Bekijk de veelgestelde vragen over de Wet langdurige zorg.

De Wlz (Wet langdurige zorg) is alleen bedoeld voor zorg aan kwetsbare mensen en verstandelijk, zintuiglijk en lichamelijk gehandicapten. Mensen met een psychiatrische aandoening die voortzetting nodig hebben van behandeling met verblijf in een GGZ-instelling vallen ook onder de Wlz. Het CIZ voert ook de indicatiestelling uit voor verschillende subsidieregelingen: de Subsidieregeling ADL-assistentie en de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling. Het CIZ heeft de taak om de toegang tot deze soorten zorg te beoordelen.

Het CIZ bepaalt op basis van de zorgbehoefte het best passende zorgprofiel. In een zorgprofiel staat een omschrijving van de aard en inhoud van de zorgbehoefte en de noodzakelijke zorg. Meer hierover leest u op de pagina Zorgprofielen. Welke zorgverlening binnen het zorgprofiel het meest passend is voor de cliënt, bepalen zorgaanbieder en cliënt.

Het CIZ geeft in het indicatiebesluit de voorkeur van de cliënt voor een leveringsvorm mee als advies. De Wet langdurige zorg (Wlz) kent vier leveringsvormen:

 1. Persoonsgebonden budget (pgb)
 2. Zorg in Natura – opname in een instelling
 3. Zorg in Natura – Volledig Pakket Thuis (VPT), alle zorg die de cliënt in de instelling zou ontvangen, wordt binnen de thuissituatie geleverd.
 4. Zorg in Natura – Modulair Pakket Thuis (MPT), in overleg met het zorgkantoor kan de zorg thuis geregeld worden, bijvoorbeeld zorgverlening door verschillende zorgaanbieders of doordat er ook een deel middels pgb wordt geregeld.

In de verwerking binnen het CIZ zijn 3 varianten:

 • Persoonsgebonden budget
 • Zorg in Natura:
  • Door verblijf in een instelling
  • Door zorg thuis te ontvangen
   • Volledig Pakket thuis (VPT)

Het CIZ geeft in uw indicatiebesluit slechts een advies voor een van de varianten: persoonsgebonden budget, zorg in natura of een Volledig Pakket Thuis. Het CIZ geeft in zijn advies niet de vorm Modulair Pakket Thuis door.

Als de cliënt gebruik wil maken van een Modulair Pakket Thuis, dan geeft het CIZ dit -afhankelijk van zijn wens- door. Indien de cliënt kiest voor MPT geleverd door verschillende zorgaanbieders dan geeft het CIZ de leveringsvorm VPT mee. Kiest de cliënt voor een levering in pgb in combinatie met zorglevering door een zorgaanbieder dan geeft het CIZ de leveringsvorm pgb mee.

Meer informatie over de leveringsvormen van Wlz-zorg vindt u op de website van Zorginstituut Nederland.

Nee. Binnen de Wlz is het niet mogelijk om spoedzorg in te zetten. Wel is het mogelijk om vanwege bijzondere omstandigheden een cliënt op te nemen zonder dat hier een Wlz–indicatie aan ten grondslag ligt. Wanneer u dit bij uw aanvraag aangeeft, beoordeelt het CIZ binnen twee weken of er sprake is van een Wlz-indicatie. Zo ja, dan wordt de indicatie met terugwerkende kracht afgegeven. Zo nee, dan wordt er een negatief besluit afgegeven.

Aan deze aanvragen die voorrang kunnen krijgen, zijn wel bepaalde voorwaarden verbonden. Er moet sprake zijn van ‘bijzondere omstandigheden in een concreet geval’. Dat is bijvoorbeeld zo in de volgende situaties:

 1. Bij aanvragen voor Wlz-zorg:
  • aansluitend aan geriatrische revalidatie;
  • aansluitend aan eerstelijns verblijf (Zorgverzekeringswet);
  • bij beëindiging van de forensische status* van een verzekerde die Wlz-zorg nodig heeft. Forensische zorg is zorg die onderdeel is van een (voorwaardelijke) straf of maatregel;
  • na het toewijzen van een status bij asielzoekers
 2. In deze gevallen is sprake van een plotselinge wijziging in de situatie van de cliënt.
 3. Bij een acute en onvoorziene verandering in de gezondheidssituatie van een cliënt. Direct na de medische diagnostiek en behandeling moet al duidelijk zijn dat de verzekerde blijvend is aangewezen op zorg uit de Wlz. Het kan ook gaan om een cliënt die nog thuis woont dankzij mantelzorg, eventueel aangevuld met zorg en ondersteuning vanuit de gemeente of zorgverzekering. Als de mantelzorg acuut en onverwacht uitvalt dan kan het nodig zijn om de cliënt direct op te nemen in een Wlz-instelling.

Als op de datum van de aanvraag al zorg wordt verleend, dan beslist het CIZ binnen twee weken. Voorwaarde hiervoor is dat bij de aanvraag voldoende (medische) informatie beschikbaar is om te kunnen vaststellen dat deze persoon recht heeft op de Wlz.

Als een cliënt op basis van een aanvraag bijzondere omstandigheden een Wlz-indicatie krijgt, dan werkt het indicatiebesluit gedurende die twee weken terug tot en met het moment van de opname. Dat betekent dat de zorg vanuit de Wlz kan worden geleverd. Wanneer de cliënt na de aanvraag geen Wlz-indicatie krijgt, dan worden de kosten van de opname niet uit de Wlz betaald.

Aanvraag

Alleen complete aanvragen worden afgehandeld. Een aanvraag is compleet als:

 • het aanvraagformulier volledig ingevuld is;
 • de handtekening van de cliënt bij de aanvraag is gevoegd;
 • relevante medische gegevens zijn meegestuurd;
 • verzekeringsgegevens van de desbetreffende cliënt zijn ingevuld.

Bekijk hier het volledige overzicht van benodigde informatie.

Als de gegevens niet zijn aangeleverd bij de aanvraag, dan vraagt het CIZ deze gegevens alsnog op. Bij twijfel over de verzekering controleert het CIZ de status bij de Sociale Verzekerings Bank (SVB).

Als niet aan bovenstaande verplichtingen is voldaan, kan het CIZ de aanvraag op basis van wet- en regelgeving niet in behandeling nemen.

Voor het aanleveren van informatie kunnen geen nota's worden ingediend. Huisartsen en specialisten zijn verplicht om deze informatie kosteloos aan ons te verstrekken.

Het CIZ heeft (in principe) zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Alle cliënten die een aanvraag doen, worden op zijn minst telefonisch benaderd. Veel onderzoek vindt face-to-face plaats via een huisbezoek of spreekuur.

Wanneer het CIZ bij een aanvraag geen verzekeringsgegevens van een cliënt ontvangt, zal het CIZ deze gegevens bij de cliënt opvragen. Indien de gegevens niet aanwezig zijn bij de cliënt, dan neemt het CIZ de aanvraag niet in behandeling.

Handtekening en machtiging

Een aanvraag moet ondertekend worden, zodat blijkt dat de cliënt uit vrije wil om een indicatiebesluit vraagt. Dit is wettelijk vastgesteld. Als iemand anders de aanvraag namens de cliënt tekent, dan vraagt het CIZ om een schriftelijke machtiging. Hieruit blijkt dat de cliënt zelf toestemming geeft om namens hem/haar een aanvraag in te dienen.

Er zijn situaties waarin een cliënt niet zelf de Wlz-aanvraag mag ondertekenen.

Als de cliënt jonger is dan 18 jaar, dan tekent:

 • Bij wettelijke vertegenwoordiging:
  • Ouder. De handtekening van één ouder is voldoende
  • Voogd. Deze heeft het gezag over het kind, omdat beide ouders niet (meer) in staat zijn om voor het kind te zorgen. Stuur een bewijsstuk van de Rechterlijke uitspraak mee
 • Bij ondertoezichtstelling:
  • Ouder (als zij het gezag over het kind hebben behouden). De handtekening van één ouder is voldoende
  • Voogd (heeft het gezag over het kind nadat de ouders uit het ouderlijk gezag zijn ontzet). Stuur een bewijsstuk van de Rechterlijke uitspraak mee

Als de cliënt ouder is dan 18 jaar, en er is sprake van:

 • Bij wettelijke vertegenwoordiging:
  • Mentor. Deze persoon behartigt de persoonlijke belangen van iemand die dat zelf niet meer kan. (Persoonlijke belangen gaan niet over geld en goederen. Een bewindvoerder mag dus niet namens de cliënt de aanvraag ondertekenen). Stuur een bewijsstuk van de Rechterlijke uitspraak mee
  • Curator. Iemand die onder curatele is gesteld, heeft geen handelingsbevoegdheid. De cliënt mag en kan dan alleen met toestemming van een curator rechtshandelingen verrichten. Stuur een bewijsstuk van de Rechterlijke uitspraak mee. Controle in het Centraal curatele- en bewindregister is ook mogelijk
 • Bij een Rechterlijke Machtiging (RM) of Inbewaringstelling (Ibs):
  • De RM of Ibs vervangt de handtekening van de cliënt. Stuur een kopie van de RM of Ibs mee

Wanneer er een volmacht of levenstestament is, blijft de cliënt ook zelf bevoegd om een aanvraag te ondertekenen. Als degene tekent die in de volmacht of het levenstestament is aangesteld als vertegenwoordiger van de cliënt, stuur dan een kopie van de volmacht of het levenstestament mee.

Het CIZ kan bij uitzondering een aanvraag in behandeling nemen waarop de handtekening van de cliënt ontbreekt. Dit kan alleen als er een acuut ontstane zorgvraag is, zoals een beroerte. Een reden of toelichting is verplicht.

Het CIZ wijst de aanvrager vervolgens op de noodzaak van een wettelijk vertegenwoordiger voor het doen van een eventuele vervolgaanvraag. Een wettelijk vertegenwoordiger beschermt de rechtspositie van de cliënt en zorgt dat zijn/haar belangen goed worden behartigd.

Als dit door lichamelijke omstandigheden komt die blijvend zijn, dan staat hierover in het identiteitsbewijs van de cliënt een aantekening. Het CIZ controleert of deze aantekening daadwerkelijk op het identiteitsbewijs staat.

Als er al een Wlz-indicatie is én de cliënt heeft een Bopz-status, dan mogen de volgende personen een vervolgaanvraag ook ondertekenen:

 • Partner
 • (Groot)ouder
 • (Klein)kind
 • Broer of zus

Hier is geen machtiging voor nodig.

Het is ook mogelijk een machtigingsformulier te gebruiken dat door de aanmelder/zorgaanbieder is opgesteld. Voorwaarde is dat hierin dezelfde vragen en dezelfde gegevens worden vermeld als op het machtigingsformulier van het CIZ. Er moet bijvoorbeeld duidelijk in staan dat het een machtiging betreft voor de aanvraag van Wlz-zorg.

Om een aanvraag namens een cliënt in te dienen, heeft u een machtiging nodig die door de cliënt ondertekend is. U uploadt deze machtiging in Mijn Wlz-aanvraag. Let op dat u niet vergeet om - als gemachtigde - de aanvraag zélf te ondertekenen. Een aanvraag zonder handtekening kunnen wij namelijk niet in behandeling nemen. Zorg ook dat u op het machtigingsformulier heeft aangevinkt of het gaat om een Wlz-aanvraag en/of een aanvraag voor een Artikel 60-toets (Wet Bopz).

Hoe kan ik hulp krijgen bij het vinden van zorg?

Bij uw gemeente kunt u vragen naar gratis clientondersteuning. Een cliëntondersteuner kan u helpen bij het vinden van de juiste zorg. Ook kunt u hulp vragen bij uw keuzes bij uw regionale zorgkantoor.

Veelgestelde vragen