Omdat wij uw privacy belangrijk vinden, gaan wij zorgvuldig om met het verstrekken van informatie. Wij kunnen u algemene informatie geven over het proces van indicatiestelling of het beleid rondom het opvragen en verstrekken van gegevens. Ook kunnen wij algemene informatie verstrekken over de voortgang van een aanvraag of dossier.  
Persoonlijke gegevens of cliëntgebonden informatie over een Wlz-aanvraag of indicatiebesluit kunnen wij uiteraard niet altijd aan iedereen verstrekken. In de tabel leest u wie deze gegevens mag opvragen of hoe deze informatie is in te zien. 

Let op: voor de Wet zorg en dwang (Wzd), gelden andere regels voor het opvragen van informatie. Een Wzd-aanvraag is bijvoorbeeld een aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf (artikel 21 Wzd), een rechterlijke machtiging of een verlenging van een inbewaringstelling. Op deze pagina leest u er meer over

 Wie bent u Wat mag u telefonisch opvragen
Cliënt zelf of de ouder van een minderjarige cliënt met wettelijk gezag Het CIZ mag telefonische vragen beantwoorden over persoonlijke gegevens of cliëntgebonden informatie na het juist beantwoorden van enkele controlevragen.
Mentor, curator of schriftelijk gemachtigde (wettelijk vertegenwoordiger)

Het CIZ mag telefonisch geen persoonlijke informatie over de cliënt verstrekken. Ook niet als u als zoon of dochter bent aangemerkt als wettelijk vertegenwoordiger of gemachtigd bent.

De wettelijk vertegenwoordiger of gemachtigde kan alleen schriftelijk informatie opvragen. Het verzoek om informatie moet u ondertekenen.

Bij het verzoek moet u ook bewijsstukken meesturen: een kopie van het identiteitsbewijs van de cliënt en de wettelijk vertegenwoordiger. En een bewijs van mentorschap/curatorschap/machtiging (volmacht) als u dat nog niet eerder gedeeld had met het CIZ. 

Geen wettelijk vertegenwoordiger en niet op een andere manier gemachtigd  Het CIZ mag geen persoonlijke informatie verstrekken. U kunt zich laten machtigen door de cliënt en vervolgens schriftelijk informatie opvragen, zoals hierboven beschreven.
Ziekenhuismedewerker of zorgaanbieder met toegang tot Portero Het CIZ mag persoonlijke informatie verstrekken over de indicatie als dit nodig is om zorg te kunnen leveren. Bij elke andere vraag over de indicatie hebben wij schriftelijke toestemming van de cliënt zelf of zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger nodig. Hiervoor kunt u het machtigingsformulier van het CIZ gebruiken.
Huisarts Het CIZ verstrekt geen persoonlijke gegevens of cliëntgebonden informatie aan huisartsen. De cliënt geeft op het Wlz-aanvraagformulier aan of het CIZ het indicatiebesluit mag delen met de huisarts. Als de cliënt geen toestemming gaf en u toch een kopie van het indicatiebesluit nodig heeft, dan kunt u zich laten machtigen door de cliënt en vervolgens het indicatiebesluit opvragen.
De huisarts moet overige informatie rechtstreeks bij de cliënt zelf of zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger opvragen.
Zorgaanbieder zonder toegang tot Portero Het CIZ verstrekt geen persoonlijke gegevens of cliëntgebonden informatie aan zorgaanbieders zonder toegang tot Portero. Deze zorgaanbieders moeten informatie rechtstreeks bij de cliënt zelf of zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger opvragen. U kunt zich wel laten machtigen door de cliënt en vervolgens schriftelijk informatie opvragen.
Het zorgkantoor Het CIZ mag informatie van de cliënt of van zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger aan het zorgkantoor verstrekken als dit nodig is om zorg te kunnen leveren.
Gemeente Gemeenten mogen het Wlz-register bekijken als dit nodig is. Dit kan via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt. Gemeenten kunnen automatische signalen krijgen als een Wmo-voorziening samenloopt met een Wlz-indicatie. U kunt hiervoor kijken op de website van het Inlichtingenbureau voor informatie . 

Opvragen kopie indicatiebesluit

U kunt alleen met schriftelijke toestemming van de cliënt zelf of zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger een kopie van het indicatiebesluit opvragen. Lees meer over een kopie opvragen bij onze veelgestelde vragen.  

Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen?

Als u jonger bent dan 18 jaar, dan tekent één van deze personen uw Wlz-aanvraag: Een ouder met ouderlijk gezag (een handtekening van één ouder is voldoende). Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website