Het CIZ krijgt op dit moment meer ggz-aanvragen binnen dan verwacht. Hierdoor is er een forse achterstand ontstaan in het nemen van besluiten over ggz-indicatieaanvragen. Dit betekent dat het langer dan 6 weken duurt voordat u een besluit van ons ontvangt. 

Als de indicatie wordt gegeven, gaat deze op 1 januari 2021 in. Vanaf dat moment krijgt u zorg vanuit de Wlz. Tot die tijd houdt u recht op de bestaande zorg via uw gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning) of zorgverzekeraar (Zorgverzekeringswet).

Ggz-indicaties die in 2020 zijn aangevraagd maar die na 1 januari 2021 worden gesteld, gaan in op de datum van het indicatiebesluit. Er is geen sprake van terugwerkende kracht naar 1 januari 2021.

De continuïteit van zorg voor cliënten mag door deze vertraging niet in gevaar komen. Daarom maakt het ministerie van VWS samen met betrokken partijen afspraken om dit goed te organiseren. Eind november volgt hier meer informatie over. Houd hiervoor onze website en de website https://www.informatielangdurigezorg.nl/ggz-naar-wlz in de gaten.

Als u vragen heeft, kunt u bellen naar het algemene nummer van het CIZ (088 – 789 1000).

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen