Op onze website en in onze brieven komt u verschillende begrippen tegen over zorg in de Wlz. We leggen deze begrippen voor u uit.

 

ADL-assistentie houdt in dat er gedurende 24 uur direct oproepbare persoonlijke assistentie is bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) in en om de ADL-woning. Algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) zijn de handelingen die mensen dagelijks in het gewone leven verrichten. Denk aan eten, medicijnen innemen, aan en uitkleden. Hieronder valt ook alarmopvolging bij een noodoproep. De ADL-assistentie vindt plaats op verzoek van de cliënt.

Persoon die door de (kanton)rechter is aangesteld om zaken te regelen over het geld of goederen van een andere persoon, die dit vanwege lichamelijke en geestelijke beperkingen niet zelf (meer) kan.

Persoon die door de (kanton)rechter is aangesteld om financiële en persoonlijke zaken te regelen voor een persoon die onder curatele is gesteld. Een curator beslist over geld, verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van een persoon die dit zelf niet (meer) kan.

Zorg die ‘buiten de muren’ van een instelling geleverd wordt. De zorg die thuis geleverd wordt.

Dit houdt in dat een cliënt niet thuis verzorgd kan worden en opgenomen moet worden in een instelling of ziekenhuis (‘binnen de muren van een instelling’). Dit kan een verpleeghuis zijn of bijvoorbeeld een instelling voor gehandicapten.

Mensen met een indicatie voor Wlz-zorg kunnen er voor kiezen in een instelling te gaan wonen om de zorg te krijgen. Zij kunnen er onder voorwaarden ook voor kiezen om de zorg thuis te ontvangen met een volledig pakket thuis (vpt) of een modulair pakket thuis (mpt), of om de zorg zelf te regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). Deze mogelijkheden worden leveringsvormen genoemd.

Verwachten het CIZ en het zorgkantoor dat u meer zorg nodig hebt dan gemiddeld, dan is er sprake van ‘meerzorg’ (extra budget).

Het CIZ beoordeelt of er sprake is van meerzorg bij mensen die ademhalingsondersteuning nodig hebben of bij mensen met een verstandelijke beperking in combinatie met zware lichamelijke problemen. In alle andere gevallen beoordeelt het zorgkantoor of sprake is van meerzorg.

Uiteindelijk bepaalt het zorgkantoor of u in aanmerking komt voor meerzorg.

Persoon die door de (kanton)rechter is aangesteld om (persoonlijke) zaken te regelen voor een persoon die vanwege fysieke of geestelijke beperkingen dit niet zelf (meer) kan. De mentor beslist over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van een persoon.

Mpt staat voor ‘modulair pakket thuis’. Het mpt is een leveringsvorm van zorg . Met het mpt kunt u ervoor kiezen bepaalde delen (modules) van het zorgpakket (ZP) thuis te ontvangen. Wanneer u kiest voor een mpt, dan kunt u ervoor kiezen de zorg in natura te ontvangen, of voor een combinatie van zorg in natura en pgb.

Met het zorgkantoor spreekt u af welke zorg u thuis wil ontvangen op basis van uw indicatie. Deze zorg kan bestaan uit:

 • verpleging
 • persoonlijke verzorging
 • begeleiding, individueel of in groepsverband
 • Wlz-behandeling
 • vervoer naar behandeling en/of begeleiding
 • schoonmaken van de woonruimte
 • logeeropvang om mantelzorgers te ontlasten

Wat zijn de verschillen tussen een volledig pakket thuis (vpt) en een modulair pakket thuis (mpt)?

 • Het vpt is niet te combineren met het pgb, het mpt wel.
 • Bij het mpt kunt u een module (functie) inkopen bij de ene zorgaanbieder, en de andere module bij een andere zorgaanbieder (zowel een intramurale als een extramurale aanbieder). Bij het vpt is dit niet mogelijk.

Kijk voor meer informatie op de website van Zorginstituut Nederland.

Persoonsgebonden budget

Vpt staat voor volledig pakket thuis. Als u een indicatie heeft voor zorg met verblijf maar niet binnen een instelling wil wonen, kunt u ervoor kiezen de indicatie in te zetten in de thuissituatie of naar een kleinschalige setting van een zorginstelling gaan. Dit kan onder andere door middel van een ‘volledig pakket thuis’ (vpt). Bij een volledig pakket thuis blijft u in uw eigen woning, maar ontvangt u de zorg van een instelling bij u in de buurt. Het gaat om de zorg zoals vermeld in het zorgprofiel, inclusief eten, drinken en het schoonhouden van de woonruimte. Het voornaamste verschil met een reguliere opname is dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw huisvesting en de kosten ervan.

Kijk voor meer informatie op de website van Zorginstituut Nederland.

Persoon die iemand anders vertegenwoordigt bij belangrijke beslissingen. Bij minderjarigen zijn de ouders met het ouderlijk gezag de wettelijke vertegenwoordigers. Als de ouders ontheven zijn van ouderlijk gezag en er sprake is van voogdij, is de voogd de wettelijke vertegenwoordiger.

Bij volwassenen zijn curatele, beschermingbewind en mentorschap verschillende maatregelen om mensen te beschermen die zelf niet goed beslissingen kunnen nemen. Bijvoorbeeld als gevolg van een verstandelijke beperking, verslaving of dementie.

Alles wat mensen gebruikelijk aan zelfzorg uitvoeren is persoonlijke verzorging. Dat geldt niet alleen voor de persoonlijke verzorging die iedereen nodig heeft, zoals tandenpoetsen, wassen en aankleden, maar ook voor de persoonlijke verzorging die nodig is in verband met een gezondheidsprobleem, zoals een stoma.

Onder voorwaarden kunt u er voor kiezen de Wlz-zorg thuis te ontvangen. Thuis omvat onder meer een aanleunwoning, aangepaste woning, of geclusterde woning die u zelf huurt of waar u zelf eigenaar van bent.

Als u de zorg thuis wilt ontvangen, dan kunt u kiezen uit de volgende leveringsvormen:

 • volledig pakket thuis (vpt)
 • modulair pakket thuis (mpt)
 • persoonsgebonden budget (pgb)

Een combinatie van mpt en pgb is ook mogelijk.

Laat u door het zorgkantoor in uw regio goed voorlichten over de mogelijkheden. Zij bespreken uw wensen en mogelijkheden graag met u.

Kijk voor meer informatie op de website van Zorginstituut Nederland.

Uw zorgprofiel beschrijft welke zorg u nodig hebt en hoeveel zorg u krijgt. Hebt u een indicatie (toewijzing) van het CIZ voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan staat op uw indicatiebesluit welk zorgprofiel (voorheen ZorgZwaartePakket) bij u past.

Hoe kan ik hulp krijgen bij het vinden van zorg?

Bij uw gemeente kunt u vragen naar gratis clientondersteuning. Een cliëntondersteuner kan u helpen bij het vinden van de juiste zorg. Ook kunt u hulp vragen bij uw keuzes bij uw regionale zorgkantoor.

Veelgestelde vragen