de beslissing op bezwaar?

Wij hebben 6 weken de tijd om een beslissing te nemen. Die 6 weken starten 6 weken ná de verzenddatum van het besluit waartegen u bezwaar maakt. We mogen deze periode één keer zonder reden met 6 weken verlengen. Ook kan de periode verlengd worden als:

  • uw bezwaar niet aan de wettelijke eisen voldoet
  • we meer medische gegevens nodig hebben
  • u zelf om extra tijd vraagt

U ontvangt in al deze situaties een brief van ons. Wanneer wij niet aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen, zijn wij verplicht om advies te vragen aan het Zorginstituut Nederland (ZIN). Hierdoor kan het maximaal 10 weken langer duren voordat u een definitieve beslissing op bezwaar krijgt.

Bezwaar indienen besluit tot opname en verblijf (Wet zorg en dwang)

Heeft u een aanvraag gedaan voor een besluit tot opname en verblijf (Wet zorg en dwang)? U kunt dan geen bezwaar maken of in beroep gaan tegen het besluit van het CIZ. U kunt wel een klacht indienen over hoe de medewerker van het CIZ zijn werk gedaan heeft. Heeft u een rechterlijke of voorwaardelijke machtiging aangevraagd? U kunt dan geen bezwaar maken of in hoger beroep gaan tegen het besluit dat de rechter neemt. Wel kunt u in cassatie gaan bij de Hoge Raad of een klacht indienen bij de Rechtspraak.

Vragen?

Bekijk de veelgestelde vragen of lees onze folder Een bezwaar indienen, hoe doet u dat? Daarin staat ook wat er gebeurt als u uw bezwaarschrift heeft ingediend.

Heeft u vragen over uw bezwaar, neem dan contact op met het CIZ via telefoonnummer 088 – 789 10 00.

 

Wat is de status van mijn aanvraag?

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Heeft u deze nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00. Lees meer

Veelgestelde vragen