Bekijk de veelgestelde vragen over hoe u een klacht indient en hoe u bezwaar kunt maken.

Een klacht dient u in als u van mening bent dat het CIZ zich naar u toe verkeerd heeft gedragen. Bijvoorbeeld als een medewerker van het CIZ u niet goed te woord heeft gestaan, of als u onduidelijke informatie kreeg. Dit kunt u kenbaar maken via de mail, telefoon of per brief.

Bent u het niet eens met de inhoud van een besluit van het CIZ? Dan kunt u een bezwaar indienen. Dat heet officieel een bezwaarschrift. U kunt bijvoorbeeld bezwaar maken tegen het zorgprofiel waar u volgens het besluit aanspraak op kunt maken, of omdat u niet in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz.

Als u niet weet of uw kwestie een klacht of een bezwaar is, neem dan contact op met het CIZ via telefoonnummer 088 – 789 10 00.

Klacht

U kunt uw klacht direct kenbaar maken in een gesprek met een medewerker. Bijvoorbeeld tijdens een telefoongesprek of huisbezoek. U kunt ook bellen met ons via 088 - 789 10 00.

Uw klacht schriftelijk indienen is ook mogelijk. Vermeld in uw brief waar de klacht over gaat, de datum, uw handtekening en uw adresgegevens. 

Stuur uw klacht naar:

CIZ Klachtafhandeling
Postbus 2690
3500 GR Utrecht

Of dien uw klacht in via het online klachtenformulier.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met de inhoud van een besluit van het CIZ kunt u een bezwaar indienen. Een bezwaarschrift dient u altijd schriftelijk (per post of gescand per e-mail) in. U richt het aan:

CIZ
t.a.v. Team Bezwaar en Beroep
Postbus 2891
3500 GW Utrecht
e-mail: info.bezwaarberoep@ciz.nl

Wilt u iemand machtigen om het bezwaar voor u in te dienen? Vul dan het machtigingsformulier in en stuur het met het bezwaar mee.

Hier vindt u meer informatie over Klachten en Bezwaar.  

 

U kunt bij het CIZ geen bezwaar maken tegen het aantal uur zorg dat u op basis van de afgegeven indicatie krijgt. U kunt wel bezwaar maken tegen het indicatiebesluit dat u van het  CIZ heeft ontvangen. Dat kan tot zes weken na ontvangst van het besluit. Na die datum is dat niet meer mogelijk.

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen