Het kabinet en het RIVM hebben vergaande maatregelen aangekondigd in verband met het coronavirus. Gevolg hiervan is onder andere dat het CIZ een tijdelijke aanpassing van de procedure voor indicatiestelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz) hanteert. Met ingang van vrijdag 3 april wordt het daardoor mogelijk gemaakt om ouderen acuut op te nemen. 

Noodmaatregel Wlz-registraties voor zorgaanbieders

Negatief COVID-19 geteste of herstellende ouderen kunnen daardoor snel verplaatst worden van het ziekenhuis naar het verpleeghuis. Het kan hierbij ook gaan om ouderen waarvan de mantelzorg of dagbesteding is weggevallen als gevolg van COVID-19, en die daardoor niet meer thuis kunnen blijven. Voor een bepaalde groep cliënten is een laagdrempelige registratie van de Wlz-indicatie georganiseerd. Indien het voor de zorgaanbieder niet mogelijk is medische gegevens van betreffende client aan te leveren. Er is dan tijdelijk geen sprake van nader onderzoek door het CIZ. Het betreft cliënten waarvan het –volgens de betrokken (wijk- of transfer)verpleegkundige, specialist ouderengeneeskunde of (huis)arts - evident is dat een Wlz-indicatie blijvend noodzakelijk is. Lees meer over de Wlz-registraties.

Geen fysieke huisbezoeken

Daarnaast legt het CIZ geen huisbezoeken meer af. Medewerkers van het CIZ nemen contact op met de aanvragers om hen hierover te informeren. In overleg wordt bekeken of het mogelijk is om het huisbezoek te vervangen door een telefonische afspraak, een afspraak via Skype of via FaceTime.Het gaat om bezoeken in de thuissituatie en in instellingen zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen. Deze maatregel komt voort uit het advies van het RIVM om geen kwetsbare ouderen te bezoeken. U kunt aanvragen blijven indienen. We vragen u om dit zoveel mogelijk digitaal te doen. Externe bijeenkomsten die het CIZ organiseert en andere face-to-face afspraken gaan eveneens niet door. 

Huisbezoeken Wet zorg en dwang

Ook bij aanvragen in het kader van de Wet zorg en dwang, artikel 21, worden geen huisbezoeken meer gedaan. In deze situaties zoeken onze medewerkers maximaal naar mogelijkheden om alsnog de aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Bijvoorbeeld via Skype of FaceTime. Als dat niet mogelijk blijkt en de cliënt toch in persoon gezien moet worden, wordt de aanvraag tijdelijk opgeschort. Dit betekent dat de aanvraag wordt uitgesteld. Zodra het weer mogelijk is huisbezoeken af te leggen, wordt de aanvraag alsnog afgehandeld.

We hebben de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geïnformeerd over deze werkwijze. Eerder gold al een afspraak met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dat in crisissituaties zorgaanbieders toch al iemand konden opnemen terwijl het CIZ de Wzd-status nog niet had vastgesteld. Het CIZ moest dan binnen twee weken alsnog deze status vaststellen, conform de termijn die geldt binnen de Wet Langdurige Zorg bij spoedsituaties. Uiteraard geldt bovenstaande werkwijze onder de voorwaarde dat, zodra het weer mogelijk is, wij alsnog de situatie van de betreffende cliënt in persoon beoordelen.

Andere vragen

Heeft u andere vragen? Lees ook verder in onze veelgestelde vragen. Of bel ons: 088 789 1000 of mailen via info@ciz.nl. Sommige vragen die gesteld worden, zoeken wij verder voor u uit. Op dit zijn er meerdere vragen waarnaar gekeken wordt. Houdt onze website in de gaten voor nieuwe berichtgeving.

Deze maatregelen gelden in elk geval tot en met 28 april. Meer informatie over (nieuwe) maatregelen kunt op de website van de Rijksoverheid lezen.

 

 

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen