Bekijk de veelgestelde vragen over hoe u een klacht indient en hoe u bezwaar kunt maken.

Een klacht dient u in als u van mening bent dat het CIZ zich naar u toe verkeerd heeft gedragen. Bijvoorbeeld als een medewerker van het CIZ u niet goed te woord heeft gestaan, of als u onduidelijke informatie kreeg. Dit kunt u kenbaar maken via de mail, telefoon of per brief.

Bent u het niet eens met het indicatiebesluit van het CIZ? Dan kunt u een bezwaar indienen. Dat heet officieel een bezwaarschrift. U kunt bijvoorbeeld bezwaar maken tegen het zorgprofiel waar u volgens het besluit aanspraak op kunt maken, of omdat u niet in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz.

Als u niet weet of uw kwestie een klacht of een bezwaar is, neem dan contact op met het CIZ via telefoonnummer 088 – 789 10 00.

Klacht

U kunt uw klacht direct kenbaar maken in een gesprek met een medewerker. Bijvoorbeeld tijdens een telefoongesprek of huisbezoek. U kunt ook bellen met ons via 088 - 789 10 00.

Uw klacht schriftelijk indienen is ook mogelijk. Vermeld in uw brief waar de klacht over gaat, de datum, uw handtekening en uw adresgegevens. 

Stuur uw klacht naar:

CIZ Klachtafhandeling
Postbus 2690
3500 GR Utrecht

Of dien uw klacht in via het online klachtenformulier.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de inhoud van een besluit van het CIZ kunt u een bezwaar indienen. Een bezwaarschrift dient u altijd schriftelijk (per post of gescand per e-mail) in. U stuurt het naar:

CIZ
t.a.v. Team Bezwaar en Beroep
Postbus 2891
3500 GW Utrecht
E-mail: info.bezwaarberoep@ciz.nl
Vraag eerst een beveiligde link aan via dit mailadres. Daarna kunt u uw bestand(en) veilig uploaden.

Wilt u iemand machtigen om het bezwaar voor u in te dienen? Vul dan het machtigingsformulier in en stuur het met het bezwaar mee.

Hier vindt u meer informatie over Klachten en Bezwaar.  

 

Het CIZ heeft 6 weken de tijd om een beslissing te nemen. Die periode start 6 weken ná de verzenddatum van het besluit waartegen u bezwaar maakt.

We mogen de periode één keer zonder overleg met u met 6 weken verlengen. Ook kan de periode verlengd worden als:

 • uw bezwaar niet aan de wettelijke eisen voldoet
 • we meer medische gegevens nodig hebben
 • u zelf om extra tijd vraagt

Wanneer wij niet aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen, zijn wij verplicht om advies te vragen aan het Zorginstituut Nederland (ZIN). Hierdoor kan het maximaal 10 weken langer duren voordat u een definitieve beslissing op bezwaar krijgt.

Als u een bezwaar indient, wordt uw dossier helemaal opnieuw beoordeeld. We kijken dan naar de best passende zorg (het best passende zorgprofiel). Het kan in bezwaar blijken dat minder zorg of een ander soort zorg beter bij uw situatie past. Het zorgprofiel in de besluitbrief wordt dan aangepast. Het kan ook zo zijn dat blijkt dat uw situatie om meer zorg vraagt. Ook dan wordt uw zorgprofiel aangepast.

Dit hangt af van uw situatie.

Ik wil zelf de bezwaarprocedure voeren

 • Als u voor uzelf zorg aanvraagt en de bezwaarprocedure zelf wil voeren, moet u zelf het bezwaarschrift ondertekenen.
 • Ben je jonger dan 18 jaar? Dan moet degene met gezag (een ouder of voogd) het bezwaarschrift ondertekenen.
 • Heeft u door de rechtbank een curator toegewezen gekregen? Dan is een handtekening van de curator nodig op het bezwaarschrift. U mag niet zelf tekenen. De kopie van de brief van de rechtbank waarin staat dat u een curator heeft, moet u ook meesturen.

Ik wil dat iemand anders de bezwaarprocedure voor mij voert

 • Als u wilt dat iemand anders de bezwaarprocedure voor u voert, dan moet u diegene machtigen. Vul het machtigingsformulier voor het optreden in een bezwaarprocedure in en stuur dit mee met het bezwaarschrift. De persoon die namens u het bezwaarschrift indient, ondertekent het bezwaarschrift met zijn eigen handtekening. Let op: u moet wel zelf het machtigingsformulier ondertekenen.
 • Wilt u dat een advocaat namens u de bezwaarprocedure uitvoert? Dan is geen machtiging nodig en kan de advocaat het bezwaarschrift ondertekenen.
 • Wilt u uw curator of mentor namens u de bezwaarprocedure laten voeren? De mentor of curator moet dan het bezwaar ondertekenen. Ook hebben wij een kopie van de beschikking van de rechtbank nodig als bewijs. Let op: een bewindvoerder mag niet op basis van een rechterlijke beschikking bezwaar namens u voeren.
 • Wilt u als ouder voor uw kind een bezwaar indienen?
  • Als uw kind jonger is dan 18 jaar, kunt u het bezwaar namens uw kind indienen en ondertekenen. Dit kan alleen als u ouderlijk gezag heeft.
  • Als uw kind 18 jaar of ouder is, dan kunt u het bezwaar alleen indienen en ondertekenen als uw kind u hiervoor gemachtigd heeft. Of als u de mentor of curator bent.

In principe moet u (degene die zorg nodig heeft) zelf het machtigingsformulier voor het opvragen van medische informatie ondertekenen.

Er zijn een paar uitzonderingen:

 • Als u een curator heeft, moet de curator het machtigingsformulier ondertekenen.
 • Als u een mentor heeft, kan u of uw mentor het machtigingsformulier ondertekenen.
 • Ben je jonger dan 16 jaar? Dan ondertekent je ouder met gezag of voogd het machtigingsformulier.
 • Ben je 16 of 17 jaar? Dan moet in ieder geval een ouder met gezag of voogd het formulier ondertekenen. Ook mag je zelf je handtekening erbij zetten, zodat er 2 handtekeningen staan.

Tijdens de bezwaarprocedure doet onze juridisch medewerker onderzoek. Dit kan bijvoorbeeld telefonisch contact zijn met de persoon die het bezwaar heeft ingediend, of met een zorgverlener. U kunt tijdens het onderzoek ook zelf aanvullende informatie opsturen.

Als wij na dit onderzoek een negatieve beslissing willen nemen, dan wordt er eerst een hoorzitting gehouden. Dit gebeurt alleen als u heeft aangegeven dat u een hoorzitting wilt bij een negatieve beslissing. Degene die het bezwaar heeft ingediend, krijgt een uitnodiging voor de hoorzitting. De hoorzitting wordt gehouden met onze juridisch medewerker. Dit gebeurt telefonisch, via beeldbellen of op locatie. Tijdens de hoorzitting kunt u uitleggen waarom u het niet eens bent met de voorlopige negatieve beslissing.

Als u het niet eens bent met het indicatiebesluit van het CIZ, kunt u een bezwaar bij ons indienen. Wij beoordelen uw situatie dan opnieuw en nemen een beslissing op bezwaar.

Als u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar, kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. De rechtbank oordeelt of het CIZ een juiste beslissing heeft genomen.

Is uw zorgsituatie veranderd of heeft u nieuwe medische informatie? Dan kunt u een nieuwe aanvraag indienen. Wij beoordelen uw aanvraag dan helemaal opnieuw.

Bent u het niet eens bent met het indicatiebesluit van het CIZ? Dan kunt u binnen 6 weken na de datum van het indicatiebesluit een bezwaar indienen. Als u tijdens de bezwaarprocedure aanvullende informatie of nieuwe medische informatie opstuurt, dan nemen we dit mee in de beoordeling.

Heeft u aanvullende informatie of nieuwe medische informatie, maar is uw bezwaarprocedure al afgerond? Dan kunt u een nieuwe aanvraag doen.

Is uw bezwaarprocedure afgerond en bent u het niet eens met de beslissing die wij op uw bezwaar hebben genomen? Dan kunt u in beroep bij de rechtbank.

Nee. Het indicatiebesluit waar u bezwaar tegen maakt, is geldig totdat er een beslissing op bezwaar is genomen.

Als uw bezwaar gegrond verklaard wordt, kan in sommige gevallen de beslissing op bezwaar met terugwerkende kracht worden geïndiceerd. Dit betekent dat de Wlz-indicatie eerder in kan gaan dan de datum van de beslissing op bezwaar.

U kunt bij het CIZ geen bezwaar maken tegen het aantal uur zorg dat u op basis van de afgegeven indicatie krijgt. U kunt wel bezwaar maken tegen het indicatiebesluit dat u van het  CIZ heeft ontvangen. Dat kan tot zes weken na ontvangst van het besluit. Na die datum is dat niet meer mogelijk.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen

Sluiten

Hoe makkelijk heeft u de informatie op de website gevonden?

beoordeel deze website