Bekijk de veelgestelde vragen over de Wet langdurige zorg.

De Wlz (Wet langdurige zorg) is alleen bedoeld voor zorg aan kwetsbare mensen en verstandelijk, zintuiglijk en lichamelijk gehandicapten. Mensen met een psychiatrische aandoening die voortzetting nodig hebben van behandeling met verblijf in een GGZ-instelling vallen ook onder de Wlz. Het CIZ voert ook de indicatiestelling uit voor verschillende subsidieregelingen: de Subsidieregeling ADL-assistentie en de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling. Het CIZ heeft de taak om de toegang tot deze soorten zorg te beoordelen.

Het CIZ bepaalt op basis van de zorgbehoefte het best passende zorgprofiel. In een zorgprofiel staat een omschrijving van de aard en inhoud van de zorgbehoefte en de noodzakelijke zorg. Meer hierover leest u op de pagina Zorgprofielen. Welke zorgverlening binnen het zorgprofiel het meest passend is voor de cliënt, bepalen zorgaanbieder en cliënt. 

Zorgprofielen worden alleen nog maar voor zeven etmalen aangevraagd/afgegeven, minder etmalen is niet mogelijk.

Het CIZ geeft in het indicatiebesluit de voorkeur van de cliënt voor een leveringsvorm mee als advies. De Wet langdurige zorg (Wlz) kent vier leveringsvormen:

 1. Persoonsgebonden budget (pgb)
 2. Zorg in Natura – opname in een instelling
 3. Zorg in Natura – Volledig Pakket Thuis (VPT), alle zorg die de cliënt in de instelling zou ontvangen, wordt binnen de thuissituatie geleverd.
 4. Zorg in Natura – Modulair Pakket Thuis (MPT), in overleg met het zorgkantoor kan de zorg thuis geregeld worden, bijvoorbeeld zorgverlening door verschillende zorgaanbieders of doordat er ook een deel middels pgb wordt geregeld.

In de verwerking binnen het CIZ zijn 3 varianten:

 • Persoonsgebonden budget
 • Zorg in Natura:
  • Door verblijf in een instelling
  • Door zorg thuis te ontvangen
   • Volledig Pakket thuis (VPT)

Het CIZ geeft in uw indicatiebesluit slechts een advies voor een van de varianten: persoonsgebonden budget, zorg in natura of een Volledig Pakket Thuis. Het CIZ geeft in zijn advies niet de vorm Modulair Pakket Thuis door.

Als de cliënt gebruik wil maken van een Modulair Pakket Thuis, dan geeft het CIZ dit -afhankelijk van zijn wens- door. Indien de cliënt kiest voor MPT geleverd door verschillende zorgaanbieders dan geeft het CIZ de leveringsvorm VPT mee. Kiest de cliënt voor een levering in pgb in combinatie met zorglevering door een zorgaanbieder dan geeft het CIZ de leveringsvorm pgb mee.

Nee. Binnen de Wlz is het niet mogelijk om spoedzorg in te zetten. Wel is het mogelijk om vanwege bijzondere omstandigheden een cliënt op te nemen zonder dat hier een Wlz–indicatie aan ten grondslag ligt. Wanneer u dit bij u aanvraag aangeeft, beoordeelt het CIZ binnen twee weken of er sprake is van een Wlz-indicatie. Zo ja, dan wordt de indicatie met terugwerkende kracht afgegeven. Zo nee, dan wordt er een negatief besluit afgegeven.

Aanvraag

Alleen complete aanvragen worden afgehandeld. Een aanvraag is compleet als:

 • het aanvraagformulier volledig ingevuld is;
 • de handtekening van de cliënt bij de aanvraag is gevoegd;
 • relevante medische gegevens zijn meegestuurd;
 • verzekeringsgegevens van de desbetreffende cliënt zijn ingevuld.

Bekijk hier het volledige overzicht van benodigde informatie.

Als de gegevens niet zijn aangeleverd bij de aanvraag, dan vraagt het CIZ deze gegevens alsnog op. Bij twijfel over de verzekering controleert het CIZ de status bij de Sociale Verzekerings Bank (SVB).
Als niet aan bovenstaande verplichtingen is voldaan, zal het CIZ op basis van wet- en regelgeving de aanvraag niet in behandeling kunnen nemen.

Het CIZ heeft (in principe) zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Ja, een handtekening van de cliënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger onder de aanvraag is altijd verplicht. Een wettelijk vertegenwoordiger is een curator, mentor of een gemachtigde.

Alle cliënten die een aanvraag doen, worden op zijn minst telefonisch benaderd. Veel onderzoek vindt face-to-face plaats via een huisbezoek of spreekuur.

Wanneer het CIZ bij een aanvraag geen verzekeringsgegevens van een cliënt ontvangt, zal het CIZ deze gegevens bij de cliënt opvragen. Indien de gegevens niet aanwezig zijn bij de cliënt, dan neemt het CIZ de aanvraag niet in behandeling.

Hoe kan ik hulp krijgen bij het vinden van zorg?

Bij uw gemeente kunt u vragen naar gratis clientondersteuning. Een cliëntondersteuner kan u helpen bij het vinden van de juiste zorg. Ook kunt u hulp vragen bij uw keuzes bij uw regionale zorgkantoor.

Veelgestelde vragen