Jaaroverzicht 2020

Scroll naar boven

Wie we zijn en wat we doen

Het CIZ beoordeelt wie in aanmerking komt voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Ook indiceren we voor besluiten op basis van de Wet zorg en dwang (Wzd). Daarnaast hebben we een adviestaak bij het Besluit uitvoering kinderbijslag (Buk) voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat doen we zorgvuldig en met aandacht voor de mens. Met als doel dat onze cliënten zo snel mogelijk een juiste indicatie krijgen.

De belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar

Corona

De gevolgen van het uitbreken van de COVID-19 pandemie waren ook voor het CIZ groot. Zo was het vanaf medio maart niet meer mogelijk om bij cliënten op huisbezoek te gaan. We hebben dit ondervangen door zoveel mogelijk digitale huisbezoeken af te leggen. In overleg met het ministerie van VWS, hebben we een tijdelijke registratie Verpleging & Verzorging (V&V) ingesteld. Met als tweeledig doel: de zorg door laten gaan en de zorgaanbieders (administratief) te ontlasten. In juni hebben we de fysieke huisbezoeken (zoveel mogelijk) weer opgepakt. Ondanks deze beperkende maatregelen, is het in 2020 gelukt om 98% van de indicatie-aanvragen binnen de wettelijke termijn van 6 weken af te handelen.

196.972 aanvragen ontvingen we in 2020

Van de genomen besluiten was 93% in een keer juist

8,1 is het cijfer waarmee cliënten ons beoordeelden

De waardering voor het CIZ is toegenomen; in 2019 was het waarderingscijfer een 7,8.

CIZ Versnelt

Begonnen als project in 2019, is CIZ Versnelt per 1 juli 2020 onderdeel geworden van onze standaard werkwijze. 96% van de aanvragen die door zorgaanbieders in aanmeld­systeem Portero worden aangeboden, wordt binnen 7 netto werkdagen afgehandeld. CIZ Versnelt vormt 60% van het totaal aantal aanvragen.

We hebben de Good Practice Award gewonnen!

Met CIZ Versnelt hebben we de Good Practice Award van de Rijksbrede Benchmark Groep (RBB-groep) gewonnen. Zowel van het publiek als van de jury kregen wij de meeste stemmen. We zijn supertrots en hopen met CIZ Versnelt ook andere organisaties te inspireren. Daarnaast waren we genomineerd voor Beste Overheidsorganisatie van het jaar. Ondanks dat we deze prijs niet hebben gewonnen, zijn we ook erg trots op deze nominatie.

Wzd

we hebben 25.789 aanvragen voor de Wzd artikel 21 ontvangen

Vanaf 1 januari 2020 indiceren we ook voor besluiten op basis van de Wet zorg en dwang (Wzd). Deze wet kwam in plaats van de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz). Uitgangspunt van de Wzd is dat onvrijwillige zorg niet wordt toegepast, tenzij het niet anders kan.

ggz

in totaal kwamen er 24.541 aanvragen voor de ggz binnen

Vanaf 2021 kunnen cliënten met een psychische stoornis die ouder zijn dan 18 jaar, toegang krijgen tot de Wlz. In 2020 zijn we al van start gegaan met het beoordelen van Wlz-aanvragen voor deze doelgroep (ggz2020). Na een langzame start kwam de aanvraagstroom halverwege het tweede kwartaal op gang. In het laatste kwartaal van 2020 was deze fors hoger dan van tevoren ingeschat. Uiteindelijk hebben we 51% meer aanvragen gekregen dan verwacht. Dit heeft tot gevolg dat we niet alle aanvragen voor deze doelgroep op 1 oktober konden afronden, en dat 30% van de cliënten in 2021 een besluit krijgt.

Toegank­elijk voor iedereen

Toegankelijk is een breed begrip. Het CIZ wil voor iedereen toegankelijk zijn. We hebben voor laaggeletterden onze Wlz-folder op A2-taalniveau uitgegeven. Maar we hebben ook onze databank op onze (grotendeels drempelvrije) website aangevuld met nieuwe data, om nog beter inzicht te geven in onze cijfers. Ook zijn we bereikbaar op social media en weten steeds meer mensen ons daar te vinden.