Het is belangrijk dat een aanvraag bij het CIZ compleet is.

Een aanvraag is compleet als:

 • het aanvraagformulier volledig ingevuld is;
 • de handtekening van de cliënt bij de aanvraag is gevoegd;
 • relevante medische gegevens zijn meegestuurd;
 • verzekeringsgegevens van de desbetreffende cliënt zijn ingevuld.

Om een aanvraag voor een zorgprofiel of een specifieke zorgvorm goed te kunnen beoordelen, heeft het CIZ ook onderstaande (specifieke) informatie nodig. In dit overzicht leest u welke informatie u met de aanvraag meestuurt. Wanneer het CIZ nog aanvullende informatie moet opvragen, betekent dit dat aanvragen minder snel kunnen worden afgehandeld dan voor de cliënt en de zorgketen wenselijk is.

Algemene informatie

Algemene informatie over de aandoening, beperking of handicap van de cliënt (de grondslag) is noodzakelijk om de aanvraag te kunnen beoordelen. Het gaat om:

 • Documenten waarin de diagnose(s) staat(n), door wie de diagnose is gesteld (naam en functie) en de datum waarop de diagnose is gesteld. Deze documenten moeten zijn voorzien van een handtekening van de behandelaar en/of stempel van de behandelende instantie;
 • Bijzonderheden, zoals het ziekteverloop, de gevolgde behandeling(en) en bijkomende problematiek;
 • Een bij de diagnose behorende uitspraak over het vermoedelijke beloop van de zorgbehoefte (is er ‘blijvend’ sprake van 24 uur per dag zorg in de nabijheid om ernstig nadeel te voorkomen of permanent toezicht ter voorkoming van escalatie of ernstig nadeel).

Daarnaast kan informatie over beperkingen en het psychisch en sociaal functioneren worden toegevoegd.

Specifieke informatie per grondslag

Verstandelijke handicap

 • Een psychologisch rapport, waaronder het resultaat van een IQ-test;
 • Informatie over het adaptief functioneren en het professionele oordeel daarover;
 • Bij cliënten ouder dan 18 jaar: informatie over het functioneren in de ontwikkelingsperiode, waaronder gevolgd onderwijs en de resultaten hiervan.

Zintuiglijke handicap

Documenten met testgegevens die de visuele of auditief-communicatieve handicap onderbouwen.

Specifieke gegevens per zorgprofiel of zorgvorm

Zorgprofiel VG07

 • Een actueel of geactualiseerd (maximaal een jaar oud) zorgplan. Uit het plan blijkt:
  • Wat de omschrijving is van de grondslag en de bijzondere gedragsproblematiek;
  • Welke zorginterventies hebben plaatsgevonden om de bijzonder ernstige gedragsproblematiek te verminderen. Dit zijn bijvoorbeeld behandeling (eventueel medicamenteus/therapieën/video-opnames), specifieke benadering, groepsgrootte, woonvorm, inzet van gespecialiseerd personeel;
  • Tot welk resultaat de zorginterventies hebben geleid (evaluatierapport);
  • Een onderbouwde conclusie (op basis van het voorgaande) dat er sprake is van chronische ernstige gedragsproblematiek die niet met de reguliere middelen kan worden behandeld of begeleid
 • Een actueel of geactualiseerd volledig rapport (maximaal een jaar oud) van de CEP-score, opgesteld door meerdere deskundigen onder eindverantwoordelijkheid van een gedragsdeskundige. Uit de score blijkt dat de vastgestelde chronische gedragsproblematiek een zwaarte heeft van tenminste 3.
 • Indien er met het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) een consultatietraject is gedaan, de door het CCE uitgebrachte (advies)rapportage.

Voortzetting van het Zorgprofiel LVG 01 t/m 05 omdat de cliënt 18 jaar is geworden

 • Informatie van de behandelaar dat voortzetting van de behandeling in een LVGbehandelinstelling noodzakelijk is (aanduiding welke periode/hoe lang);
 • Het actuele behandelplan en de doelen voor de komende periode.

Ggz: van Zvw naar Wlz-zorgprofiel

Zie het kopje 'Hoe kunt u een GGZ-B zorgprofiel aanvragen' op de pagina Overgang GGZ-B in de Zvw naar de Wlz. Hier staat welke specifieke informatie nodig is bij een eerste Wlz-aanvraag voor een GGZ-B zorgprofiel.

Wijziging zorgprofiel GGZ-B

 • Motivering van de wijziging van het Wlz-zorgprofiel GGZ-B door de behandelaar;\
 • Het actuele behandelplan.

Zorgprofiel (SG)LVG

Een onderbouwing van de noodzaak tot integrale, multidisciplinaire behandeling in een (SG)LVG behandelcentrum door de behandelaar.

Zorgprofiel VV07

 • Informatie over de aard van het probleemgedrag en de ingezette behandeling; een evaluatie van deze behandeling en een prognose van het probleemgedrag/onbegrepen gedrag.
 • Een zorgplan en actuele medische informatie is voldoende als de gedragsproblemen inherent zijn aan de onderliggende ziekte/aandoening, de gedragsproblemen blijvend zijn en een behandeling van de gedragsproblemen, naar het oordeel van de behandelaar, niet meer aan de orde is.

Zorgprofiel VV08

Actuele medische (behandel)informatie en een zorgplan, met een onderbouwing van de noodzaak van (gespecialiseerde) verpleegkundige aandacht en/of handelen. Deze zorg (aandacht en/of handelen) is dagelijks op verschillende momenten noodzakelijk vanwege de complexiteit en onvoorspelbaarheid van de zorgvraag en heeft als doel de huidige zorgsituatie te verbeteren, te stabiliseren dan wel erger te voorkomen.

Zorgprofiel VV 9B

De behandeldoelen en (indien aanwezig) het behandelplan.

Specifieke informatie bij Meerzorg

Bij een noodzaak voor invasieve of non-invasieve beademing, de verklaring van het centrum voor thuisbeademing (CTB) meesturen, indien aanwezig.

Subsidieregeling Extramurale behandeling (Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2019)

 • Voor behandeling gericht op verbetering van functionele vaardigheden en/of het aanleren van nieuwe vaardigheden en gedrag: een concreet en haalbaar behandeldoel of behandelplan;
 • Voor ‘specifieke zorg’ (voorheen CSLM-behandeling): een concreet en haalbaar behandeldoel of behandelplan;
 • Bij behandeling in groepsverband: het aantal dagdelen dat nodig is om het behandeldoel te bereiken;
 • Bij een verlenging: een evaluatieverslag van de behandeling en de resultaten ervan.

Let op: er is geen indicatie nodig voor individuele behandeling door een specialist ouderengeneeskunde of arts verstandelijk gehandicapten op verzoek en verwijzing door een huisarts.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2019 en de beleidsregels voor de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2019.

De informatie hierboven is geupdated in januari 2019.

 

Wat houdt een huisbezoek in?

​Om een indicatie te kunnen stellen is het belangrijk dat het CIZ een goed beeld van uw situatie heeft. Het kan daarom voorkomen dat u een Wlz-aanvraag heeft gedaan en een brief krijgt voor een huisbezoek. Lees meer

Veelgestelde vragen