Per 1 januari 2017 valt het Eerstelijns verblijf (ELV) onder de Zorgverzekeringswet. Het CIZ indiceert hier vanaf 2017 dan ook niet meer voor. De zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het eerstelijns verblijf.

Eerstelijns verblijf (ELV) is de zorg en opvang voor (vaak oudere) patiënten die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Per 1 januari wordt deze zorg betaald vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet (Zvw).

De huisarts of de medisch specialist beslist of iemand in aanmerking komt voor ELV. Vaak gaat het om mensen die na een ziekenhuisopname moeten herstellen in een verzorgings- of verpleeghuis. Of mensen die om welke reden dan ook tijdelijk niet thuis kunnen wonen.

Patiënten die vóór 1 januari al gebruik maakten van ELV hoeven geen actie te ondernemen, de zorg blijft namelijk bij dezelfde zorgverlener. Iedereen die na 1 januari 2017 gebruik gaat maken van ELV kan onder de verantwoordelijkheid van de huisarts (soms via wijkverpleging) of medische specialist (vaak via de transferverpleegkundige) worden doorgestuurd wanneer de medische noodzaak tot verblijf door hen is vastgesteld.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen