Vanaf 1 januari 2020 gaat het CIZ de Wet zorg en dwang (Wzd) uitvoeren. Deze wet is, samen met de Wet verplichte ggz, opvolger van de Wet Bopz. Uitgangspunt van de Wzd is dat dwangmaatregelen niet thuishoren in de zorg voor ouderen en gehandicapten.

Samen met ketenpartners zoals het Openbaar Ministerie, officieren van justitie, burgemeesters, de Rechtspraak en natuurlijk branche-en beroepsorganisaties worden momenteel processen besproken en vindt afstemming plaats over de manier van samenwerken.

Binnen de Wzd heeft het CIZ taken met betrekking tot opname en verblijf. Het CIZ onderzoekt bij een aanvraag voor opname en verblijf, net als bij de Wet Bopz, eerst of er bij de cliënt sprake is van ernstig nadeel (of een aanzienlijk risico hierop) als gevolg van een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke beperking. Daarnaast wordt zorgvuldig onderzocht of er alternatieven mogelijk zijn voor het verlenen van onvrijwillige zorg. Vervolgens geeft het CIZ een besluit tot opname en verblijf af. Dit gebeurt wanneer de cliënt tijdens een gesprek geen blijk geeft van de nodige bereidheid tot opname en verblijf in een accommodatie, maar zich daartegen ook niet verzet.

Multidisciplinair werken

Het CIZ krijgt er nieuwe taken bij. Deze taken hebben te maken met opname en verblijf via een rechterlijke machtiging of in crisissituaties, als een rechterlijke machtiging niet kan worden afgewacht, via een verlengde inbewaringstelling. Het CIZ krijgt ook een rol bij de voorwaardelijke machtiging voor jongeren met een verstandelijke beperking.  Doorlooptijden zijn bij deze processen vaak kort en dat vraagt extra zorgvuldigheid. Om de juiste beoordelingen en adviezen te kunnen doen, zijn verschillende expertises nodig. Daarom gaat het CIZ werken met multidisciplinaire teams met onder andere medisch adviseurs, onderzoekers en juridisch medewerkers.

Relatiebeheerders

Op dit moment heeft afstemming met landelijke ketenpartners prioriteit. Na de zomer gaat het CIZ ook met lokale partijen, zoals bijvoorbeeld zorgaanbieders, in gesprek. Dan is een aantal relatiebeheerders van het CIZ opgeleid en ingewerkt. Zij gaan contacten leggen om vragen en signalen op te halen, casussen te bespreken en de rol van het CIZ verder toe te lichten. In het najaar organiseert VWS meerdere informatiebijeenkomsten in het land. Het CIZ is bij elke bijeenkomst vertegenwoordigd.

Op onze website vindt u de veelgestelde vragen over de Wet zorg en dwang.

Heeft u andere vragen over de Wet zorg en dwang voor het CIZ? Laat het ons weten via wzd@ciz.nl.
Meer weten over de Wet zorg en dwang? Kijk op www.dwangindezorg.nl

Hoe lang mag het CIZ over een aanvraag doen?

Het CIZ heeft zes weken de tijd om een reguliere aanvraag voor zorg vanuit de Wlz af te handelen. Wanneer er sprake is van een aanvraag in het kader van bijzondere omstandigheden, dan heeft het CIZ twee weken de tijd om de aanvraag af te handelen.

Veelgestelde vragen