Op onze website en in onze brieven komt u verschillende begrippen tegen over zorg in de Wlz. We leggen deze begrippen voor u uit.

 

ADL-assistentie houdt in dat er gedurende 24 uur per etmaal direct oproepbare persoonlijke assistentie is bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) in en om een ADL-woning. Algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) zijn de handelingen die mensen dagelijks in het gewone leven verrichten. Denk bijvoorbeeld aan eten, medicijnen innemen, aan en uitkleden. Onder de ADL-assistentie valt ook de alarmopvolging bij een noodoproep. ADL-assistentie vindt plaats op afroep en op aanwijzing van de cliënt.

Persoon die door de (kanton)rechter is aangesteld om zaken te regelen over het geld of goederen van een andere persoon, die dit vanwege lichamelijke en geestelijke beperkingen niet zelf (meer) kan.

Persoon die door de (kanton)rechter is aangesteld om financiële en persoonlijke zaken te regelen voor een persoon die onder curatele is gesteld. Een curator beslist over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van een persoon die dit zelf niet (meer) kan.

Extramurale zorg (letterlijk: zorg buiten de muren) is zorg aan cliënten die niet in een instelling verblijven. Het is zorg die de cliënt op afspraak bij de zorgaanbieder krijgt, of die de zorgaanbieder bij de cliënt thuis levert.

Intramurale zorg (letterlijk: zorg binnen de muren) is zorg die geboden wordt in een zorginstelling, zoals een verpleeghuis, een instelling voor verstandelijk gehandicapten of een ggz-instelling.

Een document opgesteld door een notaris waarin u een volmacht geeft aan iemand die u vertrouwt. Daarnaast kunt u persoonlijke wensen opnemen in een levenstestament. Bijvoorbeeld of u wel/niet behandeld wilt worden als u ziek bent, uw wensen ten aanzien van uw levenseinde en uw voorkeur wie u als mentor of bewindvoerder zou willen.

Kijk voor meer informatie op notaris.nl.

Mensen met een indicatie voor Wlz-zorg kunnen er voor kiezen in een instelling te gaan wonen om de zorg te krijgen. Zij kunnen ook voor kiezen om de zorg thuis te ontvangen met een volledig pakket thuis (vpt), een modulair pakket thuis (mpt), of om de zorg zelf te regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). Deze mogelijkheden worden leveringsvormen genoemd.

Kijk voor meer informatie op https://www.regelhulp.nl/onderwerpen/wlz

Meerzorg is zorg die aanvullend op een zorgprofiel, een mpt of vpt wordt geleverd.

Het CIZ stelt niet zelf vast of er sprake is van meerzorg, maar geeft een advies aan het zorgkantoor dat onderzoek naar meerzorg nodig is. Het CIZ geeft dit advies alleen bij:

  • mensen die ademhalingsondersteuning nodig hebben; 
  • mensen met een indicatie voor het zorgprofiel VG5 en VG8 bij wie er een noodzaak is tot permanent toezicht vanwege zwaar complexe somatische problematiek.

Het zorgkantoor beslist of de meerzorgregeling kan worden toegepast.

Persoon die door de (kanton)rechter is aangesteld om (persoonlijke) zaken te regelen voor een persoon die vanwege fysieke of geestelijke beperkingen dit niet zelf (meer) kan. De mentor beslist over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van een persoon.

Mpt staat voor ‘modulair pakket thuis’. Het mpt is een leveringsvorm van zorg: u krijgt uw Wlz-zorg dan thuis. U verhuist niet naar een zorginstelling. Meer hierover leest u op de website van Regelhulp: modulair pakket thuis. 

Pgb staat voor persoonsgebonden budget. Met dit bedrag koopt u zelf zorg in. Op de website Informatie Langdurige Zorg leest u hier meer over.

Verklaring opgesteld door een notaris waarbij u iemand de bevoegdheid geeft om namens u te beslissen over bepaalde zaken. U kunt iemand de bevoegdheid geven om over alle zaken te mogen beslissen, maar ook alleen over specifiek benoemde zaken. Met een medische volmacht mag iemand bijvoorbeeld namens u beslissen over alleen medische zaken.

Een levenstestament bevat ook één of meer volmachten.

Kijk voor meer informatie op notaris.nl.

Vpt staat voor volledig pakket thuis. Als u een indicatie heeft voor zorg met verblijf maar niet binnen een instelling wil wonen, kunt u ervoor kiezen de indicatie in te zetten in de thuissituatie of naar een kleinschalige setting van een zorginstelling gaan. Dit kan onder andere door middel van een ‘volledig pakket thuis’ (vpt). Bij een volledig pakket thuis blijft u in uw eigen woning, maar ontvangt u de zorg van een instelling bij u in de buurt. Het gaat om de zorg zoals vermeld in het zorgprofiel, inclusief eten, drinken en het schoonhouden van de woonruimte. Het voornaamste verschil met een reguliere opname is dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw huisvesting en de kosten ervan.

Kijk voor meer informatie op de website van Zorginstituut Nederland.

Een wettelijk vertegenwoordiger is een persoon die wettelijk bevoegd is om beslissingen te nemen voor iemand die dat zelf niet kan. Bij minderjarigen zijn de ouders met het ouderlijk gezag de wettelijke vertegenwoordigers. Als de ouders ontheven zijn van ouderlijk gezag en er sprake is van voogdij, dan is de voogd de wettelijk vertegenwoordiger.

Bij volwassenen zijn curatele, beschermingbewind en mentorschap verschillende maatregelen om mensen te beschermen die zelf niet goed beslissingen kunnen nemen. Bijvoorbeeld als gevolg van een verstandelijke beperking, verslaving of dementie.

Kijk op www.rechtspraak.nl voor meer informatie.

Een zorgprofiel is een beschrijving van uw zorgbehoefte. Hebt u een indicatiebesluit van het CIZ voor zorg uit de Wlz? Dan staat op uw indicatiebesluit welk zorgprofiel bij u past.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website