Zorg uit de Wet langdurige zorg

Bij zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) gaat het om zorg met verblijf in een instelling of thuis. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verpleeg- of verzorgingshuis of een woonvorm in de gehandicaptenzorg. U kunt ook thuis blijven wonen als u dat wilt. U kunt alleen in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wlz als u vanwege een ziekte of aandoening blijvend bent aangewezen op 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht. Het CIZ levert zelf geen zorg, maar kijkt of u in aanmerking komt voor zorg uit de Wlz.

Hoe kan ik deze zorg krijgen?

Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, heeft u altijd een indicatiebesluit nodig. Hierin staat welke zorg u nodig heeft. U krijgt dit besluit van het CIZ. Hoe u een aanvraag voor zorg uit de Wlz kunt doen, hoe het CIZ een aanvraag beoordeelt en wat er daarna gebeurt, leest u op de pagina Uw aanvraag in vier stappen.

Eigen bijdrage

Iedereen die in Nederland woont of werkt en die is verzekerd voor zorg vanuit de Wlz betaalt hiervoor premie. Hieruit wordt de zorg betaald. Daarnaast betaalt u (bijna) altijd een eigen bijdrage voor zorg uit de Wlz. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. U betaalt de eigen bijdrage aan het CAK. Meer informatie leest u op www.hetcak.nl/wlz. Op www.hetcak.nl/rekenhulp kunt u van tevoren een inschatting maken voor uw eigen bijdrage. 

Kijk op de pagina Na de Wlz-indicatie voor andere financiële gevolgen van de Wlz.

Subsidieregelingen

Het CIZ indiceert ook voor een subsidieregeling onder de Wlz. Het gaat om de subsidieregeling ADL-assistentie. Een zorgaanbieder doet meestal de aanvraag voor deze zorg.

Andere zorgwetten

Het kan zijn dat uw gewenste zorg niet vanuit de Wlz, maar vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw) en Jeugdwet wordt geregeld. Bespreek uw behoefte aan zorg daarom eerst met uw huisarts of wijkverpleegkundige.

Voorbeelden van voorzieningen waarvoor u meestal bij uw gemeente of zorgverzekeraar terecht kunt, zijn:

  • Hulpmiddelen of voorzieningen voor vervoer: bijvoorbeeld een rolstoel, een gehandicaptenparkeerkaart, collectief vervoer of een taxipas.
  • Aanpassingen aan de woning: als u bijvoorbeeld een traplift of verhoogd toilet nodig heeft.
  • Sociaal leven: ondersteuning bij sociale contacten en vrijetijdsbesteding.
  • Hulp bij opvoeding.
  • Dagbesteding en vervoer als u geen indicatiebesluit heeft voor zorg vanuit de Wlz.

Meer weten?

  • Kijk op www.regelhulp.nl voor meer informatie over langdurige zorg.
  • Doe de Wlz-check van het CIZ voor een inschatting of uw zorgvraag onder de Wet langdurige zorg valt.
  • Kijk op www.kiesbeter.nl als u een zorgaanbieder voor langdurige zorg zoekt.

Komt u in aanmerking?

Doe de Wlz-check.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen