• 3 februari 2020

Er leven vragen over de medische verklaring: wat houdt de medische verklaring in, wie mag hem opstellen en waar is het format te vinden? Wij lichten dit toe.

Wie mag de medische verklaring opstellen?

De medische verklaring is het oordeel over een cliënt van een ter zake kundige arts, die niet bij de behandeling van deze cliënt betrokken is (geweest). In feite is het een second opinion. In de Wet zorg en dwang staat dat deze onafhankelijke arts zelfs niet in dienst mag zijn van de instelling waar de cliënt onder behandeling is. Dat is binnen de Wvggz anders geregeld. Onlangs heeft het ministerie van VWS besloten de regelgeving over dit onderwerp op elkaar af te stemmen. Dat betekent dat een ter zake kundige arts, die verbonden is aan de zorgaanbieder waar de cliënt is opgenomen, nu ook een medische verklaring mag opstellen. Belangrijk is dat deze arts het afgelopen jaar niet betrokken is (geweest) bij de behandeling van de cliënt. De aanpassing heeft betrekking op medische verklaringen voor cliënten die al zijn opgenomen in een accommodatie.

Wat houdt de medische verklaring in?

Bij verschillende Wzd-aanvragen moet een medische verklaring aangeleverd worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor een (verlenging van een) rechterlijke machtiging en een voorwaardelijke machtiging. Deze medische verklaring is een belangrijk onderdeel van de aanvraag en geeft ons veel inzicht in de situatie van de cliënt. Ook de rechter heeft de medische verklaring nodig om uitspraak te kunnen doen. Uit de medische verklaring moet in elk geval blijken:

  1. dat er sprake is van onvrijwilligheid, zoals bedoeld in artikel 24, tweede lid, en waaruit deze onvrijwilligheid bestaat;
  2. dat er sprake is van gedrag van de cliënt als gevolg van zijn psychogeriatrische aandoening of verstandelijke handicap of een gelijkgestelde aandoening, dan wel als gevolg van een daarmee gepaard gaande psychische stoornis of een combinatie daarvan, dat leidt tot ernstig nadeel;
  3. dat de opname en het verblijf of de voortzetting van het verblijf noodzakelijk is om het ernstige nadeel te voorkomen of af te wenden;
  4. dat de opname en het verblijf of de voortzetting van het verblijf geschikt is om het ernstige nadeel te voorkomen of af te wenden, en
  5. dat er geen minder ingrijpende mogelijkheden zijn om het ernstige nadeel te voorkomen of af te wenden.

Waar vindt u het format?

Op dwangindezorg.nl zijn (concept)formulieren voor de medische verklaring beschikbaar.

Deze informatie is verstuurd via onze nieuwsbrief CIZ info en kan verouderd raken.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen