Het CIZ beschikt over een groot aantal unieke gegevens en maakt deze informatie toegankelijk via rapportages en beleidsanalyses.

CIZ Databank

Via onze databank kunt u raadplegen hoeveel cliënten Wlz-recht hebben op een bepaalde peildatum. Het gaat om regulier Wlz-recht, maar ook om subsidieregelingen, partnerverblijf en Wlz-indiceerbaren. De landelijke aantallen zijn onder meer uit te splitsen naar landsdeel, provincie en gemeente. Ook kunt u de resultaten verfijnen tot specifieke grondslagen, zorgprofielen en leeftijdscategorieën. Ga naar de databank van het CIZ.

Rapportages

Kwartaalrapportage indicatiestelling Wet langdurige zorg (Wlz)

Deze kwartaalrapportage laat zien hoeveel mensen aanspraak maken op zorg vanuit de Wet langdurige zorg, inclusief aantallen aanvragen en besluiten. Daarnaast vindt u er cijfers over de subsidieregelingen ADL-assistentie, Eerstelijns verblijf en Extramurale behandeling. Tot slot biedt de rapportage informatie over het aantal aanvragen in het kader van de Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen (Bopz). Ook brengt het CIZ adviezen uit over het Besluit uitvoering kinderbijslag (Buk). Bekijk de Kwartaalrapportage indicatiestelling Wlz Q3 2017 tot en met Q2 2018.

Factsheets

Factsheet Trends in de indicatiestelling

In deze factsheet vindt u de meest opvallende trends in de indicatiebesluiten en in de aanspraak op zorg van de afgelopen jaren. Ook wordt duidelijk hoe de Wlz zich tot de AWBZ verhoudt. Dit op basis van peildata tussen 1 juli 2013 en 1 juli 2016. Bekijk de factsheet Trends in de indicatiestelling.

Onderzoeken

Toegang in de langdurige zorg. Wat zien we?

Dit onderzoek uit 2017 brengt de regionale variatie bij de toegang tot, en het gebruik van, de Nederlandse institutionele langdurige zorg in kaart. Daarbij wordt ook geanalyseerd in hoeverre de eigen bijdragen en het inkomen deze variatie kunnen verklaren. Het onderzoek is uitgevoerd door de VU, in samenwerking met het CIZ. Bekijk het onderzoek Toegang in de langdurige zorg. Wat zien we?

Jaarverslag

Jaarverslag 2017

In ons online jaarverslag nemen we u mee langs de belangrijkste feiten en cijfers van het afgelopen jaar. Bekijk het online jaarverslag.

Archief

Eerder gepubliceerde rapportages, factsheets en jaarverslagen vindt u in het archief.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen