Bekijk de veelgestelde vragen over de Wlz.

De Wlz is bedoeld voor mensen met een:

 • somatische aandoening of beperking en/of
 • psychogeriatrische aandoening of beperking en/of
 • verstandelijke handicap en/of
 • lichamelijke handicap en/of
 • zintuiglijke handicap

en die daardoor een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Dit toezicht of deze zorg is nodig om ernstig nadeel te voorkomen.

De Wlz is ook bedoeld voor mensen met een psychiatrische aandoening die voortzetting nodig hebben van behandeling met verblijf in een GGZ-instelling.

Het CIZ voert daarnaast de indicatiestelling uit voor verschillende subsidieregelingen: de Subsidieregeling ADL-assistentie en de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling. Het CIZ heeft de taak om de toegang tot deze soorten zorg te beoordelen.

Het CIZ bepaalt op basis van de zorgbehoefte het best passende zorgprofiel. In een zorgprofiel staat een omschrijving van de aard en inhoud van de zorgbehoefte en de noodzakelijke zorg. Meer hierover leest u op de pagina Zorgprofielen. Welke zorgverlening binnen het zorgprofiel het meest passend is voor de cliënt, bepalen zorgaanbieder en cliënt.

Het CIZ geeft in het indicatiebesluit de voorkeur van de cliënt voor een leveringsvorm mee als advies. De Wlz kent vier leveringsvormen:

 1. Persoonsgebonden budget (pgb)
 2. Zorg in natura – opname in een instelling
 3. Zorg in natura – volledig pakket thuis (vpt), alle zorg die de cliënt in de instelling zou ontvangen, wordt binnen de thuissituatie geleverd.
 4. Zorg in natura – modulair pakket thuis (mpt), in overleg met het zorgkantoor kan de zorg thuis geregeld worden, bijvoorbeeld zorgverlening door verschillende zorgaanbieders of doordat er ook een deel middels pgb wordt geregeld.

Meer informatie over de leveringsvormen van Wlz-zorg vindt u op de website van Zorginstituut Nederland.

Nee. Binnen de Wlz is het niet mogelijk om spoedzorg in te zetten.

Het is niet mogelijk om een indicatie voor spoedzorg aan te vragen. Wel bestaat de mogelijkheid om als gevolg van bijzondere omstandigheden snel over een indicatiebesluit te kunnen beschikken. Wanneer u uw aanvraag compleet aanlevert en daarbij aangeeft dat er sprake is van bijzondere omstandigheden, dan beoordeelt het CIZ binnen twee weken of er toegang is tot de Wlz. Zo ja, dan wordt de indicatie met terugwerkende kracht afgegeven, op de datum van aanvraag tot maximaal vijf dagen daarvoor. Als er geen toegang is tot de Wlz, neemt het CIZ een negatief besluit.

Onder de bijzondere omstandigheden vallen ook plotselinge wijzigingen in de situatie van de cliënt. Hiervan is sprake in de volgende situaties:

 • aansluitend aan geriatrische revalidatie
 • aansluitend aan eerstelijns verblijf (Zorgverzekeringswet)
 • bij beëindiging van de forensische status van een verzekerde die Wlz-zorg nodig heeft
 • na het toewijzen van een status bij asielzoekers

Aanvraag

Alleen complete aanvragen kunnen door het CIZ worden afgehandeld. Een aanvraag is compleet als:

 • het aanvraagformulier volledig ingevuld is;
 • de handtekening van de cliënt bij de aanvraag is gevoegd;
 • relevante medische gegevens zijn meegestuurd;
 • verzekeringsgegevens van de desbetreffende cliënt zijn ingevuld.

Bekijk hier het volledige overzicht van benodigde informatie.

Als de gegevens niet zijn aangeleverd bij de aanvraag, dan vraagt het CIZ deze gegevens alsnog op. Bij twijfel over de verzekering controleert het CIZ de status bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Als de aanvraag niet compleet is, kan het CIZ de aanvraag niet in behandeling nemen.

Voor het aanleveren van informatie kunnen geen nota's worden ingediend. Dat betekent dat huisartsen en specialisten deze informatie kosteloos aan ons dienen te verstrekken.

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Alle cliënten die een aanvraag doen voor zorg uit de Wlz, worden persoonlijk benaderd. Dat kan via een huisbezoek, een spreekuur of telefonisch contact.

Dit kan op twee manieren:

 1. Als u de aanvraag via aanvraag.ciz.nl heeft ingediend dan kunt u, zolang de aanvraag nog in behandeling is, documenten uploaden. Dit kan door op het tabblad ‘Ingediend’ te klikken op het icoontje ‘Document uploaden’ (het ronde icoontje met een witte pijl) achter de betreffende aanvraag.
 2. Als u van het CIZ een schriftelijk verzoek om informatie heeft ontvangen dan staat in die brief een toegangscode. Met die code en het BSN van de cliënt kunt u inloggen op een portaal waar u de gevraagde documenten kunt uploaden.

Wanneer het CIZ bij een aanvraag geen verzekeringsgegevens van een cliënt ontvangt, zal vragen wij deze gegevens bij de cliënt op. Als de cliënt de gegevens niet heeft, dan neemt het CIZ de aanvraag niet in behandeling.

Handtekening en machtiging

Een aanvraag moet ondertekend worden, zodat blijkt dat de cliënt uit vrije wil om een indicatiebesluit vraagt. Dit is wettelijk vastgesteld. Als iemand anders de aanvraag namens de cliënt tekent, dan vraagt het CIZ om een schriftelijke machtiging. Hieruit blijkt dat de cliënt zelf toestemming geeft om namens hem/haar een aanvraag in te dienen.

Er zijn situaties waarin een cliënt niet zelf de Wlz-aanvraag mag ondertekenen.

Als de cliënt jonger is dan 18 jaar, dan tekent:

 • Bij wettelijke vertegenwoordiging:
  • Ouder. De handtekening van één ouder is voldoende
  • Voogd. Deze heeft het gezag over het kind, omdat beide ouders niet (meer) in staat zijn om voor het kind te zorgen. Stuur een bewijsstuk van de Rechterlijke uitspraak mee
 • Bij ondertoezichtstelling:
  • Ouder (als zij het gezag over het kind hebben behouden). De handtekening van één ouder is voldoende
  • Voogd (heeft het gezag over het kind nadat de ouders uit het ouderlijk gezag zijn ontzet). Stuur een bewijsstuk van de Rechterlijke uitspraak mee

Als de cliënt ouder is dan 18 jaar, en er is sprake van:

 • Bij wettelijke vertegenwoordiging:
  • Mentor. Deze persoon behartigt de persoonlijke belangen van iemand die dat zelf niet meer kan. (Persoonlijke belangen gaan niet over geld en goederen. Een bewindvoerder mag dus niet namens de cliënt de aanvraag ondertekenen). Stuur een bewijsstuk van de Rechterlijke uitspraak mee
  • Curator. Iemand die onder curatele is gesteld, heeft geen handelingsbevoegdheid. De cliënt mag en kan dan alleen met toestemming van een curator rechtshandelingen verrichten. Stuur een bewijsstuk van de Rechterlijke uitspraak mee. Controle in het Centraal curatele- en bewindregister is ook mogelijk
 • Bij een Rechterlijke Machtiging (RM) of Inbewaringstelling (Ibs):
  • De RM of Ibs vervangt de handtekening van de cliënt. Stuur een kopie van de RM of Ibs mee

Wanneer er een volmacht of levenstestament is, blijft de cliënt ook zelf bevoegd om een aanvraag te ondertekenen. Als degene tekent die in de volmacht of het levenstestament is aangesteld als vertegenwoordiger van de cliënt, stuur dan een kopie van de volmacht of het levenstestament mee.

Het CIZ kan bij uitzondering een aanvraag in behandeling nemen waarop de handtekening van de cliënt ontbreekt. Dit kan alleen als er een acuut ontstane zorgvraag is, zoals een beroerte. Een reden of toelichting is verplicht.

Het CIZ wijst de aanvrager vervolgens op de noodzaak van een wettelijk vertegenwoordiger voor het doen van een eventuele vervolgaanvraag. Een wettelijk vertegenwoordiger beschermt de rechtspositie van de cliënt en zorgt dat zijn/haar belangen goed worden behartigd.

Als dit door lichamelijke omstandigheden komt die blijvend zijn, dan staat hierover in het identiteitsbewijs van de cliënt een aantekening. Het CIZ controleert of deze aantekening daadwerkelijk op het identiteitsbewijs staat.

Als er al een Wlz-indicatie is én de cliënt heeft een Bopz-status, dan mogen de volgende personen een vervolgaanvraag ook ondertekenen:

 • Partner
 • (Groot)ouder
 • (Klein)kind
 • Broer of zus

Hier is geen machtiging voor nodig.

Het is ook mogelijk een machtigingsformulier te gebruiken dat door de aanmelder/zorgaanbieder is opgesteld. Voorwaarde is dat hierin dezelfde vragen en dezelfde gegevens worden vermeld als op het machtigingsformulier van het CIZ. Er moet bijvoorbeeld duidelijk in staan dat het een machtiging betreft voor de aanvraag van Wlz-zorg.

Om een aanvraag namens een cliënt in te dienen, heeft u een machtiging nodig die door de cliënt ondertekend is. U uploadt deze machtiging in Mijn Wlz-aanvraag. Let op dat u niet vergeet om - als gemachtigde - de aanvraag zélf te ondertekenen. Een aanvraag zonder handtekening kunnen wij namelijk niet in behandeling nemen. Zorg ook dat u op het machtigingsformulier heeft aangevinkt of het gaat om een Wlz-aanvraag en/of een aanvraag voor een Artikel 60-toets (Wet Bopz).

Hoe kan ik hulp krijgen bij het vinden van zorg?

Bij uw gemeente kunt u vragen naar gratis clientondersteuning. Een cliëntondersteuner kan u helpen bij het vinden van de juiste zorg. Ook kunt u hulp vragen bij uw keuzes bij uw regionale zorgkantoor.

Veelgestelde vragen