Bekijk de veelgestelde vragen over de Wet langdurige zorg.

U komt mogelijk in aanmerking als u een blijvend intensieve zorgbehoefte heeft. En als u 24 uur per dag zorg dichtbij of permanent toezicht nodig heeft. Op onze Wlz-check kunt u kijken of u mogelijk in aanmerking komt. Denkt u te voldoen aan deze twee criteria dan kunt u een aanvraag doen bij het CIZ.

Als u denkt dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wlz, kunt u online een aanvraag doen bij het CIZ. U kunt dit zelf doen of iemand die u machtigt. Een gemachtigde is bijvoorbeeld iemand uit uw directe omgeving of een zorgaanbieder. De aanvraag voor ADL-assistentie loopt via de zorgaanbieders van ADL-assistentie.

Meerdere soorten zorg vallen onder de Wet langdurige zorg (Wlz):

  1. Het verblijf in een instelling: het kan hier gaan om een verpleeg- of verzorgingshuis of een woonvorm in de gehandicaptenzorg.
  2. Een specifieke behandeling: deze behandeling is gericht op herstel of verbetering van uw aandoening of het verbeteren van uw vaardigheden of gedrag. Op de website van Zorginstituut Nederland kunt u lezen wanneer een behandeling wel of niet onder de Wlz valt. En om welke vormen van behandeling het gaat.
  3. Assistentie bij Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL): in en om de ADL-woning.
  4. U kunt de zorg ook thuis ontvangen. Op de website van Zorginstituut Nederland kunt u lezen in welke vormen u deze zorg kunt krijgen. Het zorgkantoor bekijkt samen met u of het in uw situatie haalbaar is om zorg thuis te ontvangen en neemt hierover een besluit. Het zorgkantoor stelt u hiervan op de hoogte.

Het zorgkantoor kan u helpen te bepalen hoe u de zorg wilt ontvangen. Medewerkers van het zorgkantoor bespreken met u de mogelijkheden om thuis hulp te ontvangen of in een instelling. Ook kijken ze welke zorgaanbieders er in uw regio zijn. Zij bespreken met u welke passende zorg u kunt inschakelen.  

Het zorgkantoor kan u helpen te bepalen hoe u de zorg wilt ontvangen. Medewerkers van het zorgkantoor bespreken met u de mogelijkheden om thuis hulp te ontvangen (met een persoonsgebonden budget of zorg in natura) of in een instelling. Ook kijken ze welke zorgaanbieders er in uw regio zijn. Zij bespreken met u welke passende zorg u kunt inschakelen.

Zoek hier de contactgegevens van de verschillende zorgkantoren.

Het CIZ stelt de zorgbehoefte van cliënten voor de Wlz vast. Voor vragen die niet over de indicatie(stelling) gaan, maar bijvoorbeeld over de toewijzing van zorg of wachtlijsten kunt u contact opnemen met het zorgkantoor. Als u vragen en opmerkingen heeft over de uitvoering van de zorg en u komt er met de zorgaanbieder niet uit, dan kunt u hiervoor ook bij het zorgkantoor terecht.

Zoek hier de contactgegevens van de verschillende zorgkantoren.

Bij uw gemeente kunt u vragen naar gratis clientondersteuning. Een cliëntondersteuner kan u helpen bij het vinden van de juiste zorg. Ook kunt u hulp vragen bij uw keuzes bij uw regionale zorgkantoor.

De overgang naar de Wet langdurige zorg heeft verschillende gevolgen. Als u een indicatie van het CIZ heeft ontvangen, dan krijgt u te maken met een andere instantie, namelijk het Zorgkantoor. U krijgt mogelijk andere zorgverleners en ook de invulling van de zorg verandert. Daarnaast verandert de eigen bijdrage die u betaalt. Op de website informatielandurigezorg.nl staan alle veranderingen op een rij. Ook vindt u er een stappenplan hoe u een Wlz-indicatie kunt aanvragen als u al zorg krijgt van uw gemeente of zorgverzekeraar.

Een negatief besluit betekent dat het CIZ heeft besloten dat u niet voldoet aan de criteria voor de Wlz. Wij leggen u altijd uit waarom niet. U heeft zorg nodig en kan deze dan krijgen via de Wmo of de zorgverzekering. Een onafhankelijke cliëntondersteuner kan u hierbij helpen. Dit kunt u via de gemeente regelen. Kijk ook op de pagina Ik heb geen toegang tot de Wlz. Wat nu?

Als u niet in aanmerking komt voor de Wlz, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en/of Afdeling jeugdwet van uw gemeente. Veel gemeenten werken met sociale wijkteams waar u met uw zorgvraag terecht kunt. Ook kunt u vragen naar een cliëntondersteuner.

De website Regelhulp wijst de weg waar u het beste uw zorg aan kunt vragen. Wij kunnen ons voorstellen dat u veel vragen heeft. U heeft daarom recht op gratis cliëntondersteuning via uw gemeente. Een cliëntondersteuner kan u helpen bij het vinden van de juiste zorg. U kunt dit aanvragen bij uw gemeente.

Als uw partner een indicatie van het CIZ heeft en naar een zorginstelling verhuist, dan is het in principe toegestaan dat u met hem of haar meeverhuist. Ook al heeft u zelf geen zorg nodig. Dit staat in de Wet langdurige zorg. Of dit in de praktijk mogelijk is en of er plek is, hangt af van de zorginstelling. Vraag dit dus eerst na bij de instelling.

Meer informatie over partneropname in de Wlz vindt u op de website van het zorgkantoor. Bijvoorbeeld op de website van het CZ zorgkantoor.

Dat kan, mits de instelling of zorgaanbieder daarvoor gemachtigd is door u of uw wettelijke vertegenwoordiger. De instelling of zorgaanbieder vult dan het machtigingsformulier van het CIZ in. Let op! De aanvraag moet u zelf (degene die zorg nodig heeft) ondertekenen.

In dit overzicht van handige websites vindt u informatie over onder andere langdurige zorg, belangenorganisaties en andere zorgwetten.

PGB

Behalve de leveringsvorm Zorg in natura (ZIN) is een pgb mogelijk. Of u in aanmerking komt voor een pgb onder de Wlz beslist uw regionale zorgkantoor. Neem hierover contact op met het zorgkantoor van uw regio.

Bij Zorg in Natura is het mogelijk om de zorg in een instelling te ontvangen of thuis. Als de zorg die u normaal in een instelling zou krijgen in uw thuissituatie wordt geleverd, dan heet dat Volledig Pakket Thuis (VPT). Het modulair pakket thuis (MPT) is een combinatie van levering van zorg door verschillende zorgaanbieders al dan niet met een gedeelte in een pgb.

Iedereen krijgt een best passend zorgprofiel. Indien u thuis blijft wonen en met het bijbehorende budget niet uitkomt om de zorg thuis te regelen, kunt u dit bespreken met uw zorgkantoor.

Als uw zorgbehoefte is veranderd, omdat uw gezondheidssituatie is gewijzigd, dan kunt u een nieuwe indicatie aanvragen bij het CIZ.

Is het zorgprofiel waarvoor u een indicatie heeft wel het best passend bij uw zorgbehoefte, maar is het budget, of het aantal uren zorg, niet toereikend? Neemt u dan contact op met uw regionale zorgkantoor. Het CIZ bepaalt alleen het zorgprofiel dat past bij uw zorgbehoefte, maar niet het budget dat hoort bij uw zorgprofiel. Dat bepaalt het zorgkantoor.

Eigen bijdrage

Met vragen over uw eigen bijdrage kunt u terecht bij het CAK. U betaalt voor Wlz-zorg namelijk een eigen bijdrage aan het CAK. Het CAK berekent hoeveel u moet betalen en stuurt u de factuur voor de eigen bijdrage.

Op de website van het CAK kunt u meer informatie vinden. Daarnaast kunt u er een online rekenhulp invullen om uw eigen bijdrage te berekenen.

Als is vastgesteld dat u blijvend bent aangewezen op de Wlz kan het CIZ het besluit niet intrekken. Dit kan alleen als uw situatie zodanig is gewijzigd dat u niet meer bent aangewezen op de Wlz. Met het zorgkantoor kunt u overleggen hoe passende zorg bij dit indicatiebesluit kan worden ingezet.

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen