Met ingang van 1 januari 2017 is de governance van het CIZ gewijzigd. De nieuwe inrichting is gebaseerd op de vijf kernprincipes van Goed Openbaar Bestuur: Besturen, Tegenkracht, Beheersen, Verantwoorden en Dialoog.

Om hieraan te voldoen is per 1 januari 2017 een (nieuwe) Raad van Advies en een Audit Advies Commissie ingesteld.

De Raad van Advies bestaat uit de volgende leden:

  • Frederieke Leeflang (voorzitter). Nevenfuncties: Voorzitter Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming, Special Advisor bij Dentons Boekel, Lid van het Algemeen Bestuurscollege van de Koninklijke Bibliotheek, Voorzitter STAK van de Johan Cruijff Arena, Lid van raad van commissarissen Eneco Group, Voorzitter Audit Advisory Committee Algemene Rekenkamer, Voorzitter Raad van Toezicht KWF Kankerbestrijding, Vice-voorzitter bestuur Amsterdam Diner Foundation, Lid bestuur Amsterdamsche Kring
  • Tof Thissen. Nevenfuncties: Lid RvA van de Stichting Lezen en Schrijven, Bestuurslid Genootschap oud-Senatoren, Voorzitter Raad van Toezicht Bureau Jeugdzorg Limburg, Lid Baliegroep (denktank sociale zekerheid en verzorgingsstaat)
  • Bas van der Velde. Nevenfuncties: Partner Rijnconsult, Lid Raad van Toezicht Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland, Bestuurslid (penningmeester) Stichting Nederlandse Vereniging tegen de Vallende Ziekte

De Raad van Advies adviseert het bestuur op het gebied van strategische agenda en organisatieontwikkeling van het CIZ.

De Audit Advies Commissie bestaat uit:

  • Lex van Overmeire (voorzitter). Nevenfuncties: Commissaris en Voorzitter Audit- en Compliance Commissie Van Lanschot Kempen NV, Lid Raad van Toezicht Stichting ARQ Psychotrauma Expert Groep
  • Monique de Vries. Nevenfuncties: Waarnemend voorzitter Raad van Toezicht Stichting AAP, Voorzitter van de Geschillencommissie van de Fietsersbond

De Audit Advies Commissie ondersteunt het bestuur met advies op het gebied van financiële verslaglegging en verantwoording, auditbeleid, bedrijfsvoering en risicomanagement.

Actuele cijfers

Bekijk de cijfers.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen