Bekijk de veelgestelde vragen over het doen van een aanvraag en het krijgen van een besluit van het CIZ.

U kunt zelf een aanvraag doen via Mijn Wlz-aanvraag. De zorgaanbieder kan ook een aanvraag voor u doen. De zorgaanbieder zal bij u de benodigde documenten en informatie ophalen. Ook dient u deze aanvraag zelf te ondertekenen.

Als u bij het CIZ zorg vanuit de Wlz aanvraagt, is het belangrijk dat uw aanvraag compleet is. Wij kunnen uw aanvraag dan snel afhandelen. De volgende gegevens zijn belangrijk voor uw aanvraag:

 • Documenten waarin staat wat de diagnose is, door wie deze is gesteld en op welke datum (verplicht
 • Documenten over het verloop van de ziekte of aandoening, de behandelingen en bijkomende problemen (verplicht)
 • Informatie over hoe lang en hoe vaak er naar verwachting zorg nodig is
 • Informatie over hoe de ziekte of aandoening uw functioneren beperkt
 • Informatie over uw psychisch en sociaal functioneren
 • Indien aanwezig) uw zorgplan

U kunt ook iemand machtigen om de aanvraag namens u te doen. Dan vult u het machtigingsformulier in en levert dit aan bij uw aanvraag. Let op! U ondertekent altijd zelf het machtigingsformulier. 

Iemand mag in principe alleen medische informatie opvragen over zijn/haar eigen situatie. Een huisarts zal de medische informatie over uw ouder of partner niet zomaar aan u verstrekken. Uw partner of ouder moet de informatie zelf opvragen.

Een huisarts mag medische informatie verstrekken aan:

 • de cliënt zelf
 • de wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt
 • een voogd (als de cliënt jonger is dan 18 jaar)
 • een ouder met ouderlijk gezag (als de cliënt jonger is dan 18 jaar)
 • de medisch adviseur van het CIZ (alleen als de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven bij de Wlz-aanvraag).

Als u voor uzelf en voor uw partner zorg uit de Wlz wilt aanvragen, dan doet u bij het CIZ twee aparte (online) aanvragen. Vermeld bij ‘zorgvraag’ dat u allebei een aanvraag doet. Dan kunnen wij deze op hetzelfde moment in behandeling nemen. Wanneer er dan bijvoorbeeld een huisbezoek nodig is, komt onze medewerker op één dag bij u langs.

 

Dat kan, maar u moet de instelling of zorgaanbieder hiervoor machtigen. Als u een wettelijk vertegenwoordiger heeft, dan moet hij of zij de zorginstelling machtigen. Gebruik hiervoor het machtigingsformulier van het CIZ. Let op! De machtiging moet u zelf of uw wettelijk vertegenwoordiger ondertekenen.

Nadat u een aanvraag heeft ingediend via Mijn Wlz-aanvraag, ontvangt u een bevestigingse-mail. In deze e-mail kunt u klikken op de blauwe knop 'Naar aanvraag bevestigen'. U komt dan op een internetpagina waarop u uw aanvraag kunt ondertekenen. Er zijn twee manieren om uw handtekening te zetten.

 1. Digitaal: u zet uw handtekening met uw muis in de daarvoor bestemde ruimte.
 2. Schriftelijk: u download en print het document, ondertekent het en scant het in. Vervolgens kun u het uploaden in Mijn Wlz-aanvraag. Op de internetpagina vindt u verdere instructies hoe u dit precies kunt doen.

Heeft u iemand gemachtigd om de aanvraag voor u te doen? Dan vult u het machtigingsformulier in. Dit formulier moet door uzelf (degene die zorg nodig heeft) ondertekend worden. Vervolgens kunt u het bij de aanvraag uploaden.

Wanneer u ons aanvraagformulier als pdf opent, dan kunt u dit op uw computer invullen. Sommige browsers kunnen problemen geven. We raden daarom aan om de pdf eerst te downloaden en op te slaan op uw computer, en daarna in te vullen in Acrobat Reader.

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u.

Als de aanvraag compleet is, onderzoeken wij de aanvraag. Er kan een huisbezoek of spreekuur plaatsvinden. Vervolgens volgt de beoordeling en het besluit. Het CIZ deelt het voorgenomen besluit eerst telefonisch aan u mee en legt het besluit uit. Daarna ontvangt u de besluitbrief. Zie ook ‘In vier stappen naar langdurige zorg'

Als uw aanvraag in goede orde is ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Heeft u deze nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00.

Het is ook mogelijk om uw aanvraag te volgen op MijnOverheid. Dit doet u door daar in te loggen met uw DigiD. Bij de service ‘lopende zaken’ kunt u de status van uw aanvraag bekijken. De status wordt zichtbaar zodra de aanvraag bij het CIZ ontvangen en verwerkt is. Dit kan een aantal dagen duren. Voor deze dienst is het wel nodig dat u op MijnOverheid heeft aangegeven berichten van CIZ te willen ontvangen.

Wilt u de brieven van het CIZ ook digitaal ontvangen? Dit kan met de Berichtenbox van MijnOverheid.

Als u telefonisch contact opneemt met het CIZ, houdt u er dan rekening mee dat wij zorgvuldig omgaan met het verstrekken van persoonlijke gegevens en cliëntgebonden informatie. Lees hier meer over uw privacy en het opvragen van informatie over uw Wlz-aanvraag of indicatiebesluit

Als u een aanvraag heeft gedaan, ontvangt u van het CIZ een brief met daarin het telefoonnummer van uw contactpersoon. Heeft u deze brief nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het CIZ via 088-789 10 00.

Het is ook mogelijk om uw aanvraag te volgen op MijnOverheid. Dit doet u door daar in te loggen met uw DigiD. Bij de service ‘lopende zaken’ kunt u de status van uw aanvraag bekijken. De status wordt zichtbaar zodra de aanvraag bij het CIZ ontvangen en verwerkt is. Dit kan een aantal dagen duren. Voor deze dienst is het wel nodig dat u op MijnOverheid heeft aangegeven berichten van CIZ te willen ontvangen.

Wilt u de brieven van het CIZ ook digitaal ontvangen? Dit kan met de Berichtenbox van MijnOverheid.

Wij vragen u binnen de aangegeven termijn deze gevraagde informatie aan te leveren. In de brief die u heeft ontvangen staat een toegangscode. Met deze code en uw BSN kunt u inloggen bij het CIZ en de gevraagde informatie digitaal naar het CIZ verzenden. Dan pas kan het CIZ uw aanvraag verder behandelen. Lukt het u niet om de gegevens op tijd aan te leveren of kunt u de gegevens niet aanleveren? Neem dan telefonisch contact op om te overleggen wat u kunt doen. Ontvangen wij de gegevens niet op tijd en hebben wij tussentijds niks van u vernomen, dan kan uw aanvraag niet verder in behandeling worden genomen.

 

Als u een aanvraag hebt gedaan voor een Wlz indicatie en u heeft alle relevante stukken meegestuurd dan krijgt u binnen 6 weken een besluit van ons. Indien belangrijke stukken ontbreken kan het zijn dat wij de aanvraag tijdelijk op moeten schorten omdat wij wachten op essentiele gegevens. U wordt hiervan altijd op de hoogte gebracht. 

U ontvangt het indicatiebesluit per brief. Daarin staat ook de naam van uw contactpersoon bij het CIZ. Deze zal het besluit ook aan u toelichten. Als u toegang heeft tot de Wlz, dan laat het CIZ dat aan het zorgkantoor weten. Het zorgkantoor kan u helpen bij de keuze hoe u uw zorg wilt krijgen (zorg van een instelling bij u thuis, zorg in een instelling of met een pgb) en van wie.

Het hebben van een Wlz-indicatie kan gevolgen hebben voor de Wmo-voorzieningen waar iemand recht op heeft. Daarom is het belangrijk dat u aan uw gemeente doorgeeft dat u een Wlz-indicatie heeft gekregen.

Bent u de client zelf? Dan kunt u uw besluitbrief vinden op MijnOverheid.nl. Om berichten van CIZ te kunnen ontvangen via MijnOverheid moet u eerst uw account activeren. Dit kunt u doen met uw DigiD op MijnOverheid.nl. Als u een account heeft, dan zet u in uw MijnOverheid-account een vinkje bij het CIZ (zie ‘instellingen'). Vanaf dat moment kunt u berichten van het CIZ digitaal ontvangen. De brieven die u voor de activatie van MijnOverheid heeft ontvangen, staan hier niet in. Voorlopig ontvangt u deze brieven ook nog per fysieke post.

U kunt ook een kopie van de besluitbrief opvragen via info@ciz.nl. Dat kan als u de cliënt zelf bent of als de cliënt u hiervoor machtigt of als u wettelijk vertegenwoordiger (mentor, curator of notarieel gevolmachtigde) bent. De volgende informatie dient u mee te sturen:

 • Een ondertekend verzoek met bijgevoegd een bewijs van wettelijke vertegenwoordiging of een getekende machtiging van de cliënt;
 • Een kopie van uw identiteitsbewijs;
 • Het verzoek moet specifiek voor het CIZ zijn opgesteld en de volgende gegevens bevatten
  • Naam met voorletter(s)
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens van de persoon waarover de vraag gaat
  • Beschikt u over een referentienummer uit een van onze brieven, vermeld deze dan ook bij de cliëntgegevens.

De cliënt kan ook zelf de kopie telefonisch opvragen via 088-789 1000. Dan hoeft bovenstaande informatie niet verstuurd te worden.

Wilt u andere gegevens opvragen dan een besluitbrief? Hier leest u hoe wij omgaan met het verstrekken van gegevens en daarbij rekening houden met privacy.

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek.

Een CIZ-medewerker komt dan bij u langs. Hij of zij kan kennis met u maken en vragen wat u wel en niet zelf kunt. Het is aan te raden iemand uit uw naaste omgeving aanwezig te laten zijn bij dit gesprek.

Een negatief besluit betekent dat het CIZ heeft besloten dat u niet voldoet aan de criteria voor de Wlz. Wij leggen u altijd uit waarom niet. U heeft zorg nodig en kan deze dan krijgen via de Wmo of de zorgverzekering. Een onafhankelijke cliëntondersteuner kan u hierbij helpen. Dit kunt u via de gemeente regelen. Kijk ook op de pagina Ik heb geen toegang tot de Wlz. Wat nu?

Wijzigingen doorgeven

Heeft u al een Wlz-indicatie en wijzigt uw adres? Wij krijgen uw adreswijzing door via uw gemeente. U hoeft daarom niks aan het CIZ door te geven. Wilt u alleen uw postadres wijzigen, dan kunt u hiervoor een schriftelijk en ondertekend verzoek doen. Vraagt iemand anders dit voor u aan, dan moet uzelf of uw wettelijk vertegenwoordiger dit verzoek ondertekenen. Wanneer uw wettelijk vertegenwoordiger dit verzoek ondertekent, dan ontvangen wij ook graag een kopie van de beschikking of de notariële akte.

Verandert uw adres tijdens de aanvraagprocedure? Geef dit zo spoedig mogelijk door aan de behandelaar van de aanvraag of via ons algemene telefoonnummer: 088-7891000.

Bent u contactpersoon voor iemand en tevens postadres? Dan ontvangen wij graag uw nieuwe adres als u verhuisd bent. Dit kan via het contactformulier op onze website.

Ja, dit kan met de Berichtenbox van MijnOverheid. Hier leggen we uit hoe u uw account activeert.

Had de overleden persoon al een Wlz-indicatie? Dan hoeft u een overlijden niet aan het CIZ door te geven. Het CIZ ontvangt deze gegevens automatisch vanuit de Basisregistratie Personen (BRP).

Is de persoon overleden en loopt de aanvraagprocedure nog? Geef dit zo spoedig mogelijk door aan de behandelaar van de aanvraag of via ons algemene telefoonnummer: 088-7891000.

Handtekening en machtiging

Iemand anders kan de aanvraag voor u doen. Stuur dan een ondertekend machtigingsformulier mee. U ontvangt binnen drie werkdagen de ontvangstbevestiging. Let op! Het machtigingsformulier moet u zelf (degene die zorg nodig heeft) ondertekenen.

In principe tekent u zelf uw aanvraag. Een machtigingsformulier is nodig als iemand anders namens u zijn handtekening onder uw Wlz-aanvraag zet. Bijvoorbeeld een zoon/dochter, partner, of een zorgaanbieder. Met dit machtigingsformulier kan het CIZ zien dat u hiervoor toestemming heeft gegeven.

In de volgende gevallen is geen machtigingsformulier nodig. Let op: soms moet u wel een bewijsstuk meesturen.

Als u jonger bent dan 18 jaar dan ondertekent één van deze personen uw Wlz-aanvraag:

 • Een ouder met ouderlijk gezag (een handtekening van één ouder is voldoende).
 • Een voogd. Hij/zij heeft het gezag over het kind als de ouders dit niet meer hebben. Als de voogd de aanvraag tekent, dan heeft het CIZ een kopie van de rechterlijke uitspraak nodig.

Bent u 18 jaar of ouder? Dan zijn de volgende situaties mogelijk:

 • Er is een wettelijk vertegenwoordiger (mentor of curator) aan u toegewezen. Deze persoon moet uw aanvraag tekenen, dit doet u niet zelf. Tekent uw mentor? Dan moet hij een kopie van de rechterlijke uitspraak als bewijsstuk meesturen met de aanvraag. Tekent uw curator? Dan moet hij een kopie van de rechterlijke uitspraak als bewijsstuk meesturen, of het CIZ bekijkt de inschrijving in het Centraal curatele- en bewindregister.
 • Er is een rechterlijke machtiging (rm) of inbewaringstelling (ibs). Deze vervangt uw eigen handtekening, u tekent de aanvraag dus niet zelf. 
  Let op: vanaf 1 januari 2020 worden binnen de ggz de rechterlijke machtiging en inbewaringstelling niet meer afgegeven. Deze worden vervangen door een zorgmachtiging of een crisismaatregel in de Wet verplichte ggz (Wvggz). Alleen als u een aanvraag doet voor een GGZ-B zorgprofiel, of als u uw GGZ-B zorgprofiel wilt verlengen, mag de zorgmachtiging of crisismaatregel uw eigen handtekening vervangen. Bij alle andere Wlz ggz-aanvragen moet u zelf of uw wettelijk vertegenwoordiger de aanvraag ondertekenen.
 • U heeft iemand in uw volmacht of levenstestament aangesteld als uw vertegenwoordiger. In de volmacht of het levenstestament staat of deze persoon wel of niet mag tekenen voor de aanvraag. Zo ja, dan moet uw vertegenwoordiger een kopie van de volmacht of het levenstestament meesturen met de aanvraag.
 • In alle andere gevallen moet u een machtigingsformulier meesturen.

Het is belangrijk dat een Wlz-aanvraag uit vrije wil gedaan wordt. Dat betekent dat u dit zelf wilt, en niemand dit zonder uw toestemming voor u mag doen. Ook is het belangrijk dat u begrijpt wat de gevolgen zijn. Want in bijna alle gevallen is een Wlz-indicatie levenslang geldig. Én u betaalt een eigen bijdrage voor zorg uit de Wlz. Een aanvraag doen heeft dus financiële gevolgen voor u.

Als u de aanvraag niet zelf wilt doen, kunt u ook iemand toestemming geven om dit voor u te doen. Bijvoorbeeld een familielid of een zorgaanbieder. U moet dan een machtigingsformulier ondertekenen.

Als u niet kunt overzien waarvoor u tekent, dan mag u niet zelf uw handtekening zetten onder de aanvraag of de machtiging. Het is dan belangrijk dat u een wettelijk vertegenwoordiger krijgt. Bekijk hier informatie over het aanvragen van een wettelijk vertegenwoordiger. Ook op www.goedvertegenwoordigd.nl is veel informatie over dit onderwerp te vinden.

Er zijn meerdere situaties mogelijk. Dit hangt af van uw leeftijd.

Als u jonger bent dan 18 jaar dan tekent één van deze personen uw Wlz-aanvraag:

 • Een ouder met ouderlijk gezag (een handtekening van één ouder is voldoende).
 • Een voogd. Hij/zij heeft het gezag over het kind als de ouders dit niet meer hebben. Als de voogd de aanvraag tekent, dan heeft het CIZ een bewijsstuk van de rechterlijke uitspraak nodig.

Bent u 18 jaar of ouder? Dan zijn de volgende situaties mogelijk:

 • Er is een wettelijk vertegenwoordiger (mentor of curator) aan u toegewezen. Deze persoon moet uw aanvraag tekenen, dit doet u niet zelf. Tekent uw mentor? Dan moet hij een kopie van de rechterlijke uitspraak als bewijsstuk meesturen met de aanvraag. Tekent uw curator? Dan moet hij een kopie van de rechterlijke uitspraak als bewijsstuk meesturen, of het CIZ bekijkt de inschrijving in het Centraal curatele- en bewindregister.
 • Er is een rechterlijke machtiging (rm) of inbewaringstelling (ibs). Deze vervangt uw eigen handtekening, u tekent de aanvraag dus niet zelf. 
  Let op: vanaf 1 januari 2020 worden binnen de ggz de rechterlijke machtiging en inbewaringstelling niet meer afgegeven. Deze worden vervangen door een zorgmachtiging of een crisismaatregel in de Wet verplichte ggz (Wvggz). Alleen als u een aanvraag doet voor een GGZ-B zorgprofiel, of als u uw GGZ-B zorgprofiel wilt verlengen, mag de zorgmachtiging of crisismaatregel uw eigen handtekening vervangen. Bij alle andere Wlz ggz-aanvragen moet u zelf of uw wettelijk vertegenwoordiger de aanvraag ondertekenen.
 • U heeft iemand in uw volmacht of levenstestament aangesteld als uw vertegenwoordiger. In de volmacht of het levenstestament staat of deze persoon wel of niet mag tekenen voor de aanvraag. Zo ja, dan moet uw vertegenwoordiger een kopie van de volmacht of het levenstestament meesturen met de aanvraag.
 • In alle andere gevallen moet u een machtigingsformulier meesturen.

Meer informatie over het ondertekenen van de aanvraag is te vinden op: Wlz-zorg aanvragen | De Wet langdurige zorg (Wlz) | Regelhulp.

Als het om een Wlz-aanvraag gaat, dan heeft u hiervoor een machtigingsformulier nodig. Is uw partner door de rechter aangewezen als uw wettelijk vertegenwoordiger? Dan mag uw partner tekenen zonder machtigingsformulier. Wel moet uw partner dan een bewijs meesturen dat hij of zij wettelijk vertegenwoordiger is.

Doet u een Wlz-aanvraag in combinatie met:

 • een aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf (art. 21 Wzd) of
 • een rechterlijke machtiging?

Dan mag uw familie of partner de Wlz-aanvraag ondertekenen zonder machtigingsformulier. Een zorgaanbieder heeft wel altijd een machtigingsformulier nodig.

Is er al een besluit tot opname en verblijf (art. 21 Wzd), rechterlijke machtiging, of verlenging inbewaringstelling (ibs) voor u? Ook dan mag uw familie of partner een Wlz-aanvraag ondertekenen zonder machtigingsformulier. Een zorgaanbieder heeft wel altijd een machtigingsformulier nodig.

Nee. Een bewindvoerder gaat over geld en goederen, en niet over persoonlijke belangen. Wilt u dat uw bewindvoerder wel tekent namens u? Dit kan alleen als u ook een ondertekend machtigingsformulier meestuurt, waarmee u uw bewindvoerder machtigt om dit te doen.

 

Nee. Als er een mentor is aangesteld, dan moet hij of zij de aanvraag ondertekenen. Samen met de aanvraag stuurt hij een kopie van het bewijs voor mentorschap op.

 

Als dit door een lichamelijke omstandigheid komt die blijvend is, dan staat hierover in uw identiteitsbewijs een aantekening. Het CIZ controleert of deze aantekening op uw identiteitsbewijs staat.

Als dit komt omdat u zelf de regie niet (meer) kan voeren, dan is er mogelijk al een wettelijk vertegenwoordiger (mentor of curator) aan u toegewezen. Deze tekent uw aanvraag. Kijk ook bij de vraag Wie mag mijn Wlz-aanvraag namens mij ondertekenen? 

Wilt u meer informatie over het regelen van mentorschap of curatele? Bekijk de website van de Rechtspraak. Ook op www.goedvertegenwoordigd.nl is veel informatie over dit onderwerp te vinden.

Een wettelijk vertegenwoordiger is een persoon die wettelijk bevoegd is om beslissingen te nemen voor iemand die dat zelf niet kan. Bij minderjarigen zijn de ouders met het ouderlijk gezag de wettelijke vertegenwoordigers. Als de ouders ontheven zijn van ouderlijk gezag en er sprake is van voogdij, dan is de voogd de wettelijk vertegenwoordiger.

Bij volwassenen zijn curatele, beschermingbewind en mentorschap verschillende maatregelen om mensen te beschermen die zelf niet goed beslissingen kunnen nemen. Bijvoorbeeld als gevolg van een verstandelijke beperking, verslaving of dementie.

Kijk op Wettelijke vertegenwoordiging | Onderwerp | Regelhulp - Ministerie van VWS voor meer informatie.

Als uw famillielid dat niet meer kan, mag hij of zij niet zelf de aanvraag of machtiging ondertekenen. Is er geen levenstestament of volmacht gemaakt toen uw familielid dit nog wel kon overzien? Dan is het belangrijk dat er een wettelijk vertegenwoordiger wordt aangevraagd.

Heeft u een aanvraag voor wettelijke vertegenwoordiging bij de rechtbank gedaan, maar is deze nog niet aangewezen? U kunt een Wlz-aanvraag doen zodra u een schriftelijke bevestiging van uw aanvraag bij de rechtbank heeft ontvangen. Stuur een kopie mee van deze bevestiging bij de Wlz-aanvraag.

Bekijk hier informatie over het aanvragen van een wettelijk vertegenwoordiger.

Het is ook mogelijk dat een aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf bij de situatie van uw familielid of naaste past. Lees meer op de pagina Onvrijwillige opname en verblijf.

Op deze website van de Rechtspraak vindt u informatie over curatele en mentorschap. Bijvoorbeeld hoe u dit kunt regelen, maar ook wat het verschil hiertussen is.

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen