Bekijk de veelgestelde vragen over de Wlz.

De Wlz is bedoeld voor mensen met een:

  • somatische aandoening of beperking en/of
  • psychogeriatrische aandoening of beperking en/of
  • verstandelijke handicap en/of
  • lichamelijke handicap en/of
  • zintuiglijke handicap

en die daardoor een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Dit toezicht of deze zorg is nodig om ernstig nadeel te voorkomen.

De Wlz is ook bedoeld voor mensen met een psychiatrische aandoening die voortzetting nodig hebben van behandeling met verblijf in een GGZ-instelling.

Het CIZ voert daarnaast de indicatiestelling uit voor de Subsidieregeling ADL-assistentie.

Het CIZ heeft de taak om de toegang tot deze soorten zorg te beoordelen.

Het CIZ bepaalt op basis van de zorgbehoefte het best passende zorgprofiel. In een zorgprofiel staat een omschrijving van de aard en inhoud van de zorgbehoefte en de noodzakelijke zorg. Meer hierover leest u op de pagina Zorgprofielen. Welke zorgverlening binnen het zorgprofiel het meest passend is voor de cliënt, bepalen zorgaanbieder en cliënt.

Het CIZ geeft in het indicatiebesluit de voorkeur van de cliënt voor een leveringsvorm mee als advies. De Wlz kent vier leveringsvormen:

  1. Persoonsgebonden budget (pgb)
  2. Zorg in natura – opname in een instelling
  3. Zorg in natura – volledig pakket thuis (vpt), alle zorg die de cliënt in de instelling zou ontvangen, wordt binnen de thuissituatie geleverd.
  4. Zorg in natura – modulair pakket thuis (mpt), in overleg met het zorgkantoor kan de zorg thuis geregeld worden, bijvoorbeeld zorgverlening door verschillende zorgaanbieders of doordat er ook een deel middels pgb wordt geregeld.

Meer informatie over de leveringsvormen van Wlz-zorg vindt u op de website van Zorginstituut Nederland.

Nee. Binnen de Wlz is het niet mogelijk om spoedzorg in te zetten.

Het is niet mogelijk om een indicatie voor spoedzorg aan te vragen. Wel bestaat de mogelijkheid om als gevolg van bijzondere omstandigheden snel over een indicatiebesluit te kunnen beschikken. Wanneer u uw aanvraag compleet aanlevert en daarbij aangeeft dat er sprake is van bijzondere omstandigheden, dan beoordeelt het CIZ binnen twee weken of er toegang is tot de Wlz. Zo ja, dan wordt de indicatie met terugwerkende kracht afgegeven, op de datum van aanvraag tot maximaal vijf dagen daarvoor. Als er geen toegang is tot de Wlz, neemt het CIZ een negatief besluit.

Onder de bijzondere omstandigheden vallen ook plotselinge wijzigingen in de situatie van de cliënt. Hiervan is sprake in de volgende situaties:

  • aansluitend aan geriatrische revalidatie
  • aansluitend aan eerstelijns verblijf (Zorgverzekeringswet)
  • bij beëindiging van de forensische status van een verzekerde die Wlz-zorg nodig heeft
  • na het toewijzen van een status bij asielzoekers

Aanvraag

Alleen complete aanvragen kunnen door het CIZ worden afgehandeld. Een aanvraag is compleet als:

  • het aanvraagformulier volledig ingevuld is;
  • de handtekening van de cliënt bij de aanvraag is gevoegd;
  • relevante medische gegevens zijn meegestuurd;
  • verzekeringsgegevens van de desbetreffende cliënt zijn ingevuld.

Bekijk hier het volledige overzicht van benodigde informatie.

Als de gegevens niet zijn aangeleverd bij de aanvraag, dan vraagt het CIZ deze gegevens alsnog op. Bij twijfel over de verzekering controleert het CIZ de status bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Als de aanvraag niet compleet is, kan het CIZ de aanvraag niet in behandeling nemen.

Voor het aanleveren van informatie kunnen geen nota's worden ingediend. Dat betekent dat huisartsen en specialisten deze informatie kosteloos aan ons dienen te verstrekken.

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Alle cliënten die een aanvraag doen voor zorg uit de Wlz, worden persoonlijk benaderd. Dat kan via een huisbezoek, een spreekuur of telefonisch contact.

Dit kan op twee manieren:

  1. Als u de aanvraag via aanvraag.ciz.nl heeft ingediend dan kunt u, zolang de aanvraag nog in behandeling is, documenten uploaden. Dit kan door op het tabblad ‘Ingediend’ te klikken op het icoontje ‘Document uploaden’ (het ronde icoontje met een witte pijl) achter de betreffende aanvraag.
  2. Als u van het CIZ een schriftelijk verzoek om informatie heeft ontvangen dan staat in die brief een toegangscode. Met die code en het BSN van de cliënt kunt u inloggen op een portaal waar u de gevraagde documenten kunt uploaden.

Onze aanvraag- en machtigingsformulieren zijn als pdf invulbaar. Wanneer u een formulier in uw browser opent en invult, kan dit in sommige browsers problemen geven. Daarom raden we aan om het formulier eerst te downloaden en op te slaan, en vervolgens in te vullen met Acrobat Reader. 

Blijft u ook in Acrobat Reader problemen houden? Stuur dan een mail naar communicatie@ciz.nl

Wanneer het CIZ bij een aanvraag geen verzekeringsgegevens van een cliënt ontvangt, zal vragen wij deze gegevens bij de cliënt op. Als de cliënt de gegevens niet heeft, dan neemt het CIZ de aanvraag niet in behandeling.

Handtekening en machtiging

Een aanvraag moet ondertekend worden, zodat blijkt dat de cliënt uit vrije wil om een indicatiebesluit vraagt. Dit is wettelijk vastgesteld. De reden hiervoor is dat een Wlz-indicatie in principe levenslang geldt. Ook betaalt de cliënt hiervoor een eigen bijdrage. Daarom is het belangrijk dat de cliënt daadwerkelijk achter de aanvraag staat.

Als iemand anders de aanvraag namens de cliënt tekent, bijvoorbeeld een familielid of een zorgaanbieder, dan vraagt het CIZ om een schriftelijke machtiging. Hieruit blijkt dat de cliënt zelf toestemming geeft om namens hem of haar een aanvraag te doen. Tekent de mentor, curator of de persoon die in een levenstestament of volmacht is aangewezen de aanvraag namens de cliënt? Dan vraagt het CIZ om een bewijs daarvan.

Als de cliënt niet meer kan overzien waarvoor hij of zij tekent en dus de gevolgen van een aanvraag niet overziet, mag de cliënt de Wlz-aanvraag niet zelf ondertekenen. Anders dan in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is bepaald, is de familie van de cliënt niet bevoegd om de Wlz-aanvraag te ondertekenen. Het gaat bij de Wlz namelijk niet om een behandelingsovereenkomst tussen hulpverlener en een patiënt. Er moet in dat geval wettelijke vertegenwoordiging worden aangevraagd bij de rechtbank. Met een schriftelijke bevestiging van de aanvraag bij de rechtbank, kan het CIZ de aanvraag in behandeling nemen.

Meer informatie over het aanvragen van een wettelijk vertegenwoordiger, vindt u op de website van de Rechtspraak. Ook op www.goedvertegenwoordigd.nl is veel informatie over dit onderwerp te vinden. 

Meer informatie over het ondertekenen van de aanvraag is te vinden op: Wlz-zorg aanvragen | De Wet langdurige zorg (Wlz) | Regelhulp.

Als de cliënt jonger is dan 18 jaar, dan tekent:

  • Bij wettelijke vertegenwoordiging:
    • Ouder. De handtekening van één ouder is voldoende
    • Voogd. Deze heeft het gezag over het kind, omdat beide ouders niet (meer) in staat zijn om voor het kind te zorgen. Stuur een kopie van de rechterlijke uitspraak als bewijsstuk mee
  • Bij ondertoezichtstelling:
    • Ouder (als zij het gezag over het kind hebben behouden). De handtekening van één ouder is voldoende
    • Voogd (heeft het gezag over het kind nadat de ouders uit het ouderlijk gezag zijn ontzet). Stuur een kopie van de rechterlijke uitspraak als bewijsstuk mee

Als de cliënt ouder is dan 18 jaar, en er is sprake van:

  • Bij wettelijke vertegenwoordiging:
    • Mentor. Deze persoon behartigt de persoonlijke belangen van iemand die dat zelf niet meer kan. (Persoonlijke belangen gaan niet over geld en goederen. Een bewindvoerder mag dus niet namens de cliënt de aanvraag ondertekenen). Stuur een kopie van de rechterlijke uitspraak als bewijsstuk mee
    • Curator. Iemand die onder curatele is gesteld, heeft geen handelingsbevoegdheid. De cliënt mag en kan dan alleen met toestemming van een curator rechtshandelingen verrichten. Stuur een kopie van de rechterlijke uitspraak als bewijsstuk mee. Het CIZ kan ook het Centraal curatele- en bewindregister controleren
  • Bij een rechterlijke machtiging (rm) of inbewaringstelling (ibs):
    • De rm of ibs vervangt de handtekening van de cliënt. Let op: vanaf 01-01-2020 worden binnen de ggz de rm en de ibs niet meer afgegeven. Deze worden vervangen door een zorgmachtiging of een crisismaatregel in de Wet verplichte ggz (Wvggz). Alleen als u een aanvraag doet voor een GGZ-B zorgprofiel, of als u het GGZ-B zorgprofiel wilt verlengen, mag de zorgmachtiging of crisismaatregel de handtekening van de cliënt vervangen. Bij alle andere Wlz ggz-aanvragen moet de cliënt zelf of zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger de aanvraag ondertekenen. 

Wanneer er een volmacht of levenstestament is, blijft de cliënt in sommige gevallen ook zelf bevoegd om een aanvraag te ondertekenen. Als degene tekent die in de volmacht of het levenstestament is aangesteld als vertegenwoordiger van de cliënt, stuur dan een kopie van de volmacht of het levenstestament mee.

Combinatieaanvraag: besluit tot opname en verblijf op basis van artikel 21 Wzd en Wlz

De aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf op basis van artikel 21 Wzd mag, in tegen stelling tot de aanvraag voor Wlz-zorg, niet worden ondertekend door de cliënt. In de praktijk valt een aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf echter vaak samen met een aanvraag voor een indicatie voor Wlz-zorg of wordt er een vervolgaanvraag voor Wlz-zorg ingediend, waarbij de cliënt eerder al een besluit tot opname en verblijf (art. 21 Wzd) of een rechterlijke machtiging heeft gekregen.

Voor de ondertekening van de Wlz-aanvraag in combinatie met een aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf (art. 21) of een rechterlijke machtiging geldt het volgende: 
Een aanvraag voor Wlz-zorg kan worden gedaan door familie van de cliënt als er voor dezelfde opname ook een aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf (art. 21 Wzd) of een rechterlijke machtiging wordt gevraagd of als er al een besluit tot opname en verblijf (art. 21) of een rechterlijke machtiging is afgegeven aan de cliënt. Een zorgaanbieder mag dit in tegenstelling tot familie niet. 
Als na het in behandeling nemen van een combinatie aanvraag, de aanvraag voor het besluit tot opname en verblijf (art. 21) wordt ingetrokken, vervalt het handtekeningbeleid van de Wzd. Dat betekent dat dan het handtekeningregime van de Wlz geldt voor de Wlz-aanvraag die overblijft. De cliënt moet de Wlz-aanvraag dan zelf ondertekenen. Indien de cliënt daartoe niet in staat is dan dient de aanvraag te worden ondertekend door de wettelijk vertegenwoordiger. Er zijn situaties waarin een cliënt niet zelf de Wlz-aanvraag mag ondertekenen.

Meer informatie over het ondertekenen van de aanvraag is te vinden op: Wlz-zorg aanvragen | De Wet langdurige zorg (Wlz) | Regelhulp.

 

 

Het CIZ kan bij uitzondering een aanvraag in behandeling nemen waarop de handtekening van de cliënt ontbreekt. Dit kan alleen als er sprake is van:

  • een blijvende (fysieke) onmogelijkheid om te ondertekenen of
  • een zorgvraag die acuut is, zoals een beroerte. Een reden of toelichting is verplicht.

Als er sprake is van een acuut ontstane zorgvraag, is een reden of toelichting verplicht bij de aanvraag. Het CIZ wijst de aanvrager ook op de noodzaak van een wettelijk vertegenwoordiger voor het doen van een eventuele vervolgaanvraag. Met een kopie van die aanvraag bij de rechtbank kunt u een aanvraag doen. Een wettelijk vertegenwoordiger beschermt de rechtspositie van de cliënt en zorgt dat zijn/haar belangen goed worden behartigd.

Meer informatie over het ondertekenen van de aanvraag is te vinden op: Wlz-zorg aanvragen | De Wet langdurige zorg (Wlz) | Regelhulp.

Als de cliënt niet meer kan overzien waarvoor hij of zij tekent, mag de cliënt de aanvraag niet zelf ondertekenen. Hij overziet dan namelijk de gevolgen van de aanvraag niet. In dat geval is het belangrijk dat de rechter een wettelijk vertegenwoordiger aanwijst. Hiervoor moet een aanvraag worden gedaan bij de rechtbank. Zodra er een schriftelijke bevestiging van de aanvraag bij de rechtbank is, kan het CIZ de Wlz-aanvraag in behandeling nemen. Stuur een kopie van de bevestiging mee met de aanvraag.

Als de cliënt niet kan overzien waarvoor hij tekent, dan is mogelijk een besluit tot opname en verblijf (artikel 21) aan de orde. Meer informatie vindt u op de pagina Besluit tot opname en verblijf.

Het CIZ mag niet vaststellen of een cliënt wilsonbekwaam is. Wel kan onze medewerker vermoeden dat de cliënt niet overziet waarvoor hij of zij tekent, en dus niet uit vrije wil om een indicatiebesluit vraagt.

Als dat zo is, bespreken wij dit met de personen die betrokken zijn bij de cliënt. Dat zijn bij voorkeur de familie van de cliënt en de zorgaanbieder. Als zowel de zorgaanbieder als de familie aangeven dat de cliënt begrijpt waarvoor hij heeft getekend, nemen we de aanvraag in behandeling. Geeft de zorgaanbieder en/of de familie aan dat de cliënt niet begrijpt waarvoor hij of zij heeft getekend? Dan mogen wij de aanvraag niet in behandeling nemen. Het is dan noodzakelijk dat de cliënt een wettelijk vertegenwoordiger krijgt die namens hem of haar optreedt.

Meer informatie over het aanvragen van een wettelijk vertegenwoordiger, vindt u op de website van de Rechtspraak. Ook op www.goedvertegenwoordigd.nl is veel informatie over dit onderwerp te vinden.

Als dit door lichamelijke omstandigheden komt die blijvend zijn, dan staat hierover in het identiteitsbewijs van de cliënt een aantekening. Het CIZ controleert of deze aantekening daadwerkelijk op het identiteitsbewijs staat.

Het is ook mogelijk een machtigingsformulier te gebruiken dat door de aanmelder/zorgaanbieder is opgesteld. Voorwaarde is dat hierin dezelfde vragen en dezelfde gegevens worden vermeld als op het machtigingsformulier van het CIZ. Er moet bijvoorbeeld duidelijk in staan dat het een machtiging betreft voor de aanvraag van Wlz-zorg.

Om een aanvraag namens een cliënt in te dienen, heeft u een machtiging nodig die door de cliënt ondertekend is. U uploadt deze machtiging in Mijn Wlz-aanvraag. Let op dat u niet vergeet om - als gemachtigde - de aanvraag zélf te ondertekenen. Een aanvraag zonder handtekening kunnen wij namelijk niet in behandeling nemen. 

Ik heb een aanvraag gedaan. Wat gebeurt er nu verder?

Het CIZ controleert de aanvraag en kijkt of alle benodigde informatie is ingevuld. Ook heeft het CIZ een handtekening van degene die de zorg nodig heeft nodig, voordat de aanvraag in behandeling genomen kan worden. Als er informatie of een document ontbreekt, dan vragen wij dit op bij u. Lees meer

Veelgestelde vragen