ADL-assistentie is 24 uur per dag direct oproepbare persoonlijke assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) die wordt geleverd in en om de ADL-woning.

Dit gebeurt op verzoek en op aanwijzing van de bewoner van de ADL-woning. ADL-assistentie is geregeld in een subsidieregeling. Cliënten hebben voor ADL-assistentie een indicatie van het CIZ nodig. U kunt deze aanvraag voor een cliënt indienen via het digitale aanvraagsysteem Portero, net als reguliere Wlz-aanvragen. De wijze waarop het CIZ deze aanvragen beoordeelt, is beschreven in een beleidsregel.

Subsidie voor ADL-assistentie is mogelijk als de zorgaanbieder ADL-assistentie biedt aan een cliënt die:

  • een lichamelijke handicap of een somatische aandoening heeft;
  • is aangewezen op een rolstoeldoorgankelijke woning;
  • is aangewezen op minimaal vijf uur oproepbare ADL-assistentie per week; en
  • voldoende sociaal zelfredzaam is om zelfstandig te wonen, zorg op te roepen en aanwijzingen te geven.

ADL-assistentie gaat niet samen met zorg vanuit de Wlz. ADL-assistentie gaat wel samen met extramurale behandeling vanuit de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2019.

ADL-assistentie en zorg buiten de woning

ADL-assistentie kan alleen worden geboden in en om de ADL-woning. Is er zorg buiten de ADL-woning nodig? Dan moet dit worden aangevraagd bij de gemeente (Wmo) of zorgverzekeraar (wijkverpleging).

Overgangsregeling

Voor sommige cliënten geldt een overgangsregeling. Cliënten die vallen onder de regeling van Wlz-indiceerbaren houden tot 31 december 2019, naast de ADL-assistentie, hun recht op persoonlijke verzorging, verpleging en individuele begeleiding zoals ze dat hadden onder de AWBZ.

Meer informatie

Op de website van Zorginstituut Nederland leest u meer over de subsidieregeling ADL-assistentie. Zie ook de wet- en regelgeving op wetten.overheid.nl. De wijzigingen in deze subsidieregeling per 1 januari 2019 staan in de Staatscourant.

Onze nieuwsbrief ontvangen?

Meld u aan voor CIZ info.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website