Bekijk de veelgestelde vragen over de Wet langdurige zorg.

U komt mogelijk in aanmerking als u blijvend intensieve zorg nodig heeft. En als u 24 uur per dag zorg dichtbij of permanent toezicht nodig heeft. Met onze Wlz-check kunt u kijken of het in uw situatie zinvol is om een aanvraag te doen bij het CIZ.

Dit betekent dat u 24 uur per dag toezicht nodig heeft vanwege ernstige lichamelijke problemen of zware regieproblemen. Het toezicht is nodig op geplande en ongeplande momenten. Een zorgverlener moet hiervoor het initiatief nemen, omdat u vanwege uw beperkingen niet goed kunt inschatten of u hulp nodig heeft en er een gevaarlijke situatie kan ontstaan.

Niet iedereen die blijvend 24 uur toezicht per dag nodig heeft, kan zorg uit de Wlz krijgen. Er zijn meerdere voorwaarden waar u dan aan moet voldoen. Om een idee te krijgen of het zinvol is om een aanvraag bij het CIZ te doen, kunt u onze Wlz-check invullen.

Meerdere soorten zorg vallen onder de Wlz:

  1. Het verblijf in een instelling: het kan hier gaan om een verpleeg- of verzorgingshuis of een woonvorm in de gehandicaptenzorg. Vanaf 2021 kan dit ook een woonvorm in de ggz zijn.
  2. Een specifieke behandeling: deze behandeling is gericht op herstel of verbetering van uw aandoening of het verbeteren van uw vaardigheden of gedrag. Op de website van Zorginstituut Nederland kunt u lezen wanneer een behandeling wel of niet onder de Wlz valt. En om welke vormen van behandeling het gaat.
  3. Assistentie bij Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL): in en om de ADL-woning.
  4. U kunt de zorg ook thuis ontvangen. Op de website van Zorginstituut Nederland kunt u lezen in welke vormen u deze zorg kunt krijgen. Het zorgkantoor bekijkt samen met u of het in uw situatie haalbaar is om zorg thuis te ontvangen en neemt hierover een besluit. Het zorgkantoor stelt u hiervan op de hoogte.

Het zorgkantoor kan u helpen om te bepalen hoe u de zorg wilt ontvangen. Medewerkers van het zorgkantoor bespreken met u welke mogelijkheden er zijn om thuis hulp te ontvangen of in een instelling. Ook kijken ze welke zorgaanbieders er in uw regio zijn. Zij bespreken met u welke passende zorg u kunt inschakelen. 

Let op: voor zorg uit de Wlz betaalt u een eigen bijdrage.

Het zorgkantoor kan u helpen te bepalen hoe u de zorg wilt ontvangen. Medewerkers van het zorgkantoor bespreken met u welke mogelijkheden er zijn om thuis hulp te ontvangen (met een persoonsgebonden budget of zorg in natura) of in een instelling. Ook kijken ze welke zorgaanbieders er in uw regio zijn. Zij bespreken met u welke passende zorg u kunt inschakelen.

Zoek hier de contactgegevens van de verschillende zorgkantoren.

Als u een indicatie krijgt voor zorg uit de Wlz, dan kiest u of u thuis of in een zorginstelling wilt wonen. Staat u op een wachtlijst voor een zorginstelling? Dan kunt u in de tussentijd zorg thuis krijgen. Of u kunt tijdelijk in een andere zorginstelling gaan wonen. Dit heet overbruggingszorg.

Voor vragen over de invulling of toewijzing van zorg of wachtlijsten, kunt u contact opnemen met het zorgkantoor in uw regio. Als u vragen en opmerkingen heeft over de uitvoering van de zorg en u komt er met de zorgaanbieder niet uit, dan kunt u ook bij uw zorgkantoor terecht.

Zoek hier de contactgegevens van de verschillende zorgkantoren.

Bij uw gemeente kunt u vragen naar gratis cliëntondersteuning. Een cliëntondersteuner kan u helpen bij het vinden van de juiste zorg. Als u al zorg uit de Wlz krijgt, kunt u bij uw regionale zorgkantoor terecht voor cliëntondersteuning. Kijk voor meer informatie op www.clientondersteuning.co.nl.

Als u denkt dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz, kunt u online een aanvraag doen bij het CIZ. U kunt dit zelf doen of iemand machtigen om namens u een aanvraag te doen. Een gemachtigde is bijvoorbeeld iemand uit uw directe omgeving of een zorgaanbieder. Een aanvraag voor ADL-assistentie loopt via de zorgaanbieders van ADL-assistentie.

Een indicatie is in principe geldig voor onbepaalde tijd. Sommige zorgprofielen zijn korter geldig. Dat staat dan in de besluitbrief die u van ons ontvangt.

De overgang naar de Wlz heeft verschillende gevolgen. Als u een indicatie van het CIZ heeft ontvangen, dan krijgt u te maken met een andere instantie, namelijk het zorgkantoor. U krijgt mogelijk andere zorgverleners en ook de invulling van de zorg kan veranderen. Daarnaast verandert de eigen bijdrage die u betaalt. Op de website informatielandurigezorg.nl staan alle veranderingen op een rij. Ook vindt u er een stappenplan hoe u een Wlz-indicatie kunt aanvragen als u al zorg krijgt van uw gemeente of zorgverzekeraar.

Als u niet in aanmerking komt voor de Wlz, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en/of Afdeling jeugdwet van uw gemeente. Veel gemeenten werken met wijkteams waar u met uw zorgvraag terecht kunt. Ook kunt u vragen naar een cliëntondersteuner.

De website Regelhulp wijst de weg waar u het beste uw zorg kunt aanvragen. Ook een cliëntondersteuner kan u helpen bij het vinden van de juiste zorg. Cliëntondersteuning is gratis. U kunt dit aanvragen via uw gemeente. Kijk op www.clientondersteuning.co.nl.

Als uw partner een indicatie van het CIZ heeft en naar een zorginstelling verhuist, dan kunt u met hem of haar meeverhuizen. Ook al heeft u zelf geen zorg nodig. Dit staat in de Wet langdurige zorg. Of dit in de praktijk mogelijk is en of er plek is, hangt af van de zorginstelling. Vraag dit dus eerst na bij de instelling. Mocht uw partner naar een andere instelling verhuizen of overlijden, dan mag u in de instelling blijven wonen.

Meer informatie over partneropname in de Wlz vindt u op de website van het zorgkantoor. Bijvoorbeeld op de website van het CZ zorgkantoor.

In dit overzicht van handige websites vindt u informatie over onder andere langdurige zorg, belangenorganisaties en andere zorgwetten.

PGB

Behalve de leveringsvorm Zorg in natura (ZIN) is een pgb mogelijk. Of u in aanmerking komt voor een pgb onder de Wlz beslist uw regionale zorgkantoor. Neem hierover contact op met het zorgkantoor van uw regio.

Bij Zorg in Natura is het mogelijk om de zorg in een instelling te ontvangen of thuis. Als de zorg die u normaal in een instelling zou krijgen in uw thuissituatie wordt geleverd, dan heet dat Volledig Pakket Thuis (VPT). Het modulair pakket thuis (MPT) is een combinatie van levering van zorg door verschillende zorgaanbieders al dan niet met een gedeelte in een pgb.

Iedereen krijgt een best passend zorgprofiel. Indien u thuis blijft wonen en met het bijbehorende budget niet uitkomt om de zorg thuis te regelen, kunt u dit bespreken met uw zorgkantoor.

Als uw zorgbehoefte is veranderd, omdat uw gezondheidssituatie is gewijzigd, dan kunt u een nieuwe indicatie aanvragen bij het CIZ.

Is het zorgprofiel waarvoor u een indicatie heeft wel het best passend bij uw zorgbehoefte, maar is het budget, of het aantal uren zorg, niet toereikend? Neemt u dan contact op met uw regionale zorgkantoor. Het CIZ bepaalt alleen het zorgprofiel dat past bij uw zorgbehoefte, maar niet het budget dat hoort bij uw zorgprofiel. Dat bepaalt het zorgkantoor.

Eigen bijdrage

Met vragen over uw eigen bijdrage kunt u terecht bij het CAK. U betaalt voor Wlz-zorg namelijk een eigen bijdrage aan het CAK. Het CAK berekent hoeveel u moet betalen en stuurt u de factuur voor de eigen bijdrage.

Op de website van het CAK kunt u meer informatie vinden. Daarnaast kunt u er een online rekenhulp invullen om uw eigen bijdrage te berekenen.

Als is vastgesteld dat u blijvend bent aangewezen op de Wlz, kan het CIZ het besluit niet intrekken. Dit kan alleen als uw situatie zodanig is gewijzigd dat u niet meer bent aangewezen op de Wlz. Als u de wens heeft om de Wlz-indicatie in te laten trekken, adviseren we u om een nieuwe aanvraag te doen bij het CIZ. Deze aanvraag wordt weer volledig inhoudelijk beoordeeld. 

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen